API – Rejestr VAT Zakupu

POBIERANIE FAKTUR ZAKUPU Z REJESTRU VAT ZAKUPU

Pobieranie faktur z rejestru VAT zakupu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/vatpurchasebooks

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
PaymentStatus
Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
CustomerId Id dostawcy na dokumencie
PaymentTypeId
Id formy płatności
PaymentType
Typ płatności (0 – płatność gotówką, 1- płatność na konto, 2 – płatność kartą)
PaymentDeadline
Termin płatności
CustomerBankAccountNumber
Numer rachunku bankowego dostawcy
CustomerBankAccountName Nazwa banku dostawcy
BankAccountId
Id rachunku bankowego
BankAccountNumber
Numer rachunku bankowego
PurchaseDate Data zakupu
NetTotal
Wartość netto dla całego dokumentu
CurrencyNetTotal
Wartość netto w walucie obcej dla całego dokumentu
GrossTotal
Wartość brutto dla całego dokumentu
CurrencyGrossTotal
Wartość brutto w walucie obcej dla całego dokumentu
VatTotal
Wartość VAT dla całego dokumentu
CurrencyVatTotal
Wartość VAT w walucie obcej dla całego dokumentu
CurrencyCode
Symbol waluty dokumentu
CurrencyRateType
Typ kursu: 0 – Średni kurs NBP, 1 – kurs ręczny
CurrencyRateDate
Data kursu waluty
CurrencyConverter
Mianownik kursu walutowego
CurrencyRate
Licznik kursu walutowego
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
ReceiptDate Data wpływu
Number Numer obcy dokumentu
Correction Oznaczenie czy faktura korygująca
CorrectedDocumentNumber Numer korygowanej faktury
InternalDocument Oznaczenie czy dokument wewnętrzny
IncludedInJPKV7 Kwalifikacja dokumentu do deklaracji JPK_V7
VATDeclatationDate Rok i miesiąc, w którym faktura jest zakwalifikowana do JPK_V7
IncludedInVATUE Kwalifikacja dokumentu do deklaracji VAT-UE
VATUEDeclarationDate Rok i miesiąc, w którym faktura jest zakwalifikowana do deklaracji VAT-UE
Id Id dokumentu w bazie danych
Items Pozycje dokumentu
VatRateId Id stawki VAT – do pobrania ze słownika stawek VAT
ItemNetValue Kwota netto na pozycji
ItemNetValueCurrency Kwota netto na pozycji w walucie dokumentu
ItemVATValue Kwota VAT na pozycji
ItemVATValueCurrency Kwota VAT na pozycji w walucie dokumentu
ItemGrossValue Kwota brutto na pozycji
ItemGrossValueCurrency Kwota VAT na pozycji
FieldInJPKV7 Pole w pliku JPK_V7. Oznaczenie słownika pola JPK_V7 wg poniższego klucza:
0 – Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7
21 – (P_40) Nabycie środków trwałych
22 – (P_42) Nabycie pozostałe
24 – (P_44) Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
25 – (P_45) Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
FieldInVATUE Pole na deklaracji VAT-UE. Oznaczenie słownika pola VAT-UE wg poniższego klucza:
0 – Nie uwzględniaj w deklaracji
2 – D. Nabycie towarów
ItemType Rodzaj produktu: 0 – usługa, 1 – towar
VAT50deduction Czy odliczenie 50% VAT, 1 – tak, 0 – nie
PercentAsExpenses Ile procent w koszty
AccountNumber Numer konta księgowego
Id Id pozycji dokumentu w bazie danych

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
    "PaymentStatus": 0,
    "CustomerId": 11972967,
    "PaymentTypeId": 10260089,
    "PaymentType": 0,
    "PaymentDeadline": "2020-09-02T00:00:00+02:00",
    "CustomerBankAccountNumber": "",
    "CustomerBankAccountName": "",
    "BankAccountId": null,
    "BankAccountNumber": null,
    "PurchaseDate": "2020-09-02T00:00:00+02:00",
    "ReceiptDate": "2020-09-02T00:00:00+02:00",
    "NetTotal": 100.00,
    "CurrencyNetTotal": 100.00,
    "GrossTotal": 123.00,
    "CurrencyGrossTotal": 123.00,
    "VatTotal": 23.00,
    "CurrencyVatTotal": 23.00,
    "CurrencyCode": "PLN",
    "CurrencyRateType": 0,
    "CurrencyRateDate": "2020-09-01T00:00:00+02:00",
    "CurrencyConverter": 1.0,
    "CurrencyRate": 1.0,
    "Correction": false,
    "InternalDocument": false,
    "CorrectedDocumentNumber": "",
    "IncludedInJPKV7": true,
    "VATDeclarationDate": "2020-09",
    "IncludedInVATUE": false,
    "VATUEDeclarationDate": "2020-09",
    "Items": [
      {
        "VatRateId": 9,
        "ItemNetValue": 100.00,
        "ItemNetValueCurrency": 100.00,
        "ItemVATValue": 23.00,
        "ItemVATValueCurrency": 23.00,
        "ItemGrossValue": 123.00,
        "ItemGrossValueCurrency": 123.00,
        "FieldInJPKV7": 22,
        "FieldInVATUE": 0,
        "ItemType": 0,
        "VAT50deduction": 0,
        "PercentAsExpenses": 100.0,
        "AccountNumber": "",
        "Id": 15758450
      }
    ],
    "Description": "Zakup towarów",
    "IssueDate": "2020-09-02T00:00:00+02:00",
    "Number": "1716",
    "Id": 14785511
  }

 

Możliwe jest także pobranie danych konkretnego dokumentu faktury zakupu:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/vatpurchasebooks/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury zakupu w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/vatpurchasebooks/14785511

Czy ten artykuł był pomocny?