API – Płatności

POBIERANIE PŁATNOŚCI

Pobieranie płatności: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/paymentdetails

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
PaymentId Id płatności
PaymentType INCOME – faktura sprzedaży
OUTCOME – faktura zakupu
INCOME_TAX – zaliczki i deklaracje dotyczące podatku dochodowego
TAX_OR_FEE – inne podatki i opłat (składki PPK)
VAT – podatek VAT
SOCIAL_INSURANCE – składki ZUS
DocumentNumber Numer dokumentu
CorrectedDocumentId Jeżeli płatność jest do korekty – Id dokumentu korygowanego
CorrectedDocumentType Jeżeli płatność jest do korekty – typ dokumentu korygowanego, przyjmuje wartości zgodne z opisem do pola DocumentType
CorrectionReason Jeżeli płatność jest do korekty – przyczyna korekty jeżeli uzupełniono na fakturze
CreationDate Data utworzenia płatności
UpdateDate Data ostatniej aktualizacji płatności
IssueDate Data płatności/dokumentu
DueDate Termin płatności
SenderTaxId NIP nadawcy płatności
SenderName Nazwa firmy nadawcy płatności
SenderAddress Adres firmy nadawcy płatności
      Street Ulica
      HouseNumber Numer domu
      ApartmentNumbe Numer lokalu
      ZipCode Kod pocztowy
      City Miasto
      Region Województwo
RecipientTaxId NIP odbiorcy płatności
RecipientName Nazwa firmy odbiorcy płatności
      Street Ulica
      HouseNumber Numer domu
      ApartmentNumbe Numer lokalu
      ZipCode Kod pocztowy
      City Miasto
      Region Województwo
RecipientAccountNumber Numer rachunku bankowego odbiorcy płatności (w formacie IBAN czyli z prefiksem kraju)
Amount Kwota płatności/dokumentu
VatAmount Kwota VAT z dokumentu
SplitPayment Czy zastosowano Metodę Podzielonej Płatności: true – tak, false – nie
Payable Czy podlega rozliczeniu:
true – tak, status płatności Nie rozliczono lub Częściowo rozliczono
false – nie, status płatności to Anulowany lub Całkowicie rozliczony
Currency Waluta płatności
Balance Kwota pozostająca do zapłaty
Title Tytuł płatności (opis do banku)
DocumentType Typ dokumentu źródłowego:
Invoice – faktura sprzedaży zwykła lub finalna
AdvanceInvoice – faktura zaliczkowa
PurchaseInvoice – faktura zakupu
CorrectiveInvoice – korekta do faktury sprzedaży
CorrectiveAdvanceInvoice – korekta do faktury sprzedaży zaliczkowej
CorrectiveFiscalReceipt – korekta do paragonu
CorrectivePurchaseInvoice – korekta do faktury zakupu
FiscalReceipt – paragon
Receipt – rachunek
VatSaleBook – faktura sprzedaży dodana bezpośrednio w Rejestrze sprzedaży VAT
VatPurchaseBook – faktura zakupu dodana bezpośrednio w Rejestrze zakupów VAT
Vat7Declaration – deklaracja VAT/JPK_V7
Pit36Advance – zaliczka na PIT-36
Pit36LAdvance – zaliczka na PIT-36L
Pit36Declaration – deklaracja PIT-36
Pit36LDeclaration – deklaracja PIT-36L
ProfitMarginInvoice – faktura sprzedaży VAT marża
CorrectiveProfitMarginInvoice – korekta faktury sprzedaży VAT marża
OpeningBalanceItem – bilansu otwarcia
BookEntryItem – zapis księgowegy
Cit8Advance – zaliczka na CIT-8
Cit8Declaration – deklaracja CIT-8
PPKContributions – składka PPK
ViudoDeclaration – deklaracja VIU-DO
Pit28Advance – zaliczka na PIT-28
Pit28Declaration – deklaracja PIT-28
CostBook – dokument w Ewidencji Dodatkowej Kosztów
RevenueBook – dokument w Ewidencji Dodatkowej Przychodów
None – płatności zaimportowane z Optimy przez IWD

