Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iPKO biznes

Jak skonfigurować wymianę danych z iPKO biznes?

Wymiana danych z PKO Bank Polska dostępna jest dla Użytkowników, którzy w bankowości elektronicznej włączyli usługę Integra ERP.

Na formularzu rachunku bankowego po wpisaniu odpowiedniego numeru rachunku dostępna jest zakładka Integracja z bankiem. Należy na niej zaznaczyć parametr „Wymiana danych za pomocą websevice” i podać poniższe informacje:

 • alias – identyfikator użytkownika, którego używa do logowania w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes
 • informacja o typie logowania użytkownika(certyfikat banku lub podpis kwalifikowany)
 • certyfikat transportowy oraz certyfikat imienny banku (zgodnie z instrukcją znajdującą się w iPKO biznes -> Ustawienia -> Integra) lub podpis kwalifikowany
 • identyfikator kontekstu – znajduje się on w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes -> Administracja -> Parametry kontekstu.

W sekcji Sposoby logowania użytkowników po naciśnięciu opcji Dodaj użytkownika automatycznie podstawi się adres e-mail obecnego użytkownika. Należy podać Alias oraz wybrać Rodzaj certyfikatu: Certyfikat banku lub Podpis kwalifikowany.

W sekcji Certyfikaty są dostępne opcje:

 • Dodaj certyfikat transportowy – należy wybrać zainstalowany na komputerze certyfikat transportowy
 • Dodaj certyfikat do logowania i akceptacji przelewów – w przypadku tej opcji, w zależności od wybranego rodzaju certyfikatu należy wskazać:
  • podpis kwalifikowany – podpis powinien posiadać aktualną datę ważności, posiadać informacje o obsługujących go kluczach prywatnych oraz należy upewnić się, czy podpis znajduje się we właściwym magazynie certyfikatów.
  • certyfikat banku – do komputera musi być podpięty dostarczony przez bank czytnik i karta z certyfikatem imiennym banku.

W sekcji Dodatkowe wymagane jest uzupełnienie pola Identyfikator kontekstu.

Wysyłanie przelewów do iPKO

Bezpośrednia wymiana danych z PKO BP umożliwia eksport przelewów krajowych, przelewów MPP, podatkowych, do ZUS oraz przelewów walutowych.

Przelewy walutowe wysyłane są jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA. Na formularzu banku kontrahenta musi być uzupełniony numer SWIFT/BIC.

Wysyłanie Płatności

Wysyłka przelewów jest dostępna z poziomu formularza płatności, która jest płatnością rozchodową, a także jest zatwierdzona i nierozliczona bądź rozliczona częściowo. Aby wysłać taką płatność należy w menu kontekstowym wybrać Wyślij przelew.

W programie istnieje również możliwość wysyłki przelewów zbiorczych z poziomu listy płatności. Po zaznaczeniu wielu pozycji na liście płatności w menu kontekstowym należy wybrać opcję Wyślij przelewy.

Po wybraniu przycisku Wyślij przelewy pojawi się okno, na którym należy wskazać datę wysyłki. Na oknie znajduje się także parametr Sumowanie płatności dla tego samego podmiotu. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony to w przypadku przelewów zwykłych oraz do Urzędu Skarbowego przelewy dla tego samego kontrahenta/Urzędu Skarbowego będą grupowane w jeden.

Wskazówka
Przelewy MPP zawsze są wysyłane pojedynczo.

Użytkownik ma możliwość wyboru czy chce tylko wysłać przelewy do systemu bankowego (bez akceptacji) czy chce je autoryzować narzędziem akceptacji i dopiero wysłać.

Jeżeli użytkownik wybierze opcję Wyślij bez akceptacji, to przelewy zostaną wysłane do banku, będzie je można autoryzować od strony banku.

Jeżeli użytkownik wybierze opcję Wyślij do banku, to przelewy zostaną najpierw zautoryzowane z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego albo certyfikatu banku (zależy którą opcję Użytkownik wskazał na formularzu rachunku bankowego), a następnie dopiero wysłane do banku.

Jeżeli użytkownik wybierze opcję Wyślij do banku a ma skonfigurowane logowanie za pomocą certyfikatu banku wyświetli się okno z koniecznością podania PIN do certyfikatu:

 • Przy ustawionym logowaniu za pomocą certyfikatu banku wyświetli się okno

 • Przy ustawionym logowaniu za pomocą podpisu kwalifikowanego wyświetli się okno:

Następnie wyświetli się okno z informacją, że przelew został wyeksportowany.

