Polski Ład i inne zmiany w przepisach od 1 stycznia 2022 roku w Comarch ERP XT

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorców czeka wiele zmian w przepisach wprowadzanych m.in. przez pakiet ustaw określany nazwą Polski Ład. Najważniejsze z nich to:

1. Zmiany w obliczaniu wynagrodzeń i deklaracji podatkowych
 • Nowa skala podatkowa
 • Ulga dla pracowników (obowiązująca w 2022 roku)
 • Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej
 • Rozszerzenie katalogu zwolnień z PIT o emerytów, osoby wychowujący co najmniej 4 dzieci oraz osoby powracające z zagranicy
 • Przychody poniżej kwoty wolnej bez zaliczki na PIT
Przykład

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dalsze akty prawne zmieniające i nowelizujące przyjęte przepisy.

2. Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Od 2022 roku zmianom ulega sposób obliczania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wprowadzony zostanie nowy mechanizm tzw. „roku składkowego”, który będzie trwać od 1 lutego do 31 stycznia. W związku z tym:

 • za miesiąc styczeń 2022 kwota składki powinna być obliczana od przeciętnego wynagrodzenia podanego przez GUS (podstawa wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4665,78 zł),
 • za miesiące kolejne kwota składki powinna być obliczana na podstawie dochodu osiąganego z działalności gospodarczej.
Przykład
W Comarch ERP XT na formularzu właściciela wprowadzono dodatkową funkcję wyliczania kwoty składki zdrowotnej – więcej szczegółowych informacji tutaj.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dalsze akty prawne zmieniające i nowelizujące przyjęte przepisy.

3. Odpowiedzialność pracodawcy za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń

Od nowego roku pracodawcy będą ponosić konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników lub celowego ukrywania wypłacanych im kwot wynagrodzenia. W przypadku ujawnienia takiej sytuacji, pracodawca będzie musiał zapłacić podatek od wynagrodzenia, którego nie wykazał w ewidencji płacowej oraz zobowiązany będzie do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tego wynagrodzenia. Dodatkowo, zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dalsze akty prawne zmieniające i nowelizujące przyjęte przepisy.

4. Brak obowiązku wpisywania przyczyny korekty faktury sprzedaży

Od stycznia 2022 roku z listy elementów obowiązkowych, czyli takich które powinna zawierać korekta do faktury sprzedaży, tytuł dokumentu oraz przyczyna korekty zostają przesunięte do nowej listy elementów dobrowolnych.

Przykład
W Comarch ERP XT pole „Przyczyna korekty” nie będzie już wymagane na formularzu faktury korygującej z datą wystawienia od 1.01.2022. Słowo „korekta” pozostało na wydrukach standardowych. W razie potrzeby można utworzyć własny szablon wydruku i usunąć ten wyraz z nagłówka.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Faktura korygująca może zawierać:
1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”;
2) przyczynę korekty.”

5. Brak obowiązku oznaczania duplikatu dokumentu

Kolejną zmianą w obowiązkowych elementach faktury sprzedaży jest brak konieczności drukowania słowa „duplikat” na fakturach wystawionych ponownie.

Przykład
W Comarch ERP XT wybór wydruku pozostawiony jest do decyzji Użytkownika.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
”11) w art. 106l ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Faktura wystawiona ponownie:
1) zawiera datę wystawienia;
2) może zawierać wyraz „DUPLIKAT”.”

6. Nowe ulgi dla firm, które wdrażają innowacje

Polski Ład wprowadza nowe ulgi dla firm, które inwestują w rozwój:

 • Ulga na prototyp
 • Ulga na robotyzację
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników
 • Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R

Więcej informacji o nowych ulgach tutaj.

Przykład
W Comarch ERP XT wprowadzono zmiany w zakresie księgowania dokumentów mające na celu ułatwienie ewidencji, także pod kątem nowych ulg:

  • w module Księga Podatkowa można opisywać dokumenty poprzez kategorie – w tym celu dodano nową opcję tworzenia własnych kategorii księgowych (więcej szczegółowych informacji tutaj),
  • w module Księga Handlowa można skorzystać z już istniejących funkcji i utworzyć dedykowane konta księgowe.
7. Nowa schema JPK_V7

Dla plików składanych za okresy od 1 stycznia 2022 będzie obowiązywać nowa schema JPK_V7, w której m.in. wprowadzono dodatkowe informacje dla dokumentów uwzględnianych w uldze na złe długi oraz nowe nowe kody: WSTO_EE i IED.

Przykład
W Comarch ERP XT wprowadzono możliwość opisywania dokumentów nowymi kodami JPK_V7. Więcej informacji o pliku JPK_V7 tutaj.
8. Brak obowiązku składania tzw. „czynnego żalu” podczas korekty JPK_V7

W przypadku konieczności składania korekty JPK_V7 przedsiębiorcy nie muszą już składać czynnego żalu w określonych sytuacjach.

Podstawa prawnaUstawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:
”Art. 11. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 i 694) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 16a otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.
§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w § 1 nastąpiło uszczuplenie należności publiczno-prawnej, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.”

9. Zmiany w limitach płatności gotówkowych

W dotychczasowym zapisie o dokonywaniu lub przyjmowaniu płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub jej równowartość) obniżono limit na 8 000 zł.

Podstawa prawnaUstawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:
”Art. 22. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 19 w pkt 2 wyrazy „15 000 zł” zastępuje się wyrazami „8000 zł”

Uwaga
Termin obowiązywania tej zmiany przesunięto najpierw na 1 stycznia 2024 roku, a ostatecznie wycofano się z wprowadzania jej w życie.

 

10. Zmiana limitu dla obowiązku weryfikacji numeru rachunku bankowego w wykazie podatników VAT

Zmiana limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami ma również swoje konsekwencje w sankcjach związanych z tzw. białą listą, czyli wykazem podatników VAT udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. W przypadku zapłaty kwoty powyżej 8 000 zł (w miejsce dotychczasowego 15 000 zł) na inny rachunek, niż podany w wykazie:

 • nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 • przedsiębiorca ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
Uwaga
Termin obowiązywania tej zmiany przesunięto najpierw na 1 stycznia 2024 roku, a ostatecznie wycofano się z wprowadzania jej w życie.

Czy ten artykuł był pomocny?