Jak wyliczyć deklarację PIT-11(29) za 2022 r.?

Deklarację PIT-11 można dodać z poziomu Księgowość / Deklaracje PIT-11. W celu dodania deklaracji, należy wybrać przycisk Dodaj deklarację, a następnie wskazać pracownika, dla którego będzie ona wyliczana.

Za 2022 r. obowiązuje wzór 29 formularza deklaracji PIT-11.

Formularz deklaracji:

Sekcja A. Miejsce i cel składania informacji

W tej sekcji należy uzupełnić Urząd Skarbowy pracownika, do którego będzie adresowana deklaracja. Jeśli na karcie pracownika jest uzupełnione pole Urząd skarbowy, automatycznie zostanie on uzupełniony na formularzu deklaracji.

Cel złożenia formularza (złożenie zeznania lub korekta informacji) zaznaczany jest na podstawie opcji wybranej na oknie kreatora deklaracji.

Sekcja B. Dane identyfikacyjne składającego

Sekcja zawiera informacje o danych pracodawcy. Program proponuje następujące ustawienia, które można edytować:

 • dla użytkowników, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – opcja ustawiana jest w przypadku, kiedy w programie dodany jest jeden właściciel;
 • dla pozostałych użytkowników – podpowiada się składający niebędący osobą fizyczną oraz nazwa pełna z pieczątki firmy.

Sekcja C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

Do tej sekcji pobierane są informacje o pracowniku aktualne w systemie na dzień 31.12.2022.

Sekcja D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Pole zaznaczane jest automatycznie:

 • wartość 1 – gdy na karcie pracownika współczynnik kosztów uzyskania jest 1,0000
 • wartość 3 – gdy na karcie pracownika współczynnik kosztów uzyskania jest 1,2500

Sekcja E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki na ubezpieczenie społeczne

Deklaracja jest obliczana z wynagrodzeń, których data wypłaty (czyli data uzyskania przychodu przez pracownika) zawiera się od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

 • Dla pracownika etatowego niekorzystającego ze zwolnienia z PIT wypełniane są pola 29-33 oraz pole 95.
 • Dla pracownika etatowego, który przekroczył próg zwolnienia z PIT pola 29-33 wypełniane są kwotą nadwyżki nad limit 85 528 zł (dotyczy zwolnienia z tytułu posiadania co najmniej 4 dzieci lub przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski). Ponadto wypełniane są pola 95 i 97.
 • W przypadku pracownika etatowego do 26 roku życia, który przekroczył limit zwolnienia z PIT kwota nadwyżki nad limit 85 528 zł jest wykazywana w polach 36-40, a pobrane składki w polach 96 i 97.
 • Dla pracownika etatowego, który ukończył wiek emerytalny i nie korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu niepobierania emerytury, wypełniane są pola 43-47 oraz pole 96. Dla pracownika, który przekroczył próg zwolnienie z PIT z tytułu niepobierania emerytury pola 43-47 wypełniane są kwotą nadwyżki nad limit 85 528 zł oraz wypełniane jest pole 96.
 • Dla pracownika osiągającego inne przychody (umowy zlecenia) wypełniane są pola 58-61 oraz pole 95.
 • Dla pracownika osiągającego inne przychody (umowy zlecenia), który przekroczył próg zwolnienia z PIT pola 58-61 wypełniane są kwotą nadwyżki nad limit 85 528 zł (dotyczy zwolnienia z tytułu posiadania co najmniej 4 dzieci lub przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski).
 • W przypadku pracownika do 26 roku życia osiągającego inne przychody (umowy zlecenia), który przekroczył limit zwolnienia z PIT kwota nadwyżki nad limit 85 528 zł jest wykazywana w polach 62-65, a pobrane składki w polach 96 i 97.
 • Dla pracownika osiągającego inne przychody (umowy zlecenia), który ukończył wiek emerytalny i nie korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu niepobierania emerytury, wypełniane są pola 66-69 oraz pole 96. Dla pracownika, który przekroczył próg zwolnienie z PIT z tytułu niepobierania emerytury pola 63-66 wypełniane są kwotą nadwyżki nad limit 85 528 zł oraz wypełniane jest pole 96.

Sekcja F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy

Z programu Comarch ERP XT te dane nie są przesyłane, w razie potrzeby można je uzupełnić ręcznie.

Sekcja G. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku, załączniku oraz o pobranych przez płatnika składkach: na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych

 • Dla pracownika etatowego, który korzysta ze zwolnienia z tytułu posiadania co najmniej 4 dzieci, przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski bądź niepobierania emerytury, wypełniane są pola 114 i 115 oraz pole 97.
 • W przypadku pracownika etatowego do 26 roku życia przychody wykazywane są w polach 109 i 110, a pobrane składki w polu 97.
 • Dla pracownika osiągającego inne przychody (umowy zlecenia), który korzysta ze zwolnienia z tytułu posiadania co najmniej 4 dzieci, przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski bądź niepobierania emerytury, wypełniane są pola 114 i 116 oraz 97.
 • Dla pracownika do 26 roku życia osiągającego inne przychody (umowy zlecenia) wypełniane są pola 109 i 111, a pobrane składki w polu 97.

Rodzaj (podstawa prawna) przychodu zwolnionego od podatku, wykazanego w poz. 114:

 • 118. art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy – pole zaznaczone w przypadku osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski
 • 119. art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy – pole zaznaczone w przypadku osoby wychowującej co najmniej czworo dzieci
 • 120. art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy – pole zaznaczone w przypadku osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury

Do pola 122 przenoszone są kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru.

Sekcja H. Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku / pełnomocnika płatnika

Sekcja jest uzupełniana automatycznie danymi przedstawiciela z pieczątki firmy. W razie potrzeby można dane edytować.

Sekcja I. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

Z programu Comarch ERP XT te dane nie są przesyłane, w razie potrzeby można je uzupełnić ręcznie.

 

Korekta deklaracji:

Przy obliczaniu deklaracji PIT-11 za rok 2022 istnieje możliwość złożenia korekty informacji. Użytkownik może dodać korektę, jeżeli jest już obliczona deklaracja za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość / Deklaracje PIT-11 wybrać Dodaj deklarację. Po wskazaniu pracownika, który ma już wyliczoną deklarację PIT-11, w polu Cel złożenia formularza podstawi się Korekta informacji.

Zobacz także:

Jak obliczyć deklarację PIT-11 dla pracownika?

Czy ten artykuł był pomocny?