Jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej wersji?


22.07.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Analiza historii produktu – możliwość sprawdzania sprzedaży w ostatnim miesiącu, analiza ruchów na magazynie oraz raport z historii produktu wg własnych kryteriów.

 • Nowe funkcje w API – rozbudowa API m.in. o funkcje pozwalające na filtrowanie kontrahentów, produktów i dokumentów, możliwość pobrania stanu magazynowego towaru, a także dodania opisu do dokumentu. Więcej informacji – kliknij tutaj.
 • Wydłużenie pola NIP – dla kontrahentów zagranicznych można obecnie wpisać do 20 znaków w tym polu.

 


07.07.2020

Udostępniliśmy aktualizację systemu Comarch ERP XT wprowadzającą możliwość wyliczenia deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5). Formularz VAT-UE(5) obowiązuje od rozliczenia za czerwiec 2020.

Przy wyliczaniu deklaracji VAT-UE za okresy styczeń-maj 2020 można wybrać wersję formularza (4 lub 5). Dodatkowo licząc deklarację VAT-UEK za okresy styczeń-maj 2020, jeżeli deklaracja VAT-UE była złożona na formularzu 4, również można wybrać wersję formularza, na którym powinna być wyliczona korekta.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock  (Dz.U. 2020 poz. 1138).

 


30.06.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące nowości i zmiany:

 • Kody CN (Nomenklatura scalona)
  Od 1 lipca 2020 zmienia się klasyfikacja towarów i usług na potrzeby VAT. Dla towarów obowiązuje Nomenklatura scalona (kody CN) a dla usług Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W programie wprowadzono możliwość podania kodów CN na kartach produktów, a także dodano funkcjonalność przypisania kodów CN na podstawie już uzupełnionych PKWiU. Więcej informacji o nowej matrycy stawek VAT – kliknij tutaj.

 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym
  Od 01 stycznia 2020 obowiązuje ulga na złe długi w podatku dochodowym. Podatnicy mają możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o niezapłacone i przeterminowane wierzytelności oraz obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o przeterminowane zobowiązania. W programie podczas wyliczania zaliczki na PIT-36 oraz PIT-36L wprowadzono możliwość uwzględnienia przeterminowanych wierzytelności i zobowiązań w uldze. Podstawa opodatkowania jest odpowiednio modyfikowana zarówno w Księdze Podatkowej, jak również w Księdze Handlowej.

 • Notatka na kontrahencie
  Na karcie kontrahenta dodano miejsce na rejestrację dowolnych notatek. Zapisane tam uwagi można podejrzeć podczas wystawiania dokumentów, wraz z informacją o aktualnej wartości zadłużenia kontrahenta.

Dodano także możliwość rejestrowania transakcji zagranicznych objętych odwrotnym obciążeniem. W związku z tą zmianą zostały także udostępnione nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android.

Dodatkowo udostępniono drobne poprawki i usprawnienia. Wprowadzono także nową funkcję podnoszącą ergonomię pracy – od najnowszej wersji można automatycznie wczytywać faktury otrzymane za zakup programu Comarch ERP XT do rejestru VAT zakupu.

 


08.06.2020

W najnowszej wersji modułu ERP XT POS dodaliśmy możliwość konfiguracji drukarki fiskalnej poprzez sieć Wi-Fi. Aby połączyć się z urządzeniem wystarczy podać adres IP oraz port, a następnie przypisać odpowiednie formy płatności. Więcej informacji na temat fiskalizacji w ERP XT POS – kliknij tutaj.

 


25.05.2020

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS rozszerzyliśmy opcje dostępne z poziomu formularza kontrahenta i produktu o możliwość dodawania dokumentów. Wprowadziliśmy również wyszukiwarkę w słowniku kodów JPK_V7 oraz drobne poprawki i usprawnienia, w tym związane z logowaniem FaceID/ TouchID.


13/14.05.2020

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android rozszerzyliśmy opcje dostępne z poziomu formularza kontrahenta i produktu o możliwość dodawania dokumentów. Wprowadziliśmy również wyszukiwarkę w słowniku kodów JPK_V7 oraz drobne poprawki i usprawnienia. Poprawiliśmy także błąd związany z wydrukiem dokumentu na urządzeniach z Android 10.

