Jak dodać plan kont?

W tym artykule opisaliśmy, jak można dodać plan kont w pełnej księgowości (Księga Handlowa).

Podczas dodawania okresu obrachunkowego (więcej tutaj: Jak dodać okres obrachunkowy?) istnieje możliwość utworzenia wzorcowego planu kont dla wskazanego rodzaju działalności.

Po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego, na oknie Księgowość >>> Plan kont aktywna jest opcja „Dodaj”.

Za pomocą tego przycisku można dodać konto syntetyczne, ustawiając następujące parametry:

 • numer konta
 • nazwa
 • nazwa dodatkowa – opcjonalnie
 • typ konta – wybór z listy: aktywa / pasywa / aktywa-pasywa / przychody / koszty / przychody-koszty / pozabilansowe; wybrana opcja będzie przenoszona na konta analityczne (w wyjątkiem aktywa-pasywa oraz przychody-koszty)
 • waluta
 • czy konto wielowalutowe
 • kontrola salda – wybór z listy: brak / Winien / Ma
 • czy konto rozrachunkowe – parametr po zaznaczeniu jest przenoszony także na konta analityczne
 • czy konto słownikowe – po zaznaczeniu parametru dostępne będzie pole z wyborem rodzaju słownika: Kontrahneci / Środki trwałe / Urzędy / Pracownicy i właściciele
 • czy konto nieaktywne

Wskazówka
W ramach danego konta syntetycznego można prowadzić analitykę w przekroju wielu różnych walut (przy zaznaczonym parametrze „Konto wielowalutowe”).

Aby dodać konto analityczne, należy zaznaczyć konto syntetyczne i wybrać przycisk „Dodaj konto analityczne”.

W identyczny sposób można dodawać kolejne poziomy analityki.

Wskazówka
Z poziomu Konfiguracji >>> Księgowość można zaznaczyć parametr „Środki trwałe – podział wg grup”. Wówczas przy dodawaniu analityki do konta słownikowego wg słownika „Środki trwałe” będzie można utworzyć analitykę zgodnie z podziałem na grupy środków trwałych.

Plan kont można filtrować w oparciu o kryteria:

 • typ konta,
 • poziomy – jeden, dwa, tylko najniższe,
 • rodzaj – wszystkie, aktywne, nieaktywne, bez kont słownikowych,
 • zespół kont.

Czy ten artykuł był pomocny?