Przykładowa odpowiedź JSON:

[
  {
    "PaymentId": "2692559",
    "PaymentType": "INCOME",
    "Amount": 100.00,
    "Payable": true,
    "VatAmount": 18.70,
    "DocumentId": "1996055",
    "DocumentNumber": "FS/24/6/10",
    "DocumentType": "Invoice",
    "CreationDate": "2024-06-05T15:34:27",
    "UpdateDate": "2024-06-05T15:34:29",
    "IssueDate": "2024-06-05T00:00:00",
    "DueDate": "2024-06-05T00:00:00",
    "SenderTaxId": "6770065406",
    "SenderName": "COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA",
    "SenderAddress": {
      "street": "Aleja Jana Pawła II",
      "zipCode": "31-864",
      "houseNumber": "39 A",
      "apartmentNumber": "",
      "city": "Kraków",
      "region": ""
    },
    "RecipientTaxId": "7571254424",
    "RecipientName": "Firma Demo",
    "RecipientAddress": {
      "street": "Testowa",
      "zipCode": "20-000",
      "houseNumber": "1a",
      "apartmentNumber": "2b",
      "city": "Lublin",
      "region": "lubelskie"
    },
    "RecipientAccountNumber": null,
    "SplitPayment": false,
    "Currency": "PLN",
    "Balance": 100.00,
    "Title": [
      "Zapłata za FS/24/6/10"
    ],
    "ExchangeRate": 1.0000
  },
  {
    "PaymentId": "2692567",
    "PaymentType": "OUTCOME",
    "Amount": -50.00,
    "Payable": true,
    "VatAmount": -9.35,
    "DocumentId": "1996061",
    "DocumentNumber": "FS/24/2000",
    "DocumentType": "PurchaseInvoice",
    "CreationDate": "2024-06-05T15:35:51",
    "UpdateDate": "2024-06-05T15:35:53",
    "IssueDate": "2024-06-05T00:00:00",
    "DueDate": "2024-06-05T00:00:00",
    "SenderTaxId": "7571254424",
    "SenderName": "Firma Demo",
    "SenderAddress": {
      "street": "Testowa",
      "zipCode": "20-000",
      "houseNumber": "1a",
      "apartmentNumber": "2b",
      "city": "Lublin",
      "region": "lubelskie"
    },
    "RecipientTaxId": "6751382502",
    "RecipientName": "COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA",
    "RecipientAddress": {
      "street": "Aleja Jana Pawła II",
      "zipCode": "31-864",
      "houseNumber": "39A",
      "apartmentNumber": "",
      "city": "Kraków",
      "region": ""
    },
    "RecipientAccountNumber": null,
    "SplitPayment": false,
    "Currency": "PLN",
    "Balance": 0.0,
    "Title": [
      "Zapłata za FS/24/2000"
    ],
    "ExchangeRate": 1.0000
  }
]

Możliwe jest także pobranie szczegółów dla jednej płatności:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/paymentdetails/XXX (gdzie XXX to Id płatności w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/paymentdetails/2692651

