Zapisy księgowe – zakładka Konto

W menu Księgowość/Zapisy księgowe została dodana zakładka Konto. Daje ona możliwość przeglądania zapisów księgowych na wybranym koncie (bądź grupie kont) według zdefiniowanych przez nas kryteriów. Z poziomu zakładki Konto nie jest możliwa modyfikacja zapisów księgowych.

Na liście są pokazywane zapisy księgowe w bieżącym okresie obrachunkowym. Istnieje możliwość filtrowania zapisów według numeru konta (Konto od/Konto do), Okresu, Statusu, Dziennika oraz Waluty. Jest także możliwe wyszukiwanie pozycji po numerze dziennika, numerze dziennika cząstkowego, numerze dokumentu oraz kwocie.

Domyślnie po wejściu na zakładkę Konto będą pokazywały się zapisy na wszystkich kontach księgowych oraz zapisy dotyczące Bilansu otwarcia. Na dole ekranu będzie widoczne podsumowanie zawierające Kwotę Wn oraz Kwotę Ma. Jeśli mamy jakieś zapisy w walutach obcych, to ich wartość będzie pokazywana w przeliczeniu na PLN.

Aby podejrzeć zapis na konkretnych kontach należy w polu Konto od/Konto do wybrać interesujący nas numer konta księgowego.

Jeśli jako Konto od oraz Konto do wskażemy ten sam numer konta to na dole ekranu pokaże nam się rozszerzone podsumowanie, na którym będą dostępne następujące informacje:

  • Bilans Otwarcia Wn (BO Wn) – suma zapisów Bilansu Otwarcia po stronie Wn na danym koncie
  • Obroty poprzednio Wn – suma zapisów po stronie Wn danego konta od początku okresu obrachunkowego do okresu, za który analizujemy dane (bez uwzględniania okresu ustawionego w filtrze Okres)
  • Obroty Wn – suma zapisów po stronie Wn na danym koncie za podany okres (wskazany w filtrze Okres)
  • Saldo Wn – różnica między Obrotami Wn a Obrotami Ma (jeśli jest większa od 0, jeśli jest mniejsza od 0 to podstawiamy 0)
  • Bilans Otwarcia Ma (BO Ma) – suma zapisów Bilansu Otwarcia po stronie Ma na danym koncie
  • Obroty poprzednio Ma – suma zapisów po stronie Ma danego konta od początku okresu obrachunkowego do okresu, za który analizujemy dane (bez uwzględniania okresu ustawionego w filtrze Okres)
  • Obroty Ma – suma zapisów po stronie Ma na danym koncie za podany okres (wskazany w filtrze Okres)
  • Saldo Ma – różnica między Obrotami Ma a Obrotami Wn (jeśli jest większa od 0, jeśli jest mniejsza od 0 to podstawiamy 0)

Jeśli w filtrze Waluta ustawimy konkretną walutę obcą to kwoty widoczne w rozszerzonym podsumowaniu będą wyświetlały się w danej kwocie (nie w przeliczeniu na PLN).

Po kliknięciu na konkretny zapis pokaże nam się formularz w trybie do odczytu. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do zapisu” zostaniemy przeniesieni na zapis księgowy z możliwością jego modyfikacji.

Z poziomu zakładki Konto istnieje możliwość wydruku Listy księgowań na kontach, gdzie będą widoczne szczegóły dotyczące księgowań na kontach wybranych w filtrach.

Jeśli w filtrach Konto od/Konto do zostanie wybrany taki sam numer konta będzie dostępny wydruk Zapisy księgowe.

Dodatkowo została dodana możliwość wyświetlenia zapisów konta z poziomu Planu kont oraz Zestawienia obrotów i sald. Po zaznaczeniu konkretnego konta księgowego w menu kontekstowym jest widoczna opcja Zapisy konta. Po jej wybraniu zostaniemy przeniesieni na Zakładkę Konto z odpowiednim ustawieniem w filtrach.

Czy ten artykuł był pomocny?