Jak wyliczyć deklarację PIT-36(30) za 2022 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2022. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową.

Wskazówka
Dane takie jak Nazwisko, Imię, NIP, Data urodzenia przenosi się na formularz deklaracji jeżeli są uzupełnione na indywidualnej karcie właściciela.

W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie małżonka (współwłaściciela) zostaną przeniesione do odpowiednich pól w sekcji B.2 na deklaracji PIT-36.

Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych małżonka ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Deklaracja roczna PIT-36 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L.

Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela i małżonka z listy należy kliknąć przycisk Dalej.

Podczas wyliczania deklaracji PIT-36 na kreatorze została dodana możliwość uwzględnienia dokumentów do ulgi na złe długi. Domyślnie zaznaczona będzie opcja Zobowiązania.

W kolejnym etapie wyświetli się lista dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi osobno dla podatnika i małżonka:

Na liście dokumentów zakwalifikowanych do ulgi na złe długi są wykazywane pozycje:

 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach PIT-36 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • w sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności wykazujmy zapłatę dla dokumentów, które w poprzednich latach były wykazane na załączniku PIT/WZ i skorygowały podstawę opodatkowania (zmniejszały stratę/zwiększały podstawę opodatkowania).

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota dokumentu pozostająca do rozliczenia – kwota płatności z dokumentu źródłowego
 • Kwota do ulgi wg udziału właściciela – kwota do ulgi przemnożona przez udział właściciela na dzień księgowania dokumentu. Zmiana kwoty jest możliwa do wysokości kwoty dokumentu.
 • Data rozliczenia – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota rozliczona – uregulowana kwota brutto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota do ulgi – uregulowana kwota netto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności

Istnieje możliwość dodania pozycji ręcznie przez Użytkownika. W sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania oraz Zapłacone wierzytelności/zobowiązania jest dostępna opcja ‘Dodaj kolejną pozycję’. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota do ulgi należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie. W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności). Na dokumentach ręcznie dodawanych do ulgi istnieje możliwość wskazania kontrahenta o rodzaju podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna. Wymagane jest uzupełnienie numeru NIP/PESEL kontrahenta.

W przypadku gdy na dokumencie handlowym/księgowym zakwalifikowanym do ulgi na złe długi nie został uzupełniony kontrahent to należy usunąć taką pozycję i dodać ponownie ręcznie.

Po przejściu przez kreator otworzy się formularz deklaracji rocznej PIT-36.

Deklarację roczną PIT-36 można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja 'Dodaj deklarację roczną PIT-36′.

Formularz deklaracji składa się z 2 zakładek:

Zakładka 1 – [Sekcja A-X]

Sekcja A – C zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Właściciel, podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Małżonek, wyboru małżonka można dokonać poprzez wybór z listy właścicieli lub uzupełnić jego dane ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Jeżeli w 2021r. podczas wyliczania deklaracji PIT-36 wybrano sposób rozliczenia wspólnie z małżonkiem i małżonek został wybrany z listy właścicieli to podczas wyliczania deklaracji PIT-36 za 2022r. program zaproponuje analogiczny sposób rozliczenia (wspólnie z małżonkiem) oraz dane małżonka zostaną skopiowane z poprzedniej deklaracji.

W przypadku wyboru małżonka z listy właścicieli i uzupełnienia odpowiednich danych na indywidualnej karcie właściciela bądź na wyliczonych zaliczkach PIT-36, na formularzu deklaracji zostaną uzupełnione pola 161-165, 179-182, 219, 221, 372-377, 390-401, 417-422.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, Użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Na formularzu deklaracji PIT-36 pola dotyczące małżonka będą aktywne do uzupełnienia tylko w przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Jeśli dla podatnika został dodany załącznik PIT/B to w polu identyfikator podatkowy zostanie wybrany NIP bez możliwości zmiany.

Wybór sposobu opodatkowania – podatnik może rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2), w sposób przewidziany dla wdów i wdowców lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania.

W przypadku gdy w poz. 11 Rodzaj korekty wybrano opcję 2. korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienia w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 11 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Sekcja B – zawiera dane personalne i adresowe podatnika i jego małżonka.

