Księga Handlowa w Comarch ERP XT

W systemie Comarch ERP XT możliwe jest prowadzenie pełnej księgowości kontowej na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości.

Kto podlega pod obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości określony w Art. 2. Ustawy o rachunkowości dotyczy m.in.:

 • spółek handlowych oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;
 • jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
 • gmin, powiatów, województw i ich związków, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Jakie możliwości ma moduł Księga Handlowa?

W Comarch ERP XT dostępne są m.in. następujące funkcje w module Księga Handlowa:

 • konfiguracja okresów obrachunkowych,
 • zakładanie planu kont – w tym generowanie wzorcowego planu kont dla różnych typów działalności,
 • wprowadzanie bilansu otwarcia,
 • tworzenie schematów księgowych pozwalających na automatyczne księgowanie wprowadzanych dokumentów – w tym możliwość korzystania z predefiniowanych, uniwersalnych schematów, zakładanych razem z okresem obrachunkowym i planem kont,
 • wyliczanie zestawienia obrotów i sald w różnych przekrojach,
 • generowanie i wysyłka pliku JPK_KR,
 • wyliczanie zaliczek podatkowych na podstawie zapisów na wskazanych kontach księgowych.

Jak rozpocząć pracę na pełnej księgowości?

Aby prowadzić księgi rachunkowe należy rozszerzyć aktualnie wybrany pakiet Comarch ERP XT o moduł Księga Handlowa:

Czy ten artykuł był pomocny?