Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank Polska

Wskazówka
Wymiana danych z iBiznes24 jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Windows.

 

Jak skonfigurować wymianę danych z iBiznes24?
W systemie Comarch ERP XT na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem należy zaznaczyć parametr „Wymiana danych za pomocą websevice” i podać poniższe informacje:

• uzupełnić informację o numerze NIK firmy
• podpiąć certyfikat transportowy i aplikacyjny
• uzupełnić NIK użytkownika w iBiznes24
• dla przelewów walutowych wskazać, kto ponosi opłaty

Aby wygenerować certyfikat transportowy i aplikacyjny należy uruchomić kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska, który w kilku krokach przeprowadzi nas przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego.

Poszczególne kroki kreatora certyfikatów zostały opisane w artykule: Jak wygenerować certyfikaty do komunikacji z iBiznes24 – Santander Bank Polska?

Gdy certyfikat zostanie wygenerowany zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Santander Bank Polska należy go zapisać na dysku, a następnie zainstalować w systemie Windows. Instalację uruchamia dwuklik na wybranym certyfikacie lub Zainstaluj PFX, które jest dostępne pod prawym klawiszem myszy.

Po poprawnym zainstalowaniu certyfikatów w magazynie certyfikatów osobistych systemu Windows trzeba przygotować NIK firmy oraz NIK użytkownika. W programie Comarch ERP XT na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem należy zaznaczyć parametr Wymiana danych za pomocą webservice. Uzupełnić wymagane dane oraz dodać certyfikaty. W momencie dodawania certyfikatu wyświetli się lista zainstalowanych w systemie certyfikatów, po odszukaniu właściwego certyfikatu, wskazujemy go kursorem, a następnie wybór potwierdzamy wciskając przycisk Wybierz. Certyfikat pojawi się na formularzu banku.

W celu przeniesienia certyfikatów z jednego komputera na kolejny należy wyeksportować certyfikat transportowy i aplikacyjny z listy certyfikatów (przy eksporcie zaznaczyć opcję Eksportuj klucz prywatny), przenieść pliki na kolejne komputery i tam zainstalować.

Wysyłanie przelewów do iBiznes24
W programie Comarch ERP XT możliwa jest wysyłka przelewów krajowych (przelewy zwykłe, MPP, przelewy do Urzędu Skarbowego i ZUS), oraz przelewów walutowych. Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy europejskie – SEPA lub przelewy zagraniczne. Jako przelewy europejskie – SEPA wysyłane są zdarzenia rozchodowe w walucie EUR. Przelewy bankowe wysyłane są do iBiznes24 w formie paczek.

Wysyłanie Płatności
Wysyłka przelewów jest dostępna z poziomu formularza płatności, która jest płatnością rozchodową, a także jest zatwierdzona i nierozliczona bądź rozliczona częściowo. Aby wysłać taką płatność należy w menu kontekstowym wybrać Wyślij przelew.

W programie istnieje również możliwość wysyłki przelewów zbiorczych z poziomu listy płatności. Po zaznaczeniu wielu pozycji na liście płatności w menu kontekstowym należy wybrać opcję Wyślij przelew.

Po wybraniu przycisku Wyślij przelew pojawi się okno, na którym należy wskazać datę wysyłki. Na oknie znajduje się także parametr Sumowanie płatności dla tego samego podmiotu. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony to w przypadku przelewów zwykłych oraz do Urzędu Skarbowego przelewy dla tego samego kontrahenta/Urzędu Skarbowego będą grupowane w jeden.

Wskazówka
Przelewy MPP zawsze są wysyłane pojedynczo.

Wysyłkę uruchamiamy za pomocą opcji Wyślij do banku. Na następnym oknie możemy wybrać metodę akceptacji dla przelewów. Do wyboru jest akceptacja za pomocą kodu SMS, tokena, podpisu kwalifikowanego. Można też skorzystać z opcji bez akceptacji, aby zatwierdzić przelewy bezpośrednio w systemie bankowym. Po wybraniu przycisku Anuluj wysyłanie przelewów zostanie przerwane.