 


28.04.2020

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT dostępnej poprzez WWW wprowadzono kolejne zmiany pod kątem dalszego przygotowania do nowego pliku JPK_V7 (m.in.: eksporty do arkusza kalkulacyjnego Excel) oraz dodano wyszukiwarkę w słowniku kodów JPK_V7.

Dodatkowo od najnowszej wersji Panel Partnera został przeniesiony do Comarch iZam.

 


23/24.04.2020

W najnowszych wersjach aplikacji Comarch ERP XT na systemy Android i iOS umożliwiliśmy opisywanie dokumentów na potrzeby nowego pliku JPK_V7 oraz wprowadziliśmy drobne poprawki i usprawnienia.

Dodatkowo w aplikacjach mobilnych wprowadziliśmy możliwość przekazania opinii na temat istniejących funkcji oraz sugestii dalszego rozwoju Comarch ERP XT.

 


01.04.2020

Udostępniliśmy aktualizację systemu Comarch ERP XT wprowadzającą zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy. W związku z pakietem ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej mali podatnicy, którzy stosowali zaliczki uproszczone na podatek dochodowy mogą za miesiące od marca do grudnia 2020 zrezygnować z wyliczania zaliczek uproszczonych i stosować zaliczki zwykłe.

Wskazówka
Zgodnie z zapisami ustawy, jeżeli podatnik zdecyduje się na rezygnację z zaliczek uproszczonych, to zaliczki zwykłe powinien stosować do końca roku.

Podstawa prawna: Art. 52r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 569).

W Comarch ERP XT wystarczy na formularzu właściciela na zakładce „Parametry” odznaczyć parametr „Zaliczki uproszczone”. Od miesiąca, w którym parametr został odznaczony będą wyliczane zaliczki zwykłe.

 


31.03.2020

W najnowszej wersji systemu dostępnej przez WWW wprowadzono następujące zmiany w ramach dostosowania do przepisów:

   • Przygotowanie do JPK_V7

Od 1 lipca 2020 zacznie obowiązywać nowy jednolity plik kontrolny JPK_V7, który zastąpi dotychczas wysyłane JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K (więcej informacji tutaj).
Już w aktualnej wersji Comarch ERP XT wprowadzono zmiany umożliwiające opisywanie dokumentów na potrzeby nowego pliku. W programie dostępny jest słownik kodów stosowanych do celów JPK_V7. Na podstawie domyślnych oznaczeń przypisanych do produktów i kontrahentów oraz parametrów samej transakcji proponowane jest zestawienie kodów, którymi powinien zostać oznaczony dokument podczas tworzenia JPK_V7. Jest ono widoczne na zapisach w Rejestrach VAT zakupu i sprzedaży, gdzie w razie potrzeby może być dowolnie modyfikowane. Dowiedz się więcej o kodach JPK_V7 w Comarch ERP XT.

   • Dostosowanie wysyłki plików JPK_VAT z podpisem niekwalifikowanym do zmian na serwerach Ministerstwa Finansów

Wprowadzono także zmiany ergonomiczne m.in. płatności do rejestrów VAT, deklaracji oraz wynagrodzeń są zatwierdzane od razu po zapisaniu (wcześniej było to wykonywane w momencie księgowania lub wysyłki e-Deklaracji).

 


30.03.2020

W App Store pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT na urządzenia z system iOS, w której udostępniliśmy:

   • nowy sposób wprowadzania pozycji na dokumenty – możliwość dodania towaru lub usługi bez konieczności wcześniejszego zakładania karty na liście produktów,
   • opcję mechanizmu podzielonej płatności na fakturach proforma,
   • dla dokumentów dodawanych przez OCR: możliwość wyboru i zmiany kontrahenta oraz możliwość wskazania kategorii na dokumencie,
   • drobne usprawnienia pracy z aplikacją – m.in. możliwość dodania zdjęcia produktu bezpośrednio z aparatu urządzenia oraz optymalizacja dodawania załączników do dokumentów.

 


24.03.2020

W sklepie Google Play pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT na urządzenia z system Android, w której udostępniliśmy:

   • nowy sposób wprowadzania pozycji na dokumenty – możliwość dodania towaru lub usługi bez konieczności wcześniejszego zakładania karty na liście produktów,
   • opcję mechanizmu podzielonej płatności na fakturach proforma.

Wprowadziliśmy również drobne zmiany usprawniające pracę z aplikacją – m.in. możliwość dodania zdjęcia produktu bezpośrednio z aparatu urządzenia.

