Jak obliczyć deklarację PIT-11 dla pracownika?

Deklarację PIT-11 można dodać z poziomu Księgowość / Deklaracje PIT-11. W celu dodania deklaracji, należy wybrać przycisk Dodaj deklarację, a następnie wskazać pracownika, dla którego będzie ona wyliczana.

W artykule opisano funkcjonalność na przykładzie deklaracji za rok 2021. Dodatkowe informacje dotyczące roku 2022 znajdują się w artykule: Jak wyliczyć deklarację PIT-11(29) za 2022 r.?

Uwaga
Deklaracja PIT-11 dostępna jest w pakietach księgowych: Księga Podatkowa i Ryczałt lub Księga Handlowa.
Wskazówka
Deklaracja PIT-11 może być składana do Urzędu Skarbowego tylko w formie elektronicznej. Płatnik podatku (pracodawca) ma obowiązek sporządzenia i wysłania deklaracji do końca stycznia za poprzedni rok podatkowy. Pracownikowi należy przekazać ją do końca lutego.

Formularz deklaracji

Sekcja A. Miejsce i cel składania deklaracji

W tej sekcji należy uzupełnić Urząd Skarbowy pracownika, do którego będzie adresowana deklaracja.

Sekcja B. Dane identyfikacyjne składającego

Sekcja zawiera informacje o danych pracodawcy. Program proponuje następujące ustawienia, które można edytować:

  • dla użytkowników, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – jako składający oznaczana jest osoba fizyczna, pozostałe dane w sekcji należy uzupełnić ręcznie
  • dla pozostałych użytkowników – podpowiada się składający niebędący osobą fizyczną oraz nazwa pełna z pieczątki firmy

Sekcja C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

Do tej sekcji pobierane są informacje o pracowniku aktualne w systemie na ostatni dzień roku – w tym przypadku na dzień 31.12.2021.

Przykład
Aby wyświetlić kartę pracownika na ww. datę należy odpowiednio ustawić pole Dane aktualne od

Sekcja D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Pole zaznaczane jest automatycznie:

  • wartość 1 – gdy na karcie pracownika współczynnik kosztów uzyskania jest 1,0000
  • wartość 3 – gdy na karcie pracownika współczynnik kosztów uzyskania jest 1,2500

Sekcja E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki

Deklaracja jest obliczana z wynagrodzeń, których data wypłaty (czyli data uzyskania przychodu przez pracownika) zawiera się od 1 stycznia do 31 grudnia.

  • Dla pracownika etatowego wypełniane są pola 29-33 oraz pola 75 i 78. W przypadku osoby do 26 roku życia przychody wykazywane są w polach 92 i 93, a pobrane składki w polach 77 i 80.
  • Dla pracownika, który osiągał inne przychody (umowy zlecenia) wypełniane są pola 51-54 oraz pola 75 i 78. W przypadku osoby do 26 roku życia przychody wykazywane są w polach 92 i 94, a pobrane składki w polach 77 i 80.
Wskazówka
W przypadku pracowników, którzy przystąpili do PPK, przychody z tytułu PPK są również uwzględniane do odpowiednich pól.

Sekcja F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy

Z programu ERP XT te dane nie są przesyłane, w razie potrzeby można je uzupełnić ręcznie.

Sekcja G. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku

Do tej sekcji kwalifikowane są przychody m.in. dla osób poniżej 26 roku życia.

Sekcja H. Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku / pełnomocnika płatnika

Sekcja jest uzupełniana automatycznie danymi przedstawiciela z pieczątki firmy. W razie potrzeby można dane edytować.

Sekcja I. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

Z programu ERP XT te dane nie są przesyłane, w razie potrzeby można je uzupełnić ręcznie.

 

Deklarację można podejrzeć na wzorze urzędowym oraz wydrukować korzystając z ikon w prawym górnym rogu ekranu.

 

Wysyłka deklaracji i odbiór UPO

Wysyłka deklaracji możliwa jest z listy po jej zaznaczeniu i wybraniu z menu kontekstowego opcji Wyślij e-deklarację. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-deklaracje powinien posiadać podpis kwalifikowany. W menu kontekstowym pojawia się również opcja Pobierz UPO. Informacje zawarte w UPO można także wydrukować.

Na oknie Deklaracje PIT-11 w widoku listy można wyświetlić numer referencyjny wysłanego dokumentu:

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?