Jak obliczyć deklarację VIU-DO?

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób jest obliczana Deklaracja VIU-DO potrzebna dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej One Stop Shop (OSS).

Deklaracja VIU-DO składana jest za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin nie ulega przesunięciu z uwagi na dni wolne. Nie można złożyć deklaracji przed upływem kwartału. Jeżeli deklaracja VIU-DO za dany kwartał została przeliczona i wysłana do systemu e-Deklaracje a w tym kwartale pojawiły się kolejne dokumenty, to powinny one zostać uwzględnione w kolejnym kwartale (na bieżąco). Podczas wprowadzania dokumentów z poprzednich kwartałów potrzebne będzie odpowiednie ustawienie kwartału rozliczenia w deklaracji VIU-DO.
Wszystkie kwoty na formularzu deklaracji VIU-DO wyświetlane są w walucie EUR.

Deklaracja VIU-DO dostępna jest z poziomu Księgowość/ Deklaracje VIU-DO.

Uwaga
Deklaracja VIU-DO jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową lub Księgą Handlową.

Aby obliczyć deklarację VIU-DO należy wybrać przycisk Dodaj deklarację. Pojawi się okno
z możliwością wskazania kwartału i roku, za który ma zostać dodana deklaracja.

Po wybraniu przycisku Dodaj zostanie obliczona Deklaracja VIU-DO na podstawie zapisów w Rejestrze VAT sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS oraz z zaznaczonym parametrem: Rozliczać VAT w OSS. Dokumenty wystawione w walucie innej niż EUR są przeliczane na walutę EUR po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z ostatniego dnia kwartału, do którego należy data sprzedaży na dokumencie.

Uwaga
Jeżeli na ostatni dzień danego kwartału nie opublikowano kursu EBC, a w danym kwartale są dokumenty w walucie innej niż EUR, które kwalifikują się na deklarację VIU-DO to po naciśnięciu przycisku Dodaj deklarację pojawi się komunikat uniemożliwiający dodanie deklaracji: Nie można wyliczyć deklaracji ponieważ istnieją dokumenty w walutach innych niż EUR, a nie ma jeszcze opublikowanego notowania kursu po jakim można przeliczyć wartości dokumentów.

W kolejnym etapie wyświetli się formularz deklaracji, na którym w górnej części znajdują się takie informacje jak NIP, kwartał i rok za jaki wyliczana jest deklaracja. Dane te nie podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Pozostałe sekcje z poszczególnymi danymi:

Sekcja A – B

Urząd Skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja – deklaracja VIU-DO składana jest do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, w związku z tym domyślnie wskazany jest ten Urząd. Pole nie podlega edycji na formularzu deklaracji.

Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot niebędący osobą fizyczną) – podlega edycji na formularzu deklaracji.

Pełna nazwa firmy lub nazwisko i imię dla osoby fizycznej – podlega edycji na formularzu deklaracji

Sekcja C. Rozliczenie podatku należnego

Sekcja C.1
Termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług i dostawy towarów jeśli składana jest więcej niż jedna deklaracja VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uwaga
Domyślnie termin rozpoczęcia okresu oraz termin zakończenia okresu nie jest przenoszony
z programu Comarch ERP XT. Pola te są edytowalne i możliwe do zmiany.

Sekcja C.2.
Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji.

Do tej sekcji kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO. Na formularzu deklaracji dla każdego kraju w oddzielnym wierszu wykazana jest każda stawka z oznaczeniem Podstawowa/ Obniżona oraz kwota podatku VAT w danej stawce.

Sekcja zawiera pola:

C.2.1 Państwo członkowskie konsumpcji. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Rodzaj dostaw – kwalifikowane jako Świadczenie usług lub Dostawa towarów. Dokument z rodzajem Usługi będzie tutaj widoczny jako Świadczenie usług. Dokument z rodzajem Towary będzie tutaj widoczny jak Dostawa towarów. Pole podlega edycji na formularzu deklaracji.