 


03.03.2020

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XT w module księgowym w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów wprowadziliśmy możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2019: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz załączników: PIT/B(17), PIT/O(24), PIT/BR(4).

Dodatkowo zoptymalizowaliśmy działanie systemu podczas wykonywania operacji w module magazynowym.

 


23.01.2020

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące usprawnienia i zmiany ergonomiczne:

   • w arkuszu inwentaryzacyjnym umożliwiliśmy wybór dodatkowej kolumny Kod. W przypadku wybrania opcji „Dodaj arkusz wypełniony” w kolumnie jest wyświetlany kod produktu z karty,
   • na oknie Produkty w widoku listy umożliwiliśmy zmianę szerokości kolumny Kod,
   • poprawiliśmy sortowanie dokumentów na listach,
   • w module pełnej księgowości zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie księgowania oraz wyświetlania danych.

Dodatkowo, w przypadku pakietu Comarch ERP XT bez modułu księgowego, dokumenty w rejestrach VAT są zawsze dostępne do edycji. W związku z tą zmianą zostały także udostępnione nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android.

 


08.01.2020

W najnowszej wersji udostępniliśmy możliwość prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Nowa funkcjonalność w Comarch ERP XT obejmuje:

   • konfigurację okresów obrachunkowych,
   • zakładanie planu kont – w tym generowanie wzorcowego planu kont dla różnych typów działalności,
   • tworzenie schematów księgowych pozwalających na automatyczne księgowanie wprowadzanych dokumentów,
   • wyliczanie zestawienia obrotów i sald,
   • generowanie JPK_KR,
   • wyliczanie zaliczek podatkowych na podstawie zapisów na wskazanych kontach księgowych.

Wprowadziliśmy również zmiany w naliczaniu wynagrodzeń przy naliczaniu zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia drugiego progu podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi dla wynagrodzeń z datą wypłaty po 31 grudnia 2019 r., jeżeli dochód narastająco od początku roku przekroczy kwotę drugiego progu podatkowego, wtedy w miesiącu przekroczenia nadwyżka nad kwotę stanowiącą granicę drugiego progu opodatkowana jest według stawki 32%.

Dodatkowo na fakturach proforma umożliwiliśmy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności oraz wskazanie rachunku bankowego.

W nowej wersji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące nowości:

   • możliwość dodania na dokumentach handlowych odbiorcy w przypadku dokumentów przychodowych i nadawcy w przypadku dokumentów kosztowych,
   • dla dokumentów dodawanych przez OCR: możliwość wyboru i zmiany kontrahenta oraz możliwość wskazania kategorii na dokumencie,
   • obsługę automatycznego księgowania dokumentów do Księgi Handlowej.

W nowej wersji Comarch ERP XT na system iOS oraz modułu ERP XT POS obsłużyliśmy automatyczne księgowanie dokumentów do Księgi Handlowej.

 


17.12.2019

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XT wprowadziliśmy następujące zmiany w ramach dostosowania do przepisów:

   • uwzględniliśmy najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów dotyczące struktury pliku JPK_FA(3),
   • umożliwiliśmy całkowite wyłączenie wydruk numerów NIP na paragonach fiskalnych. Aby zainstalować najnowszą wersję programu Comarch ERP XT Drukarki Fiskalne  kliknij tutaj.

Wprowadziliśmy także możliwość pobierania i wczytywania danych do systemu za pomocą API. Wykorzystując tę opcję można np. wprowadzać duże ilości faktur z innych systemów obsługujących procesy biznesowe. Lista operacji dostępnych w pierwszej wersji API:

   • autoryzacja
   • pobieranie listy kontrahentów / dodawanie nowego kontrahenta
   • pobieranie listy produktów / dodawanie nowego produktu
   • dodawanie faktur sprzedaży
   • dodawanie faktur proforma
   • pobranie dokumentu wydruku faktury sprzedaży i faktury proforma

Dokumentacja dostępna jest z poziomu pomocy ERP XT – kliknij tutaj

 03.12.2019

W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XT wprowadziliśmy następujące zmiany w ramach dostosowania do przepisów:

   • nowa struktura JPK_FA
   • nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K
   • możliwość dodania (drukowania) numeru NIP na paragonach fiskalnych – od 01.01.2020 sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę sprzedaży wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP
    UWAGA: W związku ze zmianami w fiskalizacji dokumentów wymagana jest instalacja nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT Drukarki fiskalne. Aby zainstalować najnowszą wersję kliknij tutaj.