Akceptacja przelewów za pomocą kodu SMS wymaga podania kodu SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu Użytkownika. W przypadku podania błędnego kodu SMS lub w sytuacji, gdy kod SMS wygasł mamy możliwość wysłania prośby o przesłanie nowego kodu SMS.

Akceptacja transakcji za pomocą tokena wymaga wpisania wygenerowanego w Comarch ERP XT kodu do tokena i przepisanie odpowiedzi z tokena do programu.

Akceptacja za pomocą podpisu kwalifikowanego wymaga wybrania odpowiedniego certyfikatu z listy.

W momencie wysyłki przelewów program utworzy z nich paczkę przelewów. W paczce znajdą się przelewy, które wcześniej nie zostały wyeksportowane, nie zostały dodane do innej paczki, mają uzupełniony opis do banku, adres beneficjenta oraz uzupełniony jego numer rachunku bankowego. Paczka uzyska unikalny numer oraz domyślną nazwę Paczka z dnia DD.MM.RRRR, gdzie DD.MM.RRRR to data wykonania eksportu do iBiznes24.

Odbieranie statusu płatności
Wysłane przelewy są zaznaczone na liście płatności niebieską kropką, takie przelewy są zablokowane do edycji, jednak można je odblokować wybierając opcję Odblokuj płatność w menu kontekstowym.
Opcja pobierania statusu przelewów jest dostępna z poziomu listy płatności. Po zaznaczeniu płatności na liście z menu kontekstowego należy wybrać opcję Pobierz statusy przelewów. Opcja Pobierz statusy przelewów sprawdza stan przelewów w banku oraz aktualizuje informacje na liście płatności oraz na formularzu płatności.

Opcja jest również dostępna z poziomu formularza płatności w menu kontekstowym jako Pobierz status przelewu.

Informacja o aktualizacji statusu przelewu będzie zapisywana w zakładce Historia na formularzu płatności oraz w historii operacji w menu Dane osobowe (RODO).
Na liście płatności dostępne są dodatkowe (domyślnie ukryte) kolumny: Status płatności otrzymany z banku, Data wysłania przelewu do banku, Data odebrania ostatniego komunikatu z banku.

Odbieranie potwierdzenia płatności
Z listy oraz formularza płatności możemy również pobrać w formie pliku pdf potwierdzenia wykonania przelewu. Opcja Pobierz potwierdzenie transakcji dostępna jest w menu kontekstowym. Potwierdzenie przelewu jest zapisywane dla konkretnej płatności w zakładce Załączniki.

Status płatności otrzymany z banku
W przypadku, gdy paczka przelewów jest przetwarzana w iBiznes24 w kolumnie Status płatności otrzymany z banku może wyświetlać się informacja:

• Import odrzucony – paczka została odrzucona.
• Import przetworzony (przyjęty do realizacji) – paczka przelewów została przetworzona.
• Import przetwarzany – trwa proces przetwarzania paczki przelewów.
• Import oczekujący (na skompletowanie) – trwa proces przetwarzania paczki przelewów.

Ostatnie dwa komunikaty mogą pojawić się dla paczki/paczek zawierających dużą ilość przelewów. W takim przypadku przetwarzanie paczek może trwać do kliku minut. Po tym czasie zalecamy wykonanie aktualizacji stanów przelewów.
Po przetworzeniu paczki przez bank płatność może posiadać jeden ze stanów:

• Wprowadzona – płatność wysłana do iBiznes24 bez podpisów
• Częściowo zaakceptowana – komunikat pojawia się w sytuacji podpisu w schemacie wieloosobowej akceptacji.
• Zaakceptowana – przelew posiada komplet podpisów.
• Przyjęta/przetwarzana do realizacji w Banku – komunikat pojawia się w przypadku, gdy zaakceptowany przelew został przekazany do realizacji.
• Zaksięgowana w Banku – płatność obciążyła rachunek bankowy.
• Wycofana – płatność została w iBiznes24 wycofana.
• Odrzucona, Niewprowadzona – komunikat pojawia się w przypadku, gdy ze względu na brak środków nie można zrealizować zlecenia.
• Paczka usunięta – status dla przelewów, gdy w iBiznes24 paczka została usunięta.

