Jak wyliczyć deklarację PIT-36L(19) za 2022 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księgą Handlową.

Uwaga
Deklaracja roczna PIT-36L w wersji 19 dostępna jest do rozliczenia rocznego za rok 2022.

Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, kwot przychodów i kosztów uzyskanych z dodatkowej działalności gospodarczej.

Deklaracja roczna PIT-36L jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L po wybraniu opcji Dodaj deklarację PIT-36L.

Na kreatorze deklaracji w etapie 1 po wybraniu właściciela należy kliknąć przycisk Dalej.

Podczas wyliczania deklaracji PIT-36L na kreatorze została dodana możliwość uwzględnienia dokumentów do ulgi na złe długi. Domyślnie zaznaczona będzie opcja Zobowiązania.

W kolejnym etapie wyświetli się lista dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi:

Na liście dokumentów zakwalifikowanych do ulgi na złe długi są wykazywane pozycje:

 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach PIT-36L oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • w sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności wykazujemy zapłatę dla dokumentów, które w poprzednich latach były wykazane na załączniku PIT/WZ i skorygowały podstawę opodatkowania (zmniejszały stratę/zwiększały podstawę opodatkowania).

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin– termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota dokumentu pozostająca do rozliczenia – kwota płatności z dokumentu źródłowego
 • Kwota do ulgi wg udziału właściciela – kwota do ulgi przemnożona przez udział właściciela na dzień księgowania dokumentu. Zmiana kwoty jest możliwa do wysokości kwoty dokumentu.
 • Data rozliczenia – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota rozliczona – uregulowana kwota brutto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota do ulgi – uregulowana kwota netto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności

Istnieje możliwość dodania pozycji ręcznie przez Użytkownika. W sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania oraz Zapłacone wierzytelności/zobowiązania jest dostępna opcja ‘Dodaj kolejną pozycję’. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota do ulgi należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie. W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności). Na dokumentach ręcznie dodawanych do ulgi istnieje możliwość wskazania kontrahenta o rodzaju podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna. Wymagane jest uzupełnienie numeru NIP/PESEL kontrahenta.

W przypadku gdy na dokumencie handlowym/księgowym zakwalifikowanym do ulgi na złe długi nie został uzupełniony kontrahent to należy usunąć taką pozycję i dodać ponownie ręcznie.

Po przejściu przez kreator otworzy się formularz deklaracji rocznej PIT-36L.

Deklarację roczną PIT-36L można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Dodaj deklarację roczną PIT-36L.

Formularz deklaracji składa się z 2 zakładek:

Zakładka 1 – [Sekcja A-T]

Sekcja A-C zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Właściciel – podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania. W przypadku gdy w poz. 7 Rodzaj korekty wybrano opcję 2. korekta zeznania o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienia w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 7 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Sekcja C zawiera informacje dodatkowe o zwolnieniach, sposobie wpłacania zaliczek i rozliczania różnic kursowych. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • Poz. 14 wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. 15 rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy,
 • Poz. 17 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3h ustawy oraz poz. 18 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36L za ostatni kwartał danego roku to na deklaracji PIT-36L(19) automatycznie zaznaczana jest poz. 17 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3h ustawy.

Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone to po wyliczeniu deklaracji PIT-36L(19) automatycznie zaznaczana jest poz. 18 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.

Sekcja D – zawiera zestawienie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy.

W sekcji Rodzaj zwolnienia istnieje możliwość zaznaczenia zwolnienia z tytułu:

 • Ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy (poz. 24)
 • Ulgi dla rodzin 4+, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy
 • Ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy.

W sytuacji kiedy na karcie właściciela zaznaczone jest zwolnienie z PIT na formularzu deklaracji PIT-36L(19) zostanie automatycznie zaznaczone pole z wybranym rodzajem zwolnienia.

Jeśli zaznaczona będzie Ulga dla rodzin 4+ wymagane będzie dodanie załącznika PIT/O oraz wskazanie w sekcji E danych co najmniej czworga dzieci.

Istnieje możliwość ręcznego zaznaczenia rodzaju zwolnienia. W takiej sytuacji wyświetlony zostanie komunikat o konieczności uzupełnienia kwot przychodów zwolnionych oraz zaktualizowania kwot na załączniku PIT/B. Kwota z załącznika PIT/B powinna zostać skorygowana o kwoty przychodów podlegających zwolnieniu.

