Jak utworzyć schemat księgowy?

W Comarch ERP XT podczas zakładania okresu obrachunkowego i wzorcowego planu kont można wygenerować domyślne schematy księgowe dla każdego dokumentu (więcej informacji: Jak dodać okres obrachunkowy?), wg których będą automatycznie księgowane dokumenty wprowadzane do systemu (np. zatwierdzanie faktury sprzedaży, zapisywanie dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży).

Schematy te można modyfikować, jeśli jest potrzeba dostosowania do specyfiki działalności. Można także tworzyć własne. Edycja schematów jest dostępna z poziomu okna Plan kont w menu kontekstowym.

Aby dodać własny schemat księgowy należy kliknąć przycisk Dodaj” i uzupełnić formularz podając w pierwszej kolejności:

 • rodzaj dokumentu, którego schemat będzie dotyczył,
 • nazwę schematu,
 • dziennik,
 • datę wg której będzie odbywać się księgowanie – wybór z listy w zależności od rodzaju dokumentu.

W kolejnej sekcji można określić Warunki, kiedy dany schemat będzie miał zastosowanie – np. dla konkretnej waluty, podmiotu lub rodzaju dokumentu. Bardziej skomplikowane warunki można układać w grupy.

Przykład
Przykładowy warunek dla schematu do księgowania rejestru VAT sprzedaży:

Informacja o warunku na pozycji schematu księgowego jest również prezentowana w tooltipie kolumny Warunek.

W polu Opis można wskazać, jakie informacje będą zapisywane podczas automatycznego księgowania wybranym schematem – np. w nagłówku zapisu księgowego może pojawiać się numer dokumentu.

Ostatnią sekcją formularza są Pozycje, gdzie należy określić:

 • na jakie konto po stronie Wn ma być księgowana pozycja,
 • na jakie konto po stronie Ma ma być księgowana pozycja,
 • jaka kwota (brutto / netto / VAT) powinna być księgowana, oznaczenie rozrachunku, ewentualne księgowanie w walucie w przypadku dokumentów w walutach obcych,
 • warunek szczegółowy dla pozycji. który również może być grupowany,
 • opis pozycji, który później będzie widoczny w opisie elementu zapisu księgowego.

Przykład
Przykładowe pozycje dla schematu do księgowania rejestru VAT sprzedaży:

Po kliknięciu w wybraną pozycje wyświetli się pełny formularz, gdzie widoczne będą wszystkie opisywane powyżej opcje:

Na schemacie księgowym jest możliwe kopiowanie pozycji wewnątrz schematu:

Podczas zapisywania nowego schematu księgowego system zapyta Użytkownika, czy za jego pomocą chce wykonywać automatyczne księgowanie. Wybór odpowiedzi „TAK” będzie skutkował tym, że od tego momentu dokumenty określone w schemacie będą nim automatycznie księgowane.

Jeżeli schemat księgowy został już użyty, wtedy nie ma możliwości jego usunięcia, jest natomiast możliwość jego modyfikacji.

Wskazówka
Podczas edycji istniejącego już schematu w nagłówku pojawią się dodatkowo parametry do oznaczenia:

 • automatycznego księgowania – parametr może być zaznaczony tylko na jednym schemacie w ramach danego typu dokumentu. Zaznaczenie na kolejnym schemacie w ramach danego rodzaju dokumentu spowoduje odznaczenie na tym schemacie, na którym był dotychczas zaznaczony.
 • schematu nieaktywnego – schemat z zaznaczonym parametrem nie będzie wyświetlał się na liście schematów do wyboru podczas księgowania. Jeżeli schemat jednocześnie ma zaznaczony parametr dotyczący automatycznego księgowania, wtedy dokumenty wskazane w tym schemacie nie będą automatycznie księgowane przy zatwierdzaniu/zapisywaniu.

Czy ten artykuł był pomocny?