Jak wyliczyć deklarację PIT-36(29) za 2021 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2021. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową.

Wskazówka
Dane takie jak Nazwisko, Imię, NIP, Data urodzenia przenosi się na formularz deklaracji jeżeli są uzupełnione na indywidualnej karcie właściciela.

W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie małżonka (współwłaściciela) zostaną przeniesione do odpowiednich pól w sekcji B.2 na deklaracji PIT-36.

Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych małżonka ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Deklaracja roczna PIT-36 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L.

Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela i małżonka z listy należy kliknąć przycisk Dalej.

Podczas wyliczania deklaracji PIT-36 na kreatorze została dodana możliwość uwzględnienia dokumentów do ulgi na złe długi. Domyślnie zaznaczona będzie opcja Zobowiązania.

W kolejnym etapie wyświetli się lista dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi osobno dla podatnika i małżonka:

Na liście dokumentów zakwalifikowanych do ulgi na złe długi są wykazywane pozycje:

 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy,
 •  dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach PIT-36 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • w sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności wykazujmy zapłatę dla dokumentów, które w roku poprzednim były wykazane na załączniku PIT/WZ(1) i skorygowały podstawę opodatkowania (zmniejszały stratę/zwiększały podstawę opodatkowania).

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota dokumentu pozostająca do rozliczenia – kwota płatności z dokumentu źródłowego
 • Kwota do ulgi wg udziału właściciela – kwota do ulgi przemnożona przez udział właściciela na dzień księgowania dokumentu. Zmiana kwoty jest możliwa do wysokości kwoty dokumentu.
 • Data rozliczenia – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota rozliczona – uregulowana kwota brutto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota do ulgi – uregulowana kwota netto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności

Istnieje możliwość dodania pozycji ręcznie przez Użytkownika. W sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania oraz Zapłacone wierzytelności/zobowiązania jest dostępna opcja ‘Dodaj kolejną pozycję’. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota do ulgi należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie. W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności). Na dokumentach ręcznie dodawanych do ulgi istnieje możliwość wskazania kontrahenta o rodzaju podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna. Wymagane jest uzupełnienie numeru NIP/PESEL kontrahenta.

W przypadku gdy na dokumencie handlowym/księgowym zakwalifikowanym do ulgi na złe długi nie został uzupełniony kontrahent to należy usunąć taką pozycję i dodać ponownie ręcznie.

Po przejściu przez kreator otworzy się formularz deklaracji rocznej PIT-36.

Deklarację roczną PIT-36 można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja 'Dodaj deklarację roczną PIT-36′.

Formularz deklaracji składa się z 2 zakładek:

Zakładka 1 – [Sekcja A-W]

Sekcja A – C zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Właściciel, podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Małżonek, wyboru małżonka można dokonać poprzez wybór z listy właścicieli lub uzupełnić jego dane ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Jeżeli w 2020r. podczas wyliczania deklaracji PIT-36 wybrano sposób rozliczenia wspólnie z małżonkiem i małżonek został wybrany z listy właścicieli to podczas wyliczania deklaracji PIT-36 za 2021r. program zaproponuje analogiczny sposób rozliczenia (wspólnie z małżonkiem) oraz dane małżonka zostaną skopiowane z poprzedniej deklaracji.

W przypadku wyboru małżonka z listy właścicieli i uzupełnienia odpowiednich danych na indywidualnej karcie właściciela bądź na wyliczonych zaliczkach PIT-36, na formularzu deklaracji zostaną uzupełnione pola 139 – 142, 157 – 161, 201, 203, 291, 352 – 357, 370 – 381, 397 – 402.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, Użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Na formularzu deklaracji PIT-36 pola dotyczące małżonka będą aktywne do uzupełnienia tylko w przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Jeśli dla podatnika został dodany załącznik PIT/B to w polu identyfikator podatkowy zostanie wybrany NIP bez możliwości zmiany.

Wybór sposobu opodatkowania – podatnik może rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2), w sposób przewidziany dla wdów i wdowców lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania.

W przypadku gdy w poz. 11 Rodzaj korekty wybrano opcję 2. korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienia w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 11 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Sekcja B – zawiera dane personalne i adresowe podatnika i jego małżonka.

Sekcja C – zawiera informacje dodatkowe o przychodach i zwolnieniach, dotyczących podatnika i jego małżonka.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy parametr 42 i 43, wtedy aktywne do edycji będzie pole z rokiem 60.1 (podatnik) oraz 60.2 (małżonek).