Dodatkowo udostępniliśmy także:

   • możliwość wprowadzenia indywidualnych rachunków podatkowych dla wpłat z tytułu podatków VAT, PIT, CIT – więcej informacji tutaj.

   • zmiany optymalizacyjne w szybkości działania aplikacji

25.11.2019

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS wprowadziliśmy możliwość dodania Odbiorcy na dokument faktury sprzedaży oraz Nadawcy na dokument faktury zakupu.

W najnowszej wersji modułu ERP XT POS dodaliśmy możliwość wydruku numeru NIP kontrahenta na paragonie. Zmiana ta związana jest ze zmianami w przepisach. Od 01.01.2020 sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę sprzedaży z paragonu wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP.


13.11.2019

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy drobne usprawnienia i poprawiliśmy błąd związany z brakiem możliwości rozliczenia dokumentu.30.10.2019

W nowej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy konieczne zmiany związane z dostosowaniem programu do zmieniających się przepisów w stosowaniu mechanizmy podzielonej płatności (MPP, split payment). Przepisy obowiązują od 1 listopada 2019 roku.

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia podatnika to:

   • zastąpienie odwrotnego obciążenia stosowanego w obrocie tzw. towarami wrażliwymi obowiązkowym MPP,
   • wprowadzenie obowiązku stosowania split payment dla konkretnych transakcji,
   • wprowadzenie sankcji i kar dla firm objętych obowiązkowym MPP za niewłaściwe dokumentowanie transakcji lub płacenie poza systemem MPP (np. zwykłym przelewem lub z rachunku prywatnego),
   • szersze niż dotąd możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT.

Więcej informacji o zmianach można przeczytać w artykule.


16.10.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

   • poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu oraz numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii (serie ogólne dokumentu oraz serie przypisane do operatorów)

W nowej wersji na system Android poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o:

   • wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu
   • numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii

W nowej wersji na system iOS wprowadziliśmy następujące nowości:

   • poszerzyliśmy możliwości numeracji dokumentów o wybór schematu numeracji podczas wystawiania dokumentu oraz o numerowanie dokumentów z wykorzystaniem serii
   • dodaliśmy możliwość skanowania wielostronicowych dokumentów kosztowych w usłudze OCR

Aplikacja Comarch ERP XT POS została dostosowana do zmian w schematach numeracji dokumentów.


01.10.2019

Udostępniliśmy aktualizację systemu ERP XT wprowadzającą zmiany w obliczaniu podatku PIT. Zaliczki na PIT-36 oraz wynagrodzenia pracowników od 1 października liczone są wg obniżonych stawek podatku oraz z zastosowaniem nowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Więcej informacji: kliknij tutaj.


20.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące zmiany:

   • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem, dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR.

   • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Podczas wystawiania faktury zakupu lub zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów aplikacja sprawdzi, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje w nowym wykazie. Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych).

19.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy następujące zmiany:

   • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem, dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR.

   • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Podczas wystawiania faktury zakupu lub zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów aplikacja sprawdzi, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje w nowym wykazie. Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych).

17.09.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

   • Możliwość wprowadzania dokumentów kosztowych na podstawie skanów i plików pdf dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR. Zobacz jak korzystać z nowej funkcji w Comarch ERP XT – kliknij tutaj.

   • Zmianę wyglądu pulpitu aplikacji.

   • Dodanie pola „Odbiorca” na formularzu Rachunku.

   • Weryfikację rachunków bankowych na podstawie nowego Wykazu Podatników VAT (tzw. Białej Księgi). Operacja sprawdzania jest dostępna dla dokumentów płatnych przelewem, których wartość wynosi co najmniej 15 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut obcych). Weryfikacja rachunku kontrahenta jest wykonywana podczas:
    • wystawiania faktury zakupu
    • zapisywania dokumentu w Rejestrze VAT zakupów
    • eksportu przelewów

31.07.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości dotyczące zmiany w przepisach:

   • Obsługa PIT zero dla młodych – więcej informacji: kliknij tutaj

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy następujące zmiany:

   • możliwość wystawiania wielu faktur zaliczkowych do dokumentów ofert oraz proform

   • możliwość przekształcania wielu faktur zaliczkowych do jednej finalnej

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy następujące zmiany:

   • możliwość wystawiania wielu faktur zaliczkowych do dokumentów ofert oraz proform

   • możliwość przekształcania wielu faktur zaliczkowych do jednej finalnej

   • obsługa kodów EAN

   • automatyczne uzupełnianie danych banku na formularzu rachunku bankowego

W nowej wersji modułu ERP XT POS wprowadziliśmy następujące zmiany:

   • obsługa kodów EAN


03.07.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

   • W module Faktury dodaliśmy możliwość wygenerowania faktury finalnej z kilku faktur zaliczkowych. Faktury zaliczkowe mogą dotyczyć jednej transakcji (na przykład jako powiązane do Faktury proforma) lub być rejestrowane zupełnie niezależnie. Dzięki temu można zrealizować różne scenariusze, gdzie kontrahent wpłaca kilka zaliczek i dostaje jedną fakturę finalną, uwzględniającą wybrane z nich.

   • W module Kasa i Bank dodaliśmy możliwość importu historii przelewów z banku przez mechanizm webserwisów.

   • Dostosowaliśmy także aplikację do zmieniających się przepisów. Zaktualizowaliśmy pliki JPK_FA do struktury obowiązującej od 01.07.2019.

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

   • możliwość wykorzystania kodów EAN podczas wyszukiwania na liście towarów oraz dodawania towarów na dokumencie.

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy::

   • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych.

Wraz z nową wersją (zgodnie z wcześniejszymi informacjami) zaprzestaliśmy wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer. W związku z tym zmienia się regulamin usługi i należy go zaakceptować przy pierwszym logowaniu do nowej wersji aplikacji.30.05.2019

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

   • Obsługę kodów EAN

   • Dokument korekty do faktury przekształconej z paragonu
   • Dokument korekty danych kontrahenta
   • Podgląd marży na dokumentach

   • Wymiana danych (import i eksport) z systemami bankowymi poprzez mechanizm webserwisów

   • Deklaracje VAT-UE wraz z wydrukami

   • Nowy formularz deklaracji VAT-7 wraz z wydrukiem
   • Możliwość podpisywanie plików JPK_VAT kwotą przychodu

W programie pojawiła się również zmiana dotycząca ergonomii pracy:

   • Zmiana sposobu wyszukiwania na listach bez konieczności uwzględniania cudzysłowów

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

   • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:

   • Dokumenty zamówień u dostawców

W nowej wersji modułu ERP XT POS wprowadziliśmy:

   • Pobieranie danych z GUS przy wprowadzaniu nowego kontrahenta

   • Możliwość włączenia opcji agregacja pozycji na dokumencie26.04.2019.

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT na system iOS zmieniliśmy sposób prezentacji list w aplikacji.


24.04.2019.

W nowej wersji systemu Comarch ERP XT na system Android umożliwiliśmy dostęp do rejestrów VAT również w  pakietach nie obejmujących Księgowości.


09.04.2019.

W nowej wersji systemu ERP XT dostępnej poprzez przeglądarkę WWW wprowadziliśmy następujące nowości:

   • Dokumenty VAT Marża.

   • Dokumenty korygujące nazwę produktu.

   • Podsumowania na listach.

   • Karta płatnicza jako nowa forma płatności

Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany w zakresie współpracy z platformami e-commerce:

   • Sklepy użytkowników Comarch ERP XT zostały skonwertowane do najnowszej wersji.
   • Zmienił się sposób konfigurowania i wysyłania atrybutów produktów do sklepu. Aktualnie dla każdego atrybutu jest tworzona lista wprowadzanych dla niego wartości, co wiąże się również ze zmianą sposobu ich prezentacji na szczegółach produktu w e-Sklepie.
   • Zmiana w zasadach współpracy z platformą e-Sklep oraz Wszystko.pl. Obecnie każdy Użytkownik konta może korzystać równocześnie z obydwu kanałów.

W programie pojawiły się również zmiany dotyczące ergonomii pracy:

   • Automatyczne tworzenie dokumentów wewnętrznych dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, odwrotnego obciążenia, importu oraz rozliczenia VAT marża.
   • Weryfikacja poprawności deklaracji PIT-36 i PIT-36L podczas wysyłania do systemu e-Deklaracje, z pełną informacją o błędach.
   • Zmiana wyglądu list wyświetlanych w widoku kafelkowym.