Rodzaj stawki VAT – oznaczenie czy stawka VAT podstawowa czy obniżona. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Stawka podatku – stawka podatku VAT dla danego kraju. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Podstawa opodatkowania – podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Kwota podatku – kwota podatku obliczona wg danej stawki VAT. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

W polach 13 i 14 zsumowany podatek VAT oddzielnie dla usług i towarów. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Uwaga
Kwoty przenoszone z programu Comarch ERP XT na formularz deklaracji VIU-DO są sumą poszczególnych pozycji na dokumencie. Z kolei podstawa opodatkowania uzupełniona ręcznie na formularzu deklaracji VIU-DO jest przeliczana po odpowiedniej stawce. Z tego względu mogą pojawić się różnice w kwocie podatku VAT wynikające z zaokrągleń. Ponadto do deklaracji nie są przenoszone pozycje w stawce ZW, NP oraz 0%.
Uwaga
Dane przeniesione z dokumentów podlegają edycji/ usunięciu na formularzu deklaracji VIU-DO.
Po zmianie w pozycji stawki VAT, kwota VAT wyliczana jest na nowo. Podczas edycji pozycji w sekcji C.2 następuje weryfikacja, czy dla danego kraju nie dodano już pozycji z takim samym rodzajem dostaw i taką samą stawką VAT. Jeżeli taka pozycja została już dodana to pojawia się informacja uniemożliwiająca edycję pozycji: Taki element został już wybrany.

Sekcja C.3.
Świadczenie usług ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji.

Do tej sekcji nie są przenoszone żadne dane. Jest ona do ręcznego uzupełnienia przez Użytkownika.

W polach 15 i 16 zsumowany podatek VAT oddzielnie dla usług i towarów. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Sekcja C.4.
Suma całkowita kwot należnego podatku VAT z tytułu świadczenia usług z państwa członkowskiego identyfikacji, ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji, ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską, dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji i z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji.

Pole 17 – całkowita kwota należnego podatku VAT. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Sekcja C.5.
Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług.

W tej sekcji kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO.

Sekcja C.5.1
Państwo członkowskie konsumpcji. Podlega edycji na formularzu deklaracji.

Rok – rok, którego dotyczy korygowany okres rozliczeniowy. Pole podlega edycji na formularzu deklaracji.

Kwartał – kwartał, którego dotyczy korygowany okres rozliczeniowy. Pole podlega edycji na formularzu deklaracji. W polu kwartał następuje walidacja czy wskazano wcześniejszy kwartał niż ten, za który składana jest deklaracja VIU-DO. W przeciwnym wypadku zapisanie formularza nie będzie możliwe.

Całkowita kwota podatku VAT wynikająca z korekt – całkowita kwota podatku VAT dla danego państwa członkowskiego konsumpcji w wyniku korekt wynikających z poprzednich okresów. Pole podlega edycji na formularzu deklaracji.

Sekcja C.6.
Saldo należnego podatku VAT dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji.

Sekcja wypełniana automatycznie i podlega modyfikacji. Pole Całkowita kwota podatku VAT z uwzględnieniem korekt – stanowi sumę kwot podatku VAT z sekcji C.2, C.3, C.4 oraz C.5 dla wskazanych poszczególnych państw członkowskich konsumpcji.

Sekcja C.7
Całkowita kwota należnego podatku VAT

Sekcja wypełniana automatycznie i podlega modyfikacji. Pole Całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty – stanowi sumę wszystkich kwot całkowitych wykazanych w sekcji C.6 z pominięciem kwot ujemnych.

Użytkownik ma również możliwość dodawania/ usuwania własnych pozycji na deklaracji VIU-DO.
Za pomocą przycisku Dodaj państwo członkowskie konsumpcji istnieje możliwość dodania nowego kraju ze zdefiniowanej listy krajów. Za pomocą przycisku Dodaj wiersz/ Usuń wiersz istnieje możliwość dodania/ usunięcia pozycji dotyczącej danego rodzaju dostaw i stawki VAT. W sekcji C.2 oraz C.3 istnieje możliwość dodania pozycji dla kraju, którego jeszcze nie ma na liście lub takiego który już jest, ale z inną stawką VAT lub z innym rodzajem dostaw. Nie ma możliwości dodania takiej samej pozycji, która już istnieje. Podczas próby dodania takiej pozycji pojawia się informacja: Taki element został już wybrany. Użytkownik powinien w takim przypadku dokonać modyfikacji już istniejącej pozycji.