Po zaznaczeniu parametru w poz. 22, 24 lub 26 aktywne staną się pola z kwotami w poz. odpowiednio 23, 25 lub 27.

Jeśli właściciel miał na karcie zaznaczone zwolnienie z PIT przy naliczaniu deklaracji PIT-36L(19) zostanie zaznaczona odpowiednia ulga a przychody właściciela trafią do pola Przychody objęte zwolnieniem odpowiadającego wskazanej uldze (poz. 23, 25 lub 27).

Suma kwot z poz. 23, 25 i 27 ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Nadwyżka kwoty z pól 23, 25 i 27 trafia do pola 28.

Sekcja E – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczych oraz działów specjalnych produkcji rolnej. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Kwoty w poz. 28 i 29 zostaną uzupełnione na podstawie kwot z poz. od 30 do 33 z załącznika PIT/B. Pole 32 uzupełni się na podstawie wyliczonych zaliczek PIT-36L (suma z pól Należna zaliczka z formularza „Zaliczka na PIT-36L”).

Sekcja F – zawiera odliczenia od dochodu.

Pole 39 uzupełniane jest na podstawie kwoty straty uzupełnionej na karcie właściciela w polu Odliczenia straty z lat ubiegłych z działalności gospodarczej. Aby strata została obliczona na deklaracji PIT-36L (19) w polu Rok przy kwocie straty należy wpisać 2022.

Do pola 40 trafia suma składek społecznych uzupełnionych na karcie właściciela w sekcji Odliczenia składek społecznych i zdrowotnych.

Uwaga
W sytuacji, kiedy podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT do pola 40 trafia kwota składek społecznych, które można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Do pola 41 pobierana jest suma wartości składek zdrowotnych zapłaconych z karty właściciela. Limit składek zdrowotnych możliwych do odliczenia wynosi 8 700 zł.

Pozostałe pola z odliczeniami w sekcji F są możliwe do ręcznego uzupełnienia.

Sekcja G – zawiera podsekcje dotyczące zwiększenia podstawy obliczenia podatku/ zmniejszenia straty oraz zmniejszenia podstawy obliczenia podatku/ zwiększenia straty. Na zakładkę mogą zostać przeniesione kwoty z załącznika PIT/WZ(2).

Kwota straty z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazana w poz. 31 jest przenoszona automatycznie do poz. 54.

Kwota straty z działów specjalnych produkcji rolnej wykazana w poz. 36 jest przenoszona automatycznie do poz. 55.

Jeśli na deklaracji zostaną uzupełnione kwoty zmniejszenia strat w poz. 52 oraz poz. 53 konieczne jest ręczne przeliczenie kwot w poz. 54 i 55.

Jeżeli do deklaracji PIT-36L(19) dodano załącznik PIT/WZ(2) to uzupełniane są odpowiednia pola w sekcjach:

Sekcja G.2.:

 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (poz. 56) – jeżeli kwota w poz. 54 > 0 to przenoszone są poz. 12 + 30 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (poz. 58) – jeżeli kwota w poz. 54 > 0 to przenoszone są poz. 18 + 24 z załącznika PIT/WZ.

Sekcja G.3.:

 • Zwiększenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (poz. 61) – jeżeli kwota w poz. 55 > 0 to przenoszone są poz. 36 + 54 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (poz. 63) – jeżeli kwota w poz. 55 > 0 to przenoszone są poz. 42 + 48 z załącznika PIT/WZ.

Sekcja G.5.:

 • Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku (poz. 67) – jeżeli kwota w poz. 54 = 0 to przenoszone są poz. 18 + 24 z załącznika PIT/WZ. Jeżeli kwota w poz. 55 = 0 to przenoszone są poz. 42 + 48 z załącznika PIT/WZ.
 • Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku (poz. 68) – jeżeli kwota w poz. 54 = 0 to przenoszone są poz. 12 + 30 z załącznika PIT/WZ. Jeżeli kwota w poz. 55 = 0 to przenoszone są poz. 36 + 54 z załącznika PIT/WZ.

Kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań przenoszona jest na formularz PIT-36L(19) do poz. 68. W przypadku niezapłaconych wierzytelności uwzględniana jest pełna kwota dokumentu, która w całości mieści się w poz. 66 Podstawa obliczenia podatku.

Sekcja H–J – pozwala na wyliczenie podatku wg stawki liniowej 19% oraz obliczenie zobowiązania podatkowego.

