API – Faktura VAT marża

POBIERANIE FAKTUR VAT MARŻA

Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
PaymentStatus
Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
PurchasingPartyId
Id nabywcy na dokumencie
PurchasingParty
Dane nabywcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy)
ReceivingPartyId
Id odbiorcy na dokumencie
ReceivingParty
Dane odbiorcy na dokumencie (CustomerType: 0 – osoba fizyczna, 1 – podmiot gospodarczy)
PaymentTypeId
Id formy płatności – do pobrania z zasobu API Formy płatności
PaymentType
Typ płatności (0 – płatność gotówką, 1- płatność na konto, 2 – płatność kartą)
PaymentDeadline
Termin płatności
BankAccountId
Id rachunku bankowego
BankAccountNumber
Numer rachunku bankowego
SalesDate
Data sprzedaży
InvoiceType
Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od brutto)
ProfitMarginInvoiceProcedureType
Rodzaj procedury VAT marża wg poniższego klucza:
0 – Brak
1 – Procedura marży dla biur podróży
2 – Procedura marży – towary używane
3 – Procedura marży – dzieła sztuki
4 – Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki
ProfitMarginTotal
Wartość marży dla całego dokumentu
GrossTotal
Wartość brutto dla całego dokumentu
CurrencyGrossTotal
Wartość brutto dla całego dokumentu, w walucie dokumentu
CurrencyCode
Symbol waluty dokumentu
CurrencyRateType
Typ kursu: 0 – Średni kurs NBP, 1 – kurs ręczny
CurrencyRateDate
Data kursu waluty
CurrencyConverter
Mianownik kursu walutowego
CurrencyRate
Licznik kursu walutowego
Items Pozycje dokumentu
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży, po rabacie w walucie dokumentu,
jeżeli InvoiceType = 0 – Cena sprzedaży netto w walucie dokumentu,
jeżeli InvoiceType = 1 – Cena sprzedaży brutto w walucie dokumentu
  ProductPrice Cena sprzedaży, po rabacie
jeżeli InvoiceType = 0 – Cena sprzedaży netto,
jeżeli InvoiceType = 1 – Cena sprzedaży brutto
       ProductName Nazwa produktu
       ProductDescription
Opis produktu
       UnitOfMeasurement
Jednostka miary
       VatRateId
Id stawki VAT – do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj
ProfitMarginVatRateId Id stawki VAT dla kwoty marży – do pobrania ze słownika stawek VAT
ProductProfitMarginValue Kwota marży dla produktu
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
  "PurchasingPartyId": 125822,
  "PurchasingParty": {
    "Name": "COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA",
    "NipPrefix": "",
    "Nip": "6770065406",
    "Country": "Polska",
    "City": "Kraków",
    "Street": "Aleja Jana Pawła II",
    "BuildingNumber": "39A",
    "FlatNumber": "4b",
    "BankName": "Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI O. w Krakowie",
    "BankAccountNumber": "08 1240 4722 1111 0000 4851 1368",
    "CustomerType": 1
  },
  "ReceivingPartyId": null,
  "ReceivingParty": null,
  "PaymentTypeId": 4471,
  "PaymentType": 0,
  "PaymentDeadline": "2023-04-05T00:00:00+02:00",
  "BankAccountId": null,
  "BankAccountNumber": null,
  "SalesDate": "2023-04-05T00:00:00+02:00",
  "InvoiceType": 1,
  "PaymentStatus": 0,
  "ProfitMarginInvoiceProcedureType": 1,
  "ProfitMarginTotal": 500.00,
  "GrossTotal": 6000.00,
  "CurrencyGrossTotal": 6000.00,
  "CurrencyCode": "PLN",
  "CurrencyRateType": 0,
  "CurrencyRateDate": "2023-04-04T00:00:00+02:00",
  "CurrencyConverter": 1.0,
  "CurrencyRate": 1.0,
  "Items": [
    {
      "ProductId": null,
      "Quantity": 1.0000,
      "ProductCurrencyPrice": 6000.00,
      "ProductPrice": 6000.00,
      "ProductName": "Wycieczka",
      "ProductDescription": "",
      "UnitOfMeasurement": "szt.",
      "VatRateId": 0,
      "ProductProfitMarginVatRateTypeId": 9,
      "ProductProfitMarginValue": 500.00,
      "Id": 375497
    }
  ],
  "Description": null,
  "IssueDate": "2023-04-05T00:00:00+02:00",
  "Number": "MAR/23/4/1",
  "Status": 1,
  "Id": 278255
}

 

Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury VAT marża:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/XXX (gdzie XXX to Id faktury VAT marża w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/2901096

Wskazówka
W API obsługiwane jest pobieraniu faktury VAT marża w walucie PLN i w walucie obcej. Nie są obsługiwane dokumenty anulowane i korekty.
Wskazówka
W API nie jest obsługiwana dodawanie, edycja i usuwania faktur VAT marża

 

Aby dowiedzieć się jak pobrać poprzez API wydruk faktury proforma: API – Wydruki

 

Czy ten artykuł był pomocny?