W sekcji C.2 i C.3 nie jest możliwe dodanie pozycji z kwotą ujemną. W takiej sytuacji jeżeli w Rejestrze VAT sprzedaży są tylko dokumenty na kwoty ujemne i powinny one trafić do sekcji C.2, to nie zostaną wysłane ze względu na to, że sekcja ta nie przyjmuje wartości ujemnych. Takie dokumenty jeżeli dotyczą sprzedaży z bieżącego kwartału to powinien być wprowadzony również dokument pierwotny, którego dotyczy korekta. Jeżeli natomiast dotyczą poprzednich kwartałów to powinny trafić do sekcji C.5 na deklaracji VIU-DO.

Za pomocą przycisku Usuń sekcję istnieje możliwość usunięcia wszystkich pozycji związanych z danym krajem w danej sekcji.

Uwaga
Na formularzu deklaracji VIU-DO nie ma mechanizmu weryfikującego, czy stawka VAT uzupełniona w pozycji odpowiada stawkom danego kraju.

 

Płatności

Płatność do deklaracji VIU-DO tworzona jest na kwotę z pozycji 18 – Całkowita kwota należnego podatku VAT w walucie EUR w momencie odbioru UPO. Kwota w PLN na płatności przeliczana jest po kursie NBP z dnia odbioru UPO. Termin płatności ustawiany jest na ostatni dzień miesiąca, a gdy wypada dzień wolny to jest przesuwany na kolejny dzień roboczy.
Na płatności do deklaracji VIU-DO do pola: Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest rachunek wskazany w Konfiguracji/Księgowość w polu: Rachunek bankowy dla płatności w EUR.

Jeżeli w konfiguracji nie zostanie wskazany rachunek to podczas wyliczania deklaracji pojawi się komunikat:

gdzie:
Anuluj – zamyka okno
Powrót – następuje powrót na okno z wyborem okresu
Dalej – otwiera deklarację

Jeżeli rachunek nie zostanie wskazany to płatność utworzy się na pierwszy rachunek w EUR dostępny na liście lub w przypadku jego braku na rachunek dla płatności w PLN.

Eksport deklaracji VIU-DO do systemu e-deklaracje

Wysyłka deklaracji możliwa jest z listy po jej zaznaczeniu i wybraniu z menu kontekstowego opcji Wyślij e-deklarację. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-deklaracje powinien posiadać podpis kwalifikowany.

Księgowanie deklaracji VIU-DO

W przypadku księgowości kontowej na liście deklaracji VIU-DO w menu kontekstowym dostępna jest opcja Księguj służąca do zaksięgowania kwoty do zapłaty z deklaracji VIU-DO, za pomocą schematu księgowego. W menu Księgowość/ Plan kont/ Schematy księgowe nie został przygotowany domyślny schemat księgowy, który umożliwia księgowanie deklaracji VIU-DO. Należy utworzyć własny schemat księgowy (Dowiedz się więcej: Jak utworzyć schemat księgowy?). Zaksięgować można tylko te deklaracje, które mają odebrane UPO.

Wydruk dokumentów zakwalifikowanych do deklaracji VIU-DO

Z poziomu Rejestru VAT sprzedaży dostępne są wydruki dokumentów zakwalifikowanych do deklaracji VIU-DO w walucie EUR oraz w walucie PLN.

Dokumenty do deklaracji VIU-DO – wydruk, na którym prezentowane są kwoty w walucie PLN.
Rejestr VAT wg deklaracji VIU-DO – wydruk, na którym prezentowane są kwoty w walucie EUR przeliczone po właściwym kursie EBC.

Uwaga
W sytuacji gdy dokument kwalifikuje się do rozliczenia w deklaracji VIU-DO w danym kwartale, to aby ten dokument został uwzględniony na wydruku Dokumenty do deklaracji VIU-DO lub Rejestr VAT wg deklaracji VIU-DO należy:
– w filtrze okres ustawić ostatni miesiąc danego kwartału (zgodnie z ustawieniem w polu Za okres na tym dokumencie) lub
– w filtrze okres wybrać opcję Inny okres i ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia danego kwartału

Czy ten artykuł był pomocny?