Na formularzu deklaracji PIT-36(29) w sekcji Informacje dodatkowe nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury – renty zagranicznej oraz poz. korzysta ze zwolnienia na podstawie art.44 ust. 7a ustawy lub poz. występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 26ea ustawy (odpowiednio poz. 36 i 40 lub 44 dla podatnika oraz poz. 37 i 41 lub 45 dla małżonka),
 • wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 48 i 50 dla podatnika oraz poz. 49 i 51 dla małżonka),
 • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 54 i 56 dla podatnika oraz poz. 55 i 57 dla małżonka).

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36 za ostatni kwartał danego roku to na deklaracji PIT-36(29) automatycznie zaznaczana jest poz. 54/55 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy.

Sekcja D – zawiera zestawienie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy oraz Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich (odpowiednio poz. 61, 63 i 65 dla podatnika oraz poz. 62, 64 i 66 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Nadwyżka kwoty z pól 65/66 nad limitem trafia do pól 124 i 186.

Uwaga
Do pola 65 (podatnik) oraz pola 66 (małżonek) trafiają kwoty wykazane w informacji PIT-11 w polach 67 i 95, natomiast w polu 124 (podatnik) oraz polu 186 (małżonek) należy wykazać sumę kwot z pól 64, 67 i 95 wykazanych w informacji PIT-11 pomniejszone o kwotę wykazaną w polu 65 (podatnik) oraz w polu 66 (małżonek). W sytuacji, kiedy w informacji PIT-11 zostało uzupełnione pole 64 kwoty w polach 124 i 186 należy zmodyfikować ręcznie zgodnie z opisanym wzorem.

Sekcja E – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych oraz najmu, podnajmu lub dzierżawy. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Kwoty w poz. 77 i 78 zostaną uzupełnione na podstawie kwot z poz. od 30 do 33 z załącznika PIT/B. Pole 81 uzupełni się na podstawie wyliczonych zaliczek PIT-36 (suma z pól Należna zaliczka z formularza „Zaliczka na PIT-36”).

W przypadku gdy do deklaracji PIT-36 został dodany załącznik PIT/B to ręczna modyfikacja kwot w polu 77 i 78 nie spowoduje przeliczenia kwoty dochodu/straty w pozycji 79 lub 80.

Pole 82 zostanie uzupełnione w sytuacji kiedy Użytkownik zaznaczy parametr 40. Pole 144 zostanie uzupełnione jeśli Użytkownik zaznaczy parametr 41.

Jeżeli uzupełnione jest pole 40 i/lub 41 to kwota podsumowania Dochodu w wierszu RAZEM nie będzie uwzględniała kwot wyliczonych w poz. 82 i/lub 144.

W przypadku uzupełnienia kwot w poz. 191-194 wymagalne staje się pole 511 informujące o liczbie składanych załączników PIT/M. Uzupełnienie tych pól wymaga dołączenia załącznika PIT/M do deklaracji rocznej PIT-36. Użytkownik nie będzie miał możliwości wyeksportowania takiej deklaracji do systemu e-Deklaracje w programie Comarch EPR XT. Taką deklarację będzie można wydrukować.

Sekcja F– zawiera dochód zwolniony od podatku, wartość straty z lat ubiegłych oraz dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i straty.

Sekcja G – zawiera kwoty indywidualnych odliczeń podatnika od dochodu.

Kwoty w polu 206 oraz 207 będą przenoszone z załącznika PIT/O. Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Kwoty w polu 208 i 209 będą przenoszone z pola 43 z załącznika PIT/BR (podatnika, małżonka). Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Sekcja H – zawiera sekcje dotyczące zwiększenia podstawy opodatkowania/ zmniejszenia straty oraz zmniejszenia podstawy opodatkowania/ zwiększenia straty.

Kwota straty z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazana w poz. 80 (w przypadku podatnika) oraz 142 (w przypadku małżonka) jest automatycznie przenoszona do poz. 232 (w przypadku podatnika) i 233 (w przypadku małżonka).

Kwota straty z działów specjalnych produkcji rolnej wykazana w poz. 86 (w przypadku podatnika) oraz 148 (w przypadku małżonka) jest automatycznie przenoszona do poz. 234 (w przypadku podatnika) i 235 (w przypadku małżonka).

Kwoty z załącznika PIT/WZ(2) przenoszone są na formularz PIT-36(29) do sekcji H.2, H.3., H.4., H.6.1 oraz H.6.2.