W nowej wersji systemu ERP XT na system Android wprowadziliśmy:

   • Możliwość wysłania dokumentów do Biura Rachunkowego bezpośrednio z poziomu aplikacji.

   • Zmianę sposobu wyliczania średniego rabatu widocznego na dokumencie.

   • Obsługę nowej formy płatności typu karta płatnicza.

W nowej wersji systemu ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:

   • Obsługę nowej formy płatności typu karta płatnicza.

W nowej wersji modułu ERP XT POS umożliwiliśmy:

   • Fiskalizację dokumentów. Aplikacja współpracuje z drukarką fiskalną Posnet Temo HS, przy wykorzystaniu komunikacji Bluetooth.

   • Obsługę płatności kartą przez terminal płatniczy SumUp przy wykorzystaniu komunikacji Bluetooth. Na terminal wysyłane są automatycznie wszystkie płatności zdefiniowane w aplikacji jako typ „karta płatnicza”.

UWAGA: W związku z zaprzestaniem wsparcie przez Microsoft przeglądarki Internet Explorer w systemie Comarch ERP XT również to wsparcie zostanie zakończone z dniem 30.06.2019r. Dotyczy to zarówno wersji WWW jak i responsywnej w przeglądarce mobilnej.


18.03.2019.

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android wprowadziliśmy drobne usprawnienia i poprawiliśmy błąd objawiający się nagłym zamykaniem aplikacji podczas przeglądania dokumentów, które wcześniej wprowadzone były poprzez aplikację na stronie WWW.


04.03.2019.

W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system Android udostępniliśmy następujące zmiany:

   • możliwość wprowadzania zamówień do dostawcy,

   • nowy wygląd kafelków na listach.

 


28.02.2019.

W najnowszej wersji aplikacji na Comarch ERP XT na systemy iOS udostępniliśmy mechanizm wysyłki dokumentów do Biura Rachunkowego.

Jeśli wybierzemy nową funkcję pokaże nam się nazwa biura, z którym mamy włączoną elektroniczną wymianę danych. Zobaczymy również datę ostatniej wysyłki dokumentów. Po kliknięciu w kafelek możemy wysłać kolejne dokumenty.

 


21.02.2019.

W najnowszej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy następujące zmiany:

   • Dodanie formularza PIT-36 wraz z załącznikami.

Dodanie możliwości seryjnego zatwierdzania dokumentów z listy oraz podczas tworzenia plików JPK i wysyłki danych do Biura Rachunkowego.

 


15.02.2019

W aplikacji Comarch ERP XT POS dodaliśmy możliwość przetestowania modułu bez konieczności rejestracji w aplikacji.

 


31.01.2019

Udostępniliśmy nowy moduł Comarch ERP XT POS – obsługa punktu sprzedaży. Nowy moduł POS dostępny jest obecnie na urządzenia iPad.

Podstawowe funkcje modułu:

   • Szybka obsługa detaliczna klienta w sklepie (paragon, faktura).
   • Podpowiedzi towarów popularnych oraz powiązanych.
   • Szybkie wyszukiwanie i wygodny podgląd listy towarów wraz ze zdjęciami.
   • Możliwość sprawdzenia szczegółów danego towaru.
   • Przydzielanie rabatu dla towaru i dokumentu.
   • Obsługa wielu form płatności.
   • Intuicyjne podpowiedzi o wydaniu reszty.
   • Możliwość dopasowania wyświetlania do preferencji użytkownika.

W związku z wprowadzeniem nowego modułu do wersji WWW zostały dodane następujące funkcjonalności:

1. Możliwość przetestowania lub zakupu nowego modułu w menu „Mój pakiet”.

2. Możliwość dodania zdjęć do wyświetlenia na POS oraz przypisania towarów powiązanych z danym towarem.

Widok uzupełnienia danych dla POS.

 


28.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT Na system operacyjny iOS wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie, zgodnie z wcześniejszą zmianą na WWW. Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

 


17.01.2019

W nowej wersji systemu ERP XT wprowadziliśmy funkcję związaną ze zmianami w przepisach:

   • Wprowadziliśmy zmiany w księgowaniu kosztów aby obsłużyć nowe przepisy dotyczące odliczenia kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej . Na formularzu produktu oraz na pozycji dokumentu w rejestrze VAT można wskazać % jaki z danej kwoty ma być zaksięgowany w koszty.

