API – Faktura VAT marża

POBIERANIE FAKTUR VAT MARŻA

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
PaymentStatus
Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
PurchasingPartyId
Id nabywcy na dokumencie
PurchasingParty
Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy)
ReceivingPartyId
Id odbiorcy na dokumencie
ReceivingParty
Dane odbiorcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy)
PaymentTypeId
Id formy płatności
PaymentType
Typ płatności (0 – płatność gotówką, 1- płatność na konto, 2 – płatność kartą)
PaymentDeadline
Termin płatności
BankAccountId
Id rachunku bankowego
BankAccountNumber
Numer rachunku bankowego
SalesDate
Data sprzedaży
InvoiceType
Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od brutto)
ProfitMarginInvoiceProcedureType
Rodzaj procedury VAT marża wg poniższego klucza:
0 – Brak
1 – Procedura marży dla biur podróży
2 – Procedura marży – towary używane
3 – Procedura marży – dzieła sztuki
4 – Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki
ProfitMarginTotal
Wartość marży dla całego dokumentu
GrossTotal
Wartość brutto dla całego dokumentu
CurrencyGrossTotal
Wartość brutto dla całego dokumentu, w walucie dokumentu
CurrencyCode
Symbol waluty dokumentu
CurrencyRateType
Typ kursu: 0 – Średni kurs NBP, 1 – kurs ręczny
CurrencyRateDate
Data kursu waluty
CurrencyConverter
Mianownik kursu walutowego
CurrencyRate
Licznik kursu walutowego
Items Pozycje dokumentu
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży, po rabacie w walucie dokumentu,
jeżeli InvoiceType = 0 – Cena sprzedaży netto w walucie dokumentu,
jeżeli InvoiceType = 1 – Cena sprzedaży brutto w walucie dokumentu
  ProductPrice Cena sprzedaży, po rabacie
jeżeli InvoiceType = 0 – Cena sprzedaży netto,
jeżeli InvoiceType = 1 – Cena sprzedaży brutto
       ProductName Nazwa produktu
       ProductDescription
Opis produktu
       UnitOfMeasurement
Jednostka miary
       VatRateId
Id stawki VAT – do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj
ProfitMarginVatRateId Id stawki VAT dla kwoty marży – do pobrania ze słownika stawek VAT
ProductProfitMarginValue Kwota marży dla produktu
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych

Przykładowa odpowiedź JSON:

 

Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury VAT marża:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/XXX (gdzie XXX to Id faktury VAT marża w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/2901096

Wskazówka
W API obsługiwane jest pobieraniu faktury VAT marża w walucie PLN i w walucie obcej. Nie są obsługiwane dokumenty anulowane i korekty.
Wskazówka
W API nie jest obsługiwana dodawanie, edycja i usuwania faktur VAT marża

 

Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury poprzez API – kliknij tutaj.

 

Czy ten artykuł był pomocny?