Użytkownik powinien sprawdzić w sekcji H.2, H.3., H.4., H.6.1 oraz H.6.2 te pola, które są wyliczane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego skorygowania.

Jeżeli do deklaracji PIT-36(29) dodano załącznik PIT/WZ(2) to uzupełniane są odpowiednia pola w sekcjach:

Sekcja H.2:

 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 236 dla podatnika i poz. 237 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 232> 0 (dla podatnika) i w poz. 233 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 12 + 30 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 240 dla podatnika i poz. 241 dla małżonka) – Jeżeli kwota w poz.232 > 0 (dla podatnika) i w poz. 233 >0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 18 + 24 z załącznika PIT/WZ

Sekcja H.3:

 • Zwiększenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 246 dla podatnika i poz. 247 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 234> 0 (dla podatnika) i w poz. 235 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 36 +54 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 250 dla podatnika i poz. 251 dla małżonka) – Jeżeli kwota w poz. 234 > 0 (dla podatnika) i w poz. 236 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 42 + 48 z załącznika PIT/WZ.

Sekcja H.4:

 • Zwiększenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 256 dla podatnika i poz. 257 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 118> 0 (dla podatnika) i w poz. 180 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 60 +78 z załącznika PIT/WZ.
 • Zmniejszenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 260 dla podatnika i poz. 261 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz.118 > 0 (dla podatnika) i w poz. 180 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 66 + 72 z załącznika PIT/WZ.

Sekcja H.6.1 i H.6.2:

 • Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 268 dla podatnika i poz. 269 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 232 = 0 (dla podatnika) i w poz. 233 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 18 + 24 z załącznika PIT/WZ. Jeżeli kwota w poz. 234 = 0 (dla podatnika) i poz. 235 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 42 + 48 z załącznika PIT/WZ. Jeśli kwota w poz. 118=0 (dla podatnika) i poz. 180 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 66 +72 z załącznika PIT/WZ.
 • Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 270 dla podatnika i poz. 271 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 232 = 0 (dla podatnika) i w poz. 233 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 12 + 30 z załącznika PIT/WZ. Jeżeli kwota w poz. 234 = 0 (dla podatnika) i w poz. 235 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 36 + 54 z załącznika PIT/WZ. Jeśli kwota w poz. 118 = 0 (dla podatnika) i w poz. 180 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. 60 +78 z załącznika PIT/WZ.

Kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań przenoszona jest na formularz PIT-36(29) do poz. 270 (podatnik) i 271 (małżonek). W przypadku niezapłaconych wierzytelności uwzględniana jest pełna kwota dokumentu, która w całości mieści się w poz. 266 Dochód do opodatkowania (podatnika) i w poz. 267 Dochód do opodatkowania (małżonek). Jeśli dany dokument nie może zostać skorygowany ze względu na niewystarczającą kwotę dochodu do opodatkowania, to pod uwagę brane są kolejne dokumenty. Te dokumenty , które zmieściłyby się częściowo nie są oznaczane jako zakwalifikowane do ulgi i w przypadku chęci wykazania ich na zaliczkach trzeba będzie ręcznie zmodyfikować kwotę do ulgi. Wartość dokumentu, który nie mieści się w kwocie dochodu do opodatkowania przenoszona jest do poz. 274 (podatnik) i 275 (małżonek).

Sekcja I – J – w części tej uwidoczniona jest wartość podatku, jak również wartość odliczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Na zakładce tej uwidocznione są również pozostałe odliczenia od podatku.

Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

Kwota w poz. 284 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Sekcja K – Q – zawiera informacje o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

W części tej znajdują się również informacja o kwocie podatku do zapłaty lub kwocie nadpłaty, zryczałtowany podatek, odsetki naliczone oraz należne zaliczki za poszczególne miesiące.

Sekcja R – W – to informacja o załącznikach, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o Karcie Dużej Rodziny. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
W polu 527 należy wprowadzić pełny numer rachunku bankowego z prefiksem kraju (w przypadku Polski do numeru rachunku bankowego należy dodać prefiks PL).

Uwaga
Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.

Jeżeli Użytkownik w polu 520 zaznaczy opcję 2. Małżonek to w polu 521 zostanie domyślnie zaznaczona opcja 3. PIT-37 oraz wymagalne stanie się pole 522. Pole 521 Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D będzie dostępne do edycji, tak aby Użytkownik mógł wybrać właściwą opcję.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 523 Osoba zgłaszająca rachunek opcji 2. Małżonek jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcje wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2). Sekcja V jest aktywna jeżeli z deklaracji wynika nadpłata podatku.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 528 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2).