Wprowadziliśmy także dwie nowości:

   • Umożliwiliśmy naliczenie deklaracji PIT-36L wraz z złącznikami PIT/B oraz PIT/BR na formularzach obowiązujących za rok 2018 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracji.
   • Wprowadziliśmy zmiany ergonomiczne związane z wyliczaniem średniego rabatu na dokumencie . Obecnie pole rabat w nagłówku wykazuje średni rabat dokumentu i jest aktualizowany po każdej modyfikacji pozycji danego dokumentu.

 


12.12.2018

W nowej wersji aplikacji ERP XT na urządzenia z systemem iOS wprowadziliśmy:

– możliwość dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży bez konieczności posiadania modułu księgowość
– zmianę sposobu prezentacji danych na dashboardzie
– poprawa ergonomii pracy

 


15.11.2018

W nowej wersji aplikacji Comarch ERP XT na system iOS wprowadziliśmy:
– zmianę sposobu prezentacji wykresów na dashboard
– możliwość dodania aż 4 skrótów akcji na dashboard
– zmianę sposobu wyświetlania skrótów

 


14.11.2018

W nowej wersji wprowadzamy funkcjonalności związane z ergonomią dodawania rachunków bankowych oraz raportów kasowo/bankowych:

– w momencie dodawania rachunku bankowego, po wpisaniu numeru rachunku, w przypadku kiedy zostanie rozpoznany bank, oprócz dotychczasowych nazwy i danych adresowych automatycznie podpowiadany jest również kod SWIFT oraz Symbol rachunku. W sytuacji kiedy w bazie danych są rachunki bankowe bez uzupełnionych symboli, w momencie logowania pokazuje się okno z propozycją nadania symboli. Symbol jest wykorzystywany w numeracji raportów i zapisów bankowych,

– na rachunku bankowym jest możliwość określenia okresu za jaki tworzone będą raporty,

– w momencie rozliczania dokumentów automatycznie tworzone są raporty w przypadku kiedy na dzień zapłaty nie ma dodanego raportu kasowego/bankowego. Raporty tworzą się zgodnie z okresem określonym na formularzu rachunku.

 


30.10.2018

W nowej wersji wprowadzamy poprawę ergonomii pracy z programem:

   • zmiana sposobu dodawania/wyboru kontrahenta na dokument.

   • zmiana sposobu dodawania/wyboru pozycji na dokument.

10.10.2018

Nowa wersja wprowadza nowe funkcjonalności oraz poprawę ergonomii pracy systemu:

– Zmiana sposobu wyboru kontrahenta oraz towarów na dokumentach związana jest z dostosowaniem tych funkcji do pracy na ekranach dotykowych.

– Wprowadziliśmy możliwość importu wyciągów z systemów bankowości elektronicznej. Po zaczytaniu są one rozpoznawane pod kątem kontrahenta i mogą być automatycznie rozliczane z płatnościami w systemie.

– Możliwe jest rozliczanie płatności z poziomu zapisów kasowo/bankowych. Umożliwiamy rozliczanie całkowite oraz częściowe zapisów.

– Możliwe jest opisywanie produktów w wybranych językach obcych na potrzeby sprzedaży w Comarch e-Sklep. Dotyczy to m.in. wprowadzania nazwy, opisu, atrybutów itp.

W wersji uprościliśmy również sposób zakupu modułów Comarch ERP XT i usług dodatkowych, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wraz ze zmianą zasad zakupu zmianie uległ również cennik.

29.06.2018

Udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT. Nowa wersja to dostosowanie do przepisów: wprowadzenie mechanizmu Split Payment oraz wymaganych od lipca plików JPK_MAG. Dodatkowo wprowadzamy nową funkcjonalność – Kasa/Bank.

Zmiany w nowej wersji związane ze zmianami w przepisach:

– Wprowadziliśmy mechanizm Split Payment, który pozwala na wysłanie przelewu do banku z opcją przekazania kwoty podatku na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy.

– Umożliwiliśmy eksport plików JPK_MAG na żądanie Urzędu Skarbowego. Pliki JPK_MAG tworzone są na podstawie dokumentów z wybranymi towarami z kontrolą stanów. Funkcja jest dostępna w pakietach z magazynem.

– Dodaliśmy nowe formularze deklaracji VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12).