Wysyłka z listy Paczki przelewów
Płatności możemy wysłać również z zakładki Paczki przelewów. Lista ta zawiera paczki, które powstały w momencie wykonywania eksportu przelewów z zakładki Płatności oraz paczki utworzone samodzielnie przez Użytkownika programu.
W celu dodania nowej paczki na liście paczek w filtrze Rachunek musimy wybrać rachunek bankowy posiadający usługę iBiznes24, z którego chcemy wysyłać daną paczkę przelewów. Dodając nową paczkę możemy podać jej nazwę oraz opis. Unikalny numer paczki nadawany jest automatycznie w momencie zapisu paczki.

Za pomocą przycisku Dodaj przelew dodajemy płatności, które mają być wyeksportowane do iBiznes24 w danej paczce. Program wyświetla listę płatności dla wybranego rachunku, które nie zostały wysłane do iBiznes24 i nie zostały dodane do innej paczki.

Po wybraniu wszystkich płatności przechodząc na zakładkę Akceptacja możemy podpisać paczkę przelewów. W programie jest możliwość wybrania jednej z trzech metod akceptacji, kod SMS, token lub podpis kwalifikowany. Domyślnie podpowiada się kod SMS.

W zależności od wybranej metody akceptacji Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych uwierzytelniających. Zasada akceptacji (podpisywania) paczki przelewów jest analogiczna jak podpisywanie przelewów w momencie ich wysyłania do iBiznes24.

Z poziomu listy paczek przelewów w menu kontekstowym mamy możliwość akceptowania paczek, wysyłania paczek do iBiznes24, pobierania stanu wysłanych w danej paczce przelewów oraz pobierania w formie pliku pdf potwierdzeń transakcji.

Import przelewów z iBiznes24
Opcja importu jest dostępna na liście zapisów kasowych/bankowych w menu kontekstowym:

Po wybraniu opcji Importuj pojawi się okno, na którym należy wybrać rachunek bankowy, z którego przelewy będą importowane:

Po wybraniu przycisku Przejdź do importu pojawi się okno, na którym wybieramy raport bankowy:

Wskazówka
Zaleca się aby okres raportów kasowych/bankowych w systemie Comarch ERP XT był taki sam jak okres raportów w systemie bankowym.

Na oknie znajduje się również parametr „Rozliczaj przy imporcie”. Po zaznaczeniu parametru należy wybrać jedno z 5 kryteriów rozliczania. Kryteria te determinują w jaki sposób program będzie szukał płatności pasujących do importowanych przelewów.
Dostępne kryteria to:

• Wg wewnętrznego identyfikatora banku
• Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg podmiotu i kwoty
• Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg podmiotu i opisu
• Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg kwoty i opisu
• Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu

Podstawowym kryterium jest identyfikator, który jest nadawany przez program w momencie eksportu płatności do banku. Ten identyfikator jest następnie zwracany przez bank w wyciągu i podczas importu odpowiednie płatności są automatycznie rozliczane. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna płatność z danym identyfikatorem lub przelewy nie będą miały identyfikatora to program przechodzi do rozliczania za pomocą wybranego algorytmu.
Po wybraniu przycisku Dalej przelewy zostaną zaczytane z systemu bankowego i wyświetlone. Użytkownik może teraz sprawdzić czy wszystkie dane są poprawne. Program pokazuje nazwę podmiotu, datę, wartość wpłaty oraz wypłaty, numer rachunku bankowego odczytany z systemu bankowego oraz opis.