Zakładka 2 – [Załączniki]– zawiera listę załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ dla podatnika i małżonka.

W przypadku deklaracji PIT-36 załącznik PIT/WZ(2) jest dodawany automatycznie. Sekcje B-E nie podlegają modyfikacji, w sekcji F-I oraz J-M należy dodać dokumenty ręcznie. Na załączniku PIT/WZ(2) wykazywane są dokumenty uwzględnione w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub zobowiązania oraz Rozliczone wierzytelności lub zobowiązania przy dodawaniu deklaracji PIT-36.

Uwaga
Dokumenty dodane ręcznie w sekcji F-I oraz J-M na załączniku PIT/WZ nie są automatycznie przenoszone na korektę deklaracji PIT-36.

W przypadku zaznaczenia na liście deklaracji PIT-36 w menu kontekstowym do tego dokumentu jest możliwość podglądu dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi oraz listy dokumentów usuniętych z ulgi na złe długi dla podatnika i małżonka.

Deklaracja roczna PIT-36 wersja 29:

 • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
 • Posiada możliwość wydrukowania deklaracji PIT-36 wraz z uzupełnionymi załącznikami. Istnieje możliwość przesłania wydruku deklaracji drogą mailową. Jeżeli na karcie właściciela został uzupełniony adres e-mail, program podpowie adres z karty. Użytkownik ma możliwość wpisania adresu e-mail ręcznie.
 • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki). Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/B wykazywana jest w polu 503).
 • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/BR wykazywana jest w polu 504).
 • Posiada załącznik PIT/O (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/O wykazywana jest w polu 512).
 • Posiada załącznik PIT/WZ (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/WZ wykazywana jest w polu 516).
 • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej.
  Korektę deklaracji PIT-36 Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-36 dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj deklarację PIT-36, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-36 w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Na korektę deklaracji PIT-36 nie są kopiowane kwoty wykazane w sekcji B na zał. PIT/B deklaracji pierwotnej. Kwota przychodów/kosztów w sekcji B na zał. PIT/B wyliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych.

Na deklarację korygującą kwoty przychodów/kosztów dotyczące dodatkowej działalności gospodarczej, działalności w strefie oraz najmu (pobierane z karty właściciela z zakładki Inne działalności) przenoszone są z deklaracji pierwotnej.

Płatności

Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-36”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności dla deklaracji PIT-36 do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na indywidualnej karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.

Kwota na formularzu płatności dla deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 do systemu e-Deklaracje

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ do systemu e-Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

W przypadku wysyłki deklaracji PIT-36 do systemu e-Deklaracje kiedy do deklaracji dołączamy załączniki PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ część pól na tych załącznikach jest wymagana do uzupełnienia aby deklaracja poprawnie została przetworzona przez system e-Deklaracje. Przed wysłaniem program sprawdza, czy pola te zostały uzupełnione i jeżeli nie zostały to pokazuje komunikat informujący o tym, które pole z wymaganych nie zostało uzupełnione. W przypadku poszczególnych załączników sprawdzane są następujące pola:

Załącznik PIT/B:

11, 13 (w przypadku gdy zostało uzupełnione przynajmniej jedno z pól 11-21 w sekcji C.1 i C.2)

Załącznik PIT/BR:

52, 53 (w przypadku gdy zostało uzupełnione odpowiednio pole 52 lub 53), 63, 64 i 71 – dla każdej sekcji F, jeśli uzupełniono przynajmniej jedno z pól 63 – 72.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje nie będzie możliwa jeżeli użytkownik w sekcji U. Informacje o załącznikach uzupełni pola dotyczące załączników innych niż PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ. Nie są przesyłane pozostałe wyżej nie wymienione załączniki. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Księgowanie deklaracji PIT-36

W przypadku księgowości kontowej na liście deklaracji PIT-36/PIT-36L w menu kontekstowym dostępna jest opcja Księguj służąca do zaksięgowania kwoty do zapłaty/kwoty do zwrotu z deklaracji PIT-36, za pomocą schematu księgowego. W menu Księgowość – Plan kont – Schematy księgowe nie został przygotowany domyślny schemat księgowy, który umożliwia księgowanie deklaracji PIT-36. Należy utworzyć własny schemat księgowy do księgowania deklaracji. (Dowiedz się więcej: Jak utworzyć schemat księgowy?)

Zobacz także:

Czy ten artykuł był pomocny?