Sekcja K – zawiera należne zaliczki, należny podatek, zapłacony podatek oraz zapłacone zaliczki dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek (w tym kwoty wykazane na podstawie zaliczek uproszczonych na PIT-36L) przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

Sekcja L-N to informacja o kwocie do zapłaty/nadpłacie zryczałtowanym podatku oraz naliczonych odsetkach

Sekcja O-T to informacja o załącznikach, wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o karcie dużej rodzinie. Kwota 1,5% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
W polu 192 należy wprowadzić pełny numer rachunku bankowego z prefiksem kraju (w przypadku Polski do numeru rachunku bankowego należy dodać prefiks PL).

Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1,5% podatku należnego.

Zakładka 2 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ dla podatnika.

W przypadku deklaracji PIT-36L załącznik PIT/WZ(2) jest dodawany automatycznie. Sekcje B-E nie podlegają modyfikacji, w sekcji F-I należy dodać dokumenty ręcznie. Na załączniku PIT/WZ(2) wykazywane są dokumenty uwzględnione w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub zobowiązania oraz Rozliczone wierzytelności lub zobowiązania przy dodawaniu deklaracji PIT-36L.

Dokumenty dodane ręcznie w sekcji F-I na załączniku PIT/WZ nie są przenoszone automatycznie na korektę deklaracji.

Deklaracja roczna PIT-36L wersja 19:

 • Posiada możliwość wydrukowania deklaracji PIT-36L wraz z uzupełnionymi załącznikami. Istnieje możliwość przesłania wydruku deklaracji drogą mailową. Jeżeli na karcie właściciela został uzupełniony adres e-mail, program podpowie adres z karty. Użytkownik ma możliwość wpisania adresu e-mail ręcznie.
 • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L w zakładce Załączniki). Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/B wykazywana jest w polu 177).
 • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/BR wykazywana jest w polu 180).
 • Posiada załącznik PIT/O (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/O wykazywana jest w polu 184).
 • Posiada załącznik PIT/WZ (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/WZ wykazywana jest w polu 187).
 • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej.

Korektę deklaracji PIT-36L Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-36L dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj deklarację PIT-36L, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-36L w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Na korektę deklaracji PIT-36L nie są kopiowane kwoty wykazane w sekcji B na zał. PIT/B deklaracji pierwotnej. Kwota przychodów/kosztów w sekcji B na zał. PIT/B jest wyliczana na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych.

Na deklarację korygującą kwoty przychodów/kosztów dotyczące dodatkowej działalności gospodarczej (pobierane z karty właściciela z zakładki Inne działalności) przenoszone są z deklaracji pierwotnej.

Płatności

Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-36L”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności dla deklaracji PIT-36L do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na indywidualnej karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.

Kwota na formularzu płatności dla deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

Eksport deklaracji rocznej PIT-36L do systemu e-Deklaracje

Eksport deklaracji rocznej PIT-36L wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ do systemu e-Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

W przypadku wysyłania deklaracji PIT-36L do systemu e-Deklaracje kiedy do deklaracji dołączamy załączniki PIT/B, PIT/O, PIT/BR oraz PIT/WZ część pól na tych załącznikach jest wymagana do uzupełnienia aby deklaracja poprawnie została przetworzona przez system e-Deklaracje. Przed wysłaniem program sprawdza, czy pola te zostały uzupełnione i jeżeli nie zostały to pokazuje komunikat informujący o tym, które pole z wymaganych nie zostało uzupełnione.

Księgowanie deklaracji PIT-36L

W przypadku księgowości kontowej na liście deklaracji PIT-36/PIT-36L w menu kontekstowym dostępna jest opcja Księguj służąca do zaksięgowania kwoty do zapłaty/kwoty do zwrotu z deklaracji PIT-36L, za pomocą schematu księgowego. W menu Księgowość – Plan kont – Schematy księgowe nie został przygotowany domyślny schemat księgowy, który umożliwia księgowanie deklaracji PIT-36L. Należy utworzyć własny schemat księgowy do księgowania deklaracji. (Dowiedz się więcej: Jak utworzyć schemat księgowy?)

Zobacz także:

Jak dodać załącznik PIT/B(20) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Jak dodać załącznik PIT/O(27) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Jak dodać załącznik PIT/BR(6) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Jak dodać załącznik PIT/WZ(2) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Czy ten artykuł był pomocny?