Wybór przycisku Importuj powoduje zapisanie przelewów na liście zapisów kasowych/bankowych. Aby przelewy zaimportowały się poprawnie, w programie musi być otwarty raport bankowy na dzień przelewu. Dodatkowo program sprawdza czy taki przelew nie został już wcześniej zaimportowany. Po wybraniu przycisku Anuluj import przelewów zostanie przerwany, a okno importu zostanie zamknięte. Przycisk Powrót przenosi widok Użytkownika na poprzednie okno konfiguracji importu.
Duplikaty sprawdzane są według następujących kryteriów:

• Data księgowania
• Numer rachunku kontrahenta
• Kwota
• Opis przelewu

W programie Comarch ERP XT istnieje możliwość importu historii operacji, jeżeli za dany okres nie jest jeszcze dostępny wyciąg w systemie bankowym. W sytuacji, jeżeli nie ma wyciągów w zakresie dat na jaki otworzony jest raport w XT, wyświetli się odpowiedni komunikat wraz z pytaniem czy wykonać import historii operacji:

Po wybraniu opcji „Tak” przelewy – za okres od daty otwarcia do daty zamknięcia raportu- zostaną zaczytane z systemu bankowego. Po wybraniu opcji „Nie” import historii operacji zostanie przerwany.
Jeżeli wykonany został import historii operacji i następnie wykonywany jest ponowny import historii bądź import wyciągu bankowego wtedy importowane są tylko te przelewy, które nie zostały jeszcze zaimportowane. Duplikaty są odrzucane.
Na liście raportów kasowych/bankowych dla rachunku bankowego, który obsługuje import przelewów poprzez webservice, wśród kolumn (ukrytych) na liście jest kolumna Pobrano wyciąg, w której zapisywana jest informacja, czy wyciąg bankowy został pobrany.

Odczytanie bieżącego salda na rachunku bankowym

Odczytanie bieżącego salda na rachunku bankowym możliwe jest z poziomu listy rachunków bankowych oraz z formularza rachunku.
Na liście rachunków bankowych dla podświetlonego rachunku bądź dla zaznaczonych rachunków w menu kontekstowym należy wybrać opcję Sprawdź stan środków na rachunku.

Po wybraniu opcji Sprawdź stan środków na rachunku zostaną odczytane dwa salda: Dostępne środki i Saldo zaksięgowane. Po pobraniu sald zostanie wyświetlone okno o tytule Aktualny stan na koncie, a w nim informacje o numerze rachunku bankowego, dostępne środki, saldo zaksięgowane oraz odpowiedni komunikat otrzymany z systemu bankowego.

Odczytywanie bieżącego salda na rachunku bankowym jest możliwe z poziomu formularza rachunku bankowego. W menu kontekstowym należy wybrać opcję Sprawdź stan środków na rachunku. Po pobraniu sald zostanie wyświetlone okno o tytule Aktualny stan na koncie.

Dla rachunków bankowych, które nie mają skonfigurowanej wymiany danych za pomocą webservice podczas odczytywania bieżącego salda na rachunku pojawi się komunikat:

 

 

Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej – najczęściej zadawane pytania

→ Co należy ustawić w programie Comarch ERP XT, aby móc skorzystać z eksportu i importu przelewów za pomocą usługi sieciowej?

Odpowiedź: na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem należy zaznaczyć parametr „Wymiana danych za pomocą websevice” oraz uzupełnić NIK Firmy, NIK Użytkownika, podpiąć certyfikat transportowy i aplikacyjny oraz dla przelewów walutowych wskazać, kto ponosi opłaty.

 

→Jakie warunki powinny spełniać certyfikaty wykorzystywane podczas wysyłki, aby odbyła się ona prawidłowo?

Odpowiedź: Certyfikat transportowy i aplikacyjny powinny znajdować się w sekcji Osobiste, mieć aktualną datę ważności oraz posiadać informację o obsługujących je kluczach prywatnych.

 

→Czy można zobaczyć w pliku dane, które zostały wyeksportowane/zaimportowane z banku?

Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość. Na formularzu rachunku bankowego, na zakładce Integracja z bankiem możemy zaznaczyć parametr Zapisuj pliki z wymiany z bankiem na moim dysku. Pliki zapisywane będą w katalogu z logami dla programu Comarch ERP XT, w podkatalogu Comarch ERP iFaktury24 Dodatki (%AppData%\Local\Comarch SA\Comarch ERP iFaktury24 Dodatki). Domyślnie parametry nie są zaznaczone.

 

 

Zobacz także:

Jak wygenerować certyfikaty do komunikacji z iBiznes24 – Santander Bank Polska?

Czy ten artykuł był pomocny?