Nowością jest funkcjonalność Kasa/Bank to możliwość analizowania płatności do dokumentów, rozliczania oraz eksportu przelewów do banku.
Nowa funkcjonalność to także możliwość tworzenia raportów kasowo/bankowych z podziałem na kasę gotówkową i poszczególne rachunki bankowe czy też automatyczne tworzenie zapisów kasowo/bankowych przy rozliczaniu zatwierdzonych dokumentów.

Równocześnie udostępnione zostały nowe wersje aplikacji natywnych na iOS i Android, wspierające działanie powyższych funkcji.

08.06.2018

Od dziś w App Store dostępna jest nowa wersja Comarch ERP XT na iOS.

W najnowszej wersji można personalizować ekran startowy. Bezpośrednio po zalogowaniu widoczny jest wykres prezentujący dane finansowe firmy z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy. W ten sposób możemy podejrzeć informacje dotyczące przychodów, kosztów oraz zysków. Dodatkowo program pozwala ustawić skróty do najczęściej używanych funkcji jako przyciski szybkiego dostępu. Lekkie naciśnięcie powoduje otwarcie listy, natomiast mocniejsze otwiera nowy formularz. Na telefonach bez obsługi 3D Touch funkcja działa poprzez krótsze i dłuższe przytrzymanie danego przycisku.

25.05.2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa wersja systemy Comarch ERP XT zawierająca usprawnienia dotyczące działań z RODO. W związku ze zmianami została także udostępniona nowa wersja aplikacji natywnych na iOS i Androida.

15.05.2018

W dniu 15.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system Android, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

10.05.2018

W dniu 10.05.2018 udostępniliśmy nową wersję aplikacji Comarch ERP XT na system iOS, która jest dostosowana pod przepisy RODO.
W tej wersji możliwe będzie wprowadzenie administratora danych osobowych.
Wersja umożliwia także wyrażenie zgody na nowy regulamin oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jeśli takie zgody nie zostały jeszcze wyrażone poprzez stronę ERP XT.

09.05.2018

Od 09.05.2018 udostępniamy kolejną wersję Comarch ERP XT dostosowaną pod przepisy RODO. W tej wersji możliwe jest rejestrowanie bezpośrednio w aplikacji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Przypominamy, że te funkcjonalności nie są gotowym rozwiązaniem, ale pomocą w ustawieniu, aby firma działała zgodnie z RODO.

23.03.2018

Od 01.04.2018 obowiązuje nowa wysokość procentowa składki wypadkowej wyliczanej na wynagrodzeniach. Wartość dla firm zatrudniających do 9 osób, obowiązująca do 31.03.2018 to 1,80%, natomiast od 01.04.2018 obowiązuje w wysokości 1,67%.

W nowej wersji programu zostały wprowadzone zmiany, które spowodują, że na wypłatach za miesiąc kwiecień zostanie uwzględniona nowa wysokość składki.

19.03.2018

W sklepie Google Play pojawiła się kolejna wersja aplikacji Comarch ERP XT, przeznaczonej na urządzenia z system Android.

W najnowszej wersji dodaliśmy całkiem nowe funkcje m.in.:

   • okno startowe z wykresami i możliwością konfigurowania dostępnych opcji,
   • rejestrację ofert handlowych,
   • możliwość dodawania załączników do dokumentów.

Wprowadzono również drobne zmiany usprawniające pracę z aplikacją.

20.02.2018

W nowej wersji programu na szczególną uwagę zasługuje możliwość rejestracji zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L . Funkcja ta rozszerza program w dziedzinie księgowości i pod koniec roku pozwoli na złożenie deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

W nowej wersji aplikacji pojawiły się również inne nowości:

16.01.2018

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową wersję programu, w której przede wszystkim uprościliśmy tworzenie i wysyłanie obowiązkowych plików JPK.

W nowej wersji aplikacji pojawiło się wiele nowości:

  • Nowy, przejrzysty kreator plików JPK, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces przygotowywania plików
  • Ułatwienie podpisywania plików JPK profilem zaufanym ePUAP.
  • Przenoszenie do rejestrów VAT faktur sprzedaży wystawionych na podstawie paragonów, zgodnie ze sposobem ujmowania tych faktur w plikach JPK_VAT.
  • Obowiązek podania przyczyny korekty, zgodnie z wymaganiami plików JPK_FA.
  • Nowy ekran startowy dla użytkowników logujących się do naszego programu po raz pierwszy.

Czy ten artykuł był pomocny?