Odbieranie statusu przelewu

Wysłane przelewy są zaznaczone na liście płatności niebieską kropką, takie przelewy są zablokowane do edycji, jednak można je odblokować wybierając opcję Odblokuj płatność w menu kontekstowym.

Opcja pobierania statusu przelewów jest dostępna z poziomu płatności. Po zaznaczeniu płatności na liście z menu kontekstowego należy wybrać opcję Pobierz statusy przelewów. Opcja Pobierz statusy przelewów sprawdza stan przelewów w banku oraz aktualizuje informacje na liście płatności oraz na formularzu płatności.

Opcja jest również dostępna z poziomu formularza płatności w menu kontekstowym jako Pobierz status przelewu.

Informacja o aktualizacji statusu przelewu będzie zapisywana w zakładce Historia na formularzu płatności oraz w historii operacji w menu Dane osobowe (RODO).

Na liście płatności dostępne są dodatkowe (domyślnie ukryte) kolumny: Status płatności otrzymany z banku, Data wysłania przelewu do banku, Data odebrania ostatniego komunikatu z banku.

Import przelewów z iPKO

Opcja importu historii operacji jest dostępna na liście zapisów kasowych/bankowych w menu kontekstowym:

Po wybraniu opcji Importuj pojawi się okno, na którym należy wybrać rachunek bankowy, z którego przelewy będą importowane:

Następnie należy wybrać sposób importu.

Po wybraniu opcji Importuj z banku pojawi się okno, na którym wybieramy raport bankowy:

Na oknie znajduje się również parametr „Rozliczaj przy imporcie”. Po zaznaczeniu parametru należy wybrać jedno z 5 kryteriów rozliczania. Kryteria te determinują w jaki sposób program będzie szukał płatności pasujących do importowanych przelewów.

Dostępne kryteria to:

 • Wg wewnętrznego identyfikatora banku
 • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg podmiotu i kwoty
 • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg podmiotu i opisu
 • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno wg kwoty i opisu
 • Wg wewnętrznego identyfikatora banku oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu.

Podstawowym kryterium jest identyfikator, który jest nadawany przez program w momencie eksportu płatności do banku. Ten identyfikator jest następnie zwracany przez bank i podczas importu odpowiednie płatności są automatycznie rozliczane. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna płatność z danym identyfikatorem lub przelewy nie będą miały identyfikatora to program przechodzi do rozliczania za pomocą wybranego algorytmu.

Po wybraniu przycisku Dalej przelewy zostaną zaczytane z systemu bankowego i wyświetlone. Użytkownik może teraz sprawdzić czy wszystkie dane są poprawne. Program pokazuje nazwę podmiotu, datę, wartość wpłaty oraz wypłaty, numer rachunku bankowego odczytany z systemu bankowego oraz opis.

Wybór przycisku Importuj powoduje zapisanie przelewów na liście zapisów kasowych/bankowych. Aby przelewy zaimportowały się poprawnie, w programie musi być otwarty raport bankowy na dzień przelewu. Dodatkowo program sprawdza czy taki przelew nie został już wcześniej zaimportowany. Po wybraniu przycisku Anuluj import przelewów zostanie przerwany, a okno importu zostanie zamknięte. Przycisk Powrót przenosi widok Użytkownika na poprzednie okno konfiguracji importu.

Duplikaty sprawdzane są według następujących kryteriów:

 • Data księgowania
 • Numer rachunku kontrahenta
 • Kwota
 • Opis przelewu.

Odczytanie bieżącego salda na rachunku bankowym

Odczytanie bieżącego salda na rachunku bankowym możliwe jest z poziomu listy rachunków bankowych oraz z formularza rachunku.

Na liście rachunków bankowych dla podświetlonego rachunku bądź dla zaznaczonych rachunków w menu kontekstowym należy wybrać opcję Sprawdź stan środków na rachunku.

Po wybraniu opcji Sprawdź stan środków na rachunku zostaną odczytane dwa salda: Dostępne środki i Saldo zaksięgowane. Po pobraniu sald zostanie wyświetlone okno o tytule Aktualny stan na koncie, a w nim informacje o numerze rachunku bankowego, dostępne środki, saldo zaksięgowane oraz odpowiedni komunikat otrzymany z systemu bankowego.

Odczytywanie bieżącego salda na rachunku bankowym jest możliwe z poziomu formularza rachunku bankowego. W menu kontekstowym należy wybrać opcję Sprawdź stan środków na rachunku. Po pobraniu sald zostanie wyświetlone okno o tytule Aktualny stan na koncie.

Czy ten artykuł był pomocny?