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
  "PaymentId": "2692651",
  "PaymentType": "INCOME",
  "Amount": 400.00,
  "Payable": true,
  "VatAmount": 74.80,
  "DocumentId": "1996095",
  "DocumentNumber": "KOR/24/6/2",
  "DocumentType": "CorrectiveInvoice",
  "CorrectedDocumentId": "1996055",
  "CorrectedDocumentType": "Invoice",
  "CorrectionReason": "",
  "CreationDate": "2024-06-05T15:47:26",
  "UpdateDate": "2024-06-05T15:47:29",
  "IssueDate": "2024-06-05T00:00:00",
  "DueDate": "2024-06-05T00:00:00",
  "SenderTaxId": "6770065406",
  "SenderName": "COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA",
  "SenderAddress": {
    "street": "Aleja Jana Pawła II",
    "zipCode": "31-864",
    "houseNumber": "39 A",
    "apartmentNumber": "",
    "city": "Kraków",
    "region": ""
  },
  "RecipientTaxId": "7571254424",
  "RecipientName": "Firma Demo",
  "RecipientAddress": {
    "street": "Testowa",
    "zipCode": "20-000",
    "houseNumber": "1a",
    "apartmentNumber": "2b",
    "city": "Lublin",
    "region": "lubelskie"
  },
  "RecipientAccountNumber": null,
  "SplitPayment": false,
  "Currency": "PLN",
  "Balance": 380.00,
  "Title": [
    "Zapłata za KOR/24/6/2"
  ],
  "ExchangeRate": 1.0000
}

 

POBIERANIE STATUSU PŁATNOŚCI

Pobieranie statusu płatności: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments

W zapytaniu należy podać Id płatności, które mają zostać pobrane

W odpowiedzi zostanie wysłany status płatności.

Parametr Opis
PaymentId Id płatności
PaymentStatus 0 – nierozliczona
1 – częściowo rozliczona
2 – całkowicie rozliczona
4 – do dokumentu anulowanego
5 – anulowana
Amount Kwota płatności/dokumentu
Balance Kwota pozostająca do zapłaty w walucie płatności, dla płatności anulowanej: 0
Currency Waluta dokumentu/płatności
Przykładowe zapytanie JSON:
{
  "IdCollection": [
    2692559,
    2692567
  ]
}
Przykładowa odpowiedź JSON:
[
  {
    "PaymentId": 2692559,
    "Amount": 100.00,
    "Balance": 100.00,
    "Currency": "PLN",
    "PaymentStatus": 0
  },
  {
    "PaymentId": 2692567,
    "Amount": 50.00,
    "Balance": 0.0,
    "Currency": "PLN",
    "PaymentStatus": 2
  }
]

 

Możliwe jest także pobranie statusu dla jednej płatności:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments/XXX (gdzie XXX to Id płatności w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments/2692651

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
  "PaymentId": 2692651,
  "Amount": 400.00,
  "Balance": 380.00,
  "Currency": "PLN",
  "PaymentStatus": 1
}

 

AKTUALIZACJA STATUSU PŁATNOŚCI

Aktualizacja statusu płatności: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/payments

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentIds Identyfikator płatności, które ma zostać rozliczone. Można podać więcej niż jedną płatność oddzielając Id przecinkami. Oznacza to, że dana wpłata będzie rozliczała więcej dokumentów. Kolejność rozliczania wg kolejności przesłanych Id płatności. Tak
Cancelled Czy płatność anulowana: true – tak, false – nie Tak
PaymentDate Data płatności Tak, jeżeli Cancelled jest false
AmountPaid Kwota zapłacona w walucie dokumentu, znak kwoty warunkuje kierunek płatności Tak, jeżeli Cancelled jest false
BankAccountNumber Rachunek bankowy:
– dla wpłat – numer rachunku, na który przyszedł przelew,
– dla wypłat – numer rachunku, z którego wyszedł przelew
Tak, jeżeli Cancelled jest false
CurrencyCode Symbol waluty Nie
CurrencyRateType Typ kursu waluty Nie
CurrencyRateDate Data kursu Nie
CurrencyConverter Mianownik kursu waluty Nie
CurrencyRate Licznik kursu waluty Nie
CustomerBankAccountNumber Rachunek bankowy:
– dla wpłat – numer rachunku, na który przyszedł przelew,
– dla wypłat – numer rachunku, z którego wyszedł przelew
Nie
CustomerTIN NIP kontrahenta Nie
Description Opis, tytuł płatności Nie
Przykładowe zapytanie