Sekcja C – zawiera informacje dodatkowe o przychodach i zwolnieniach, dotyczących podatnika i jego małżonka.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy parametr 40 i 41, wtedy aktywne do edycji będzie pole z rokiem 70.1 (podatnik) oraz 70.2 (małżonek).

Na formularzu deklaracji PIT-36(30) w sekcji Informacje dodatkowe nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury – renty zagranicznej, poz. korzystał ze zwolnienia na podstawie art.44 ust. 7a ustawy, poz. występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 26ea ustawy lub poz. korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b ustawy (odpowiednio poz. 36 i 38, 42 lub 44 dla podatnika oraz poz. 37 i 39, 43 lub 45 dla małżonka),
 • wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 48 i 50 dla podatnika oraz poz. 49 i 51 dla małżonka),
 • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 54 i 56 dla podatnika oraz poz. 55 i 57 dla małżonka).

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36 za ostatni kwartał danego roku to na deklaracji PIT-36(30) automatycznie zaznaczana jest poz. 54/55 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy.

Sekcja D – zawiera zestawienie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy.

W sekcji Rodzaj zwolnienia istnieje możliwość zaznaczenia zwolnienia z tytułu:

 • Ulgi dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy
 • Ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy
 • Ulgi dla rodzin 4+, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy
 • Ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy.

W sytuacji kiedy na karcie właściciela zaznaczone jest zwolnienie z PIT na formularzu deklaracji PIT-36(30) zostanie automatycznie zaznaczone pole z wybranym rodzajem zwolnienia.

Istnieje możliwość ręcznego zaznaczenia rodzaju zwolnienia. W takiej sytuacji wyświetlony zostanie komunikat o konieczności uzupełnienia kwot przychodów zwolnionych oraz zaktualizowania kwot na załączniku PIT/B. Kwota z załącznika PIT/B powinna zostać skorygowana o kwoty przychodów podlegających zwolnieniu.

Jeśli zaznaczona będzie Ulga dla rodzin 4+ wymagane będzie dodanie załącznika PIT/O oraz wskazanie w sekcji E danych co najmniej czworga dzieci.

W sekcji Rodzaj przychodów dodane zostały Przychody z zasiłku macierzyńskiego oraz Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli właściciel miał na karcie zaznaczone zwolnienie z PIT przy naliczaniu deklaracji PIT-36(30) przychody właściciela trafią do Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pole 87 dla podatnika oraz pole 88 dla małżonka.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, Przychody z zasiłku macierzyńskiego oraz Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 79, 81, 83, 85 i 87 dla podatnika oraz poz. 80, 82, 84, 86 i 88 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Nadwyżka kwoty z pól 83/84 nad limitem powinna być wykazana w polach 145 i 207 a nadwyżka kwoty z pól 85/86 w polach 146 i 208 . Natomiast nadwyżka kwoty przychodów z pozarolniczej działalności z pól 87 i 88 trafia do pól 99 i 161 w sekcji z przychodami podlegającymi opodatkowaniu.

Przykład
Właściciel ma na karcie zaznaczone zwolnienie z PIT z tytułu posiadania co najmniej 4 dzieci. W 2022 r. osiągnął przychody w wysokości 110 000zł oraz koszty 22 000 zł.

Na deklaracji rocznej w sekcji D zostanie zaznaczone pole 75 a do pola 87 trafi kwota 85 528 zł (bo taki jest limit przychodów zwolnionych). Nadwyżka przychodów nad limit czyli kwota 24 472 zł zostanie przeniesiona do pola 99

Sekcja E – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych oraz najmu, podnajmu lub dzierżawy. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Kwoty w poz. 99 i 100 zostaną uzupełnione na podstawie kwot z poz. od 30 do 33 z załącznika PIT/B. Pole 103 uzupełni się na podstawie wyliczonych zaliczek PIT-36 (suma z pól Należna zaliczka z formularza „Zaliczka na PIT-36”).

W przypadku, gdy do deklaracji PIT-36 został dodany załącznik PIT/B, ręczna modyfikacja kwot w polu 99 i 100 nie spowoduje przeliczenia kwoty dochodu/straty w pozycji 101 lub 102.

Pole 104 zostanie uzupełnione w sytuacji kiedy Użytkownik zaznaczy parametr 38. Pole 166 zostanie uzupełnione jeśli Użytkownik zaznaczy parametr 39.

Jeżeli uzupełnione jest pole 38 i/lub 39 to kwota podsumowania Dochodu w wierszu RAZEM nie będzie uwzględniała kwot wyliczonych w poz. 104 i/lub 166.

Uwaga
W sytuacji kiedy podatnik osiągał przychody z najmu i dzierżawy zaliczki naliczone w trakcie roku od tych przychodów trafią do pola 103 dla podatnika oraz pola 165 dla małżonka.

W przypadku uzupełnienia kwot w poz. 213-216 wymagalne staje się pole 533 informujące o liczbie składanych załączników PIT/M. Uzupełnienie tych pól wymaga dołączenia załącznika PIT/M do deklaracji rocznej PIT-36. Użytkownik nie będzie miał możliwości wyeksportowania takiej deklaracji do systemu e-Deklaracje w programie Comarch EPR XT. Taką deklarację będzie można wydrukować.

Sekcja F – zawiera wartość straty z lat ubiegłych, wartość składek na ubezpieczenia społeczne oraz dochód po odliczeniu strat i składek na ubezpieczenia społeczne.

Pola 218 i 219 uzupełniane są na podstawie kwoty straty uzupełnionej na karcie właściciela w polu Odliczenia straty z lat ubiegłych z działalności gospodarczej. Aby strata została obliczona na deklaracji PIT-36 (30) w polu Rok przy kwocie straty należy wpisać 2022.

Do pól 220 i 221 trafiają sumy składek społecznych uzupełnionych na karcie właściciela w sekcji Odliczenia składek społecznych i zdrowotnych.

Uwaga
W sytuacji, kiedy podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT do pól 220 i 221 trafia kwota składek społecznych, które można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Sekcja G – zawiera kwoty indywidualnych odliczeń podatnika od dochodu.

Kwoty w polu 224 oraz 225 będą przenoszone z załącznika PIT/O. Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Pozostałe pola odliczeń są aktywne do zmiany, Użytkownik może ręcznie wprowadzić odpowiednie kwoty.

Sekcja H – zawiera sekcje dotyczące zwiększenia podstawy obliczenia podatku/ zmniejszenia straty oraz zmniejszenia podstawy obliczenia podatku/ zwiększenia straty.

Kwota straty z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazana w poz. 102 (w przypadku podatnika) oraz 164 (w przypadku małżonka) jest automatycznie przenoszona do poz. 256 (w przypadku podatnika) i 257 (w przypadku małżonka). Jeśli Użytkownik uzupełni ręcznie kwotę w polach 252 i 253 konieczne będzie ręczne przeliczenie kwoty w polach 256 i 257.

Kwota straty z działów specjalnych produkcji rolnej wykazana w poz. 108 (w przypadku podatnika) oraz 170 (w przypadku małżonka) jest automatycznie przenoszona do poz. 258 (w przypadku podatnika) i 259 (w przypadku małżonka). Jeśli Użytkownik uzupełni ręcznie kwotę zmniejszenia strat w polach 254 i 255 konieczne będzie ręczne przeliczenie kwoty w polach 258 i 259.

Kwoty z załącznika PIT/WZ(2) przenoszone są na formularz PIT-36(30) do sekcji H.2, H.3., H.4., H.6.1 oraz H.6.2.

Użytkownik powinien sprawdzić w sekcji H.2, H.3., H.4., H.6.1 oraz H.6.2 te pola, które są wyliczane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego skorygowania.

Jeżeli do deklaracji PIT-36(30) dodano załącznik PIT/WZ(2) to uzupełniane są odpowiednia pola w sekcjach:

Sekcja H.2:

 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 260 dla podatnika i poz. 261 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 256 > 0 (dla podatnika) i w poz. 257 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 12 + 30 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 264 dla podatnika i poz. 265 dla małżonka) – Jeżeli kwota w poz. 256 > 0 (dla podatnika) i w poz. 257 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 18 + 24 z załącznika PIT/WZ.

Sekcja H.3:

 • Zwiększenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 270 dla podatnika i poz. 271 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 258 > 0 (dla podatnika) i w poz. 259 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 36 +54 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 274 dla podatnika i poz. 275 dla małżonka) – Jeżeli kwota w poz. 258 > 0 (dla podatnika) i w poz. 259 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 42 + 48 z załącznika PIT/WZ.

Sekcja H.4:

 • Zwiększenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 280 dla podatnika i poz. 281 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 139> 0 (dla podatnika) i w poz. 201 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 60 + 78 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 284 dla podatnika i poz. 285 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 139 > 0 (dla podatnika) i w poz. 201 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 66 + 72 z załącznika PIT/WZ.

Sekcja H.6.1 i H.6.2:

 • Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 292 dla podatnika i poz. 293 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 256 = 0 (dla podatnika) i w poz. 257 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 18 + 24 z załącznika PIT/WZ. Jeżeli kwota w poz. 258 = 0 (dla podatnika) i poz. 259 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 42 + 48 z załącznika PIT/WZ. Jeśli kwota w poz. 139 = 0 (dla podatnika) i poz. 201 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 66 + 72 z załącznika PIT/WZ.
 • Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 294 dla podatnika i poz. 295 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 256 = 0 (dla podatnika) i w poz. 257 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 12 + 30 z załącznika PIT/WZ. Jeżeli kwota w poz. 258 = 0 (dla podatnika) i w poz. 259 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 36 + 54 z załącznika PIT/WZ. Jeśli kwota w poz. 139 = 0 (dla podatnika) i w poz. 201 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 60 + 78 z załącznika PIT/WZ.

Kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań przenoszona jest na formularz PIT-36(30) do poz. 294 (podatnik) i 295 (małżonek). W przypadku niezapłaconych wierzytelności uwzględniana jest pełna kwota dokumentu, która w całości mieści się w poz. 290 Podstawa obliczenia podatku (podatnik) i w poz. 291 Podstawa obliczenia podatku (małżonek).

Sekcja I – K – w części tej uwidoczniona jest wartość podatku, odliczenia od podatku oraz obliczenie zobowiązania podatkowego.

Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – kwota zmniejszająca podatek,
 • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800,00 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł.

Kwota w poz. 306 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Sekcja L – Q – zawiera informacje o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

Uwaga
Jeżeli podatnik dokonał zmiany formy opodatkowania po roku podatkowym z podatku liniowego na zasady ogóle i miał wyliczone zaliczki na PIT-36L za 2022 r. konieczne będzie ręczne uzupełnienie kwot zaliczek w sekcji L.1 (podatnik i L.2 (małżonek). Ta sama sytuacja dotyczy podatników, którzy zmienili formę opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne. Wtedy kwoty w sekcji L należy ręcznie uzupełnić kwotami naliczonych zaliczek na PIT-28 za 2022 r.

W sekcji M istnieje możliwość odliczenia ulgi na dzieci w sytuacji, kiedy podatnik nie ma wystarczającej kwoty podatku aby tę ulgę odliczyć. Podatnik może skorzystać z dodatkowego zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi na dzieci od wysokości sumy zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych. Do pola 424 (dla podatnika) i 425 (dla małżonka) zostaną przeniesione kwoty składek z karty właściciela. Natomiast pola 426 (dla podatnika) i 427 (dla małżonka) zostaną uzupełnione kwotą różnicy między sumą kwot z poz. 7 części E załącznika PIT/O a kwotą jaka została odliczona w sekcji C tegoż załącznika (czyli kwotą ulgi, jaką można było odliczyć od podatku w sekcji J deklaracji PIT-36). Różnica między przysługującą kwotą a kwotą odliczoną zostanie wykazana w polach 428 i 429 – wartości z tych pól będą brane przy wyliczeniu kwoty podatku do zapłaty bądź kwoty nadpłaty.

W sekcjach N-Q znajdują się informacja o kwocie podatku do zapłaty lub kwocie nadpłaty, zryczałtowany podatek, odsetki naliczone oraz należne zaliczki za poszczególne miesiące.

Sekcja R – W – to informacja o załącznikach, wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o Karcie Dużej Rodziny. Kwota 1,5% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
W polu 549 należy wprowadzić pełny numer rachunku bankowego z prefiksem kraju (w przypadku Polski do numeru rachunku bankowego należy dodać prefiks PL).

Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1,5% podatku należnego.

Jeżeli Użytkownik w polu 542 zaznaczy opcję 2. Małżonek to w polu 543 zostanie domyślnie zaznaczona opcja 3. PIT-37 oraz wymagalne stanie się pole 544. Pole 543 Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D będzie dostępne do edycji, tak aby Użytkownik mógł wybrać właściwą opcję.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 545 Osoba zgłaszająca rachunek opcji 2. Małżonek jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcje wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2). Sekcja V jest aktywna jeżeli z deklaracji wynika nadpłata podatku.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 550 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2).

Zakładka 2 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ dla podatnika i małżonka.

W przypadku deklaracji PIT-36 załącznik PIT/WZ(2) jest dodawany automatycznie. Sekcje B-E nie podlegają modyfikacji, w sekcji F-I oraz J-M należy dodać dokumenty ręcznie. Na załączniku PIT/WZ(2) wykazywane są dokumenty uwzględnione w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub zobowiązania oraz Rozliczone wierzytelności lub zobowiązania przy dodawaniu deklaracji PIT-36.

Uwaga
Dokumenty dodane ręcznie w sekcji F-I oraz J-M na załączniku PIT/WZ nie są automatycznie przenoszone na korektę deklaracji PIT-36.

W przypadku zaznaczenia na liście deklaracji PIT-36 w menu kontekstowym do tego dokumentu jest możliwość podglądu dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi oraz listy dokumentów usuniętych z ulgi na złe długi dla podatnika i małżonka.

Deklaracja roczna PIT-36 wersja 30:

 • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
 • Posiada możliwość wydrukowania deklaracji PIT-36 wraz z uzupełnionymi załącznikami. Istnieje możliwość przesłania wydruku deklaracji drogą mailową. Jeżeli na karcie właściciela został uzupełniony adres e-mail, program podpowie adres z karty. Użytkownik ma możliwość wpisania adresu e-mail ręcznie.
 • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki). Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/B wykazywana jest w polu 525).
 • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/BR wykazywana jest w polu 526).
 • Posiada załącznik PIT/O (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/O wykazywana jest w polu 534).
 • Posiada załącznik PIT/WZ (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/WZ wykazywana jest w polu 538).
 • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej.

Korektę deklaracji PIT-36 Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-36 dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj deklarację PIT-36, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-36 w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Na korektę deklaracji PIT-36 nie są kopiowane kwoty wykazane w sekcji B na zał. PIT/B deklaracji pierwotnej. Kwota przychodów/kosztów w sekcji B na zał. PIT/B wyliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych.

Na deklarację korygującą kwoty przychodów/kosztów dotyczące dodatkowej działalności gospodarczej, działalności w strefie oraz najmu (pobierane z karty właściciela z zakładki Inne działalności) przenoszone są z deklaracji pierwotnej.

Płatności

Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-36”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności dla deklaracji PIT-36 do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na indywidualnej karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.

Kwota na formularzu płatności dla deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 do systemu e-Deklaracje

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ do systemu e-Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

W przypadku wysyłki deklaracji PIT-36 do systemu e-Deklaracje kiedy do deklaracji dołączamy załączniki PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ część pól na tych załącznikach jest wymagana do uzupełnienia aby deklaracja poprawnie została przetworzona przez system e-Deklaracje. Przed wysłaniem program sprawdza, czy pola te zostały uzupełnione i jeżeli nie zostały to pokazuje komunikat informujący o tym, które pole z wymaganych nie zostało uzupełnione.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje nie będzie możliwa jeżeli użytkownik w sekcji U. Informacje o załącznikach uzupełni pola dotyczące załączników innych niż PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ. Nie są przesyłane pozostałe wyżej nie wymienione załączniki. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Księgowanie deklaracji PIT-36

W przypadku księgowości kontowej na liście deklaracji PIT-36/PIT-36L w menu kontekstowym dostępna jest opcja Księguj służąca do zaksięgowania kwoty do zapłaty/kwoty do zwrotu z deklaracji PIT-36, za pomocą schematu księgowego. W menu Księgowość – Plan kont – Schematy księgowe nie został przygotowany domyślny schemat księgowy, który umożliwia księgowanie deklaracji PIT-36. Należy utworzyć własny schemat księgowy do księgowania deklaracji. (Dowiedz się więcej: Jak utworzyć schemat księgowy?)

Zobacz także:

Jak dodać załącznik PIT/B(20) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Jak dodać załącznik PIT/O(27) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Jak dodać załącznik PIT/BR(6) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Jak dodać załącznik PIT/WZ(2) do deklaracji rocznej PIT-36L(19) oraz PIT-36(30)?

Czy ten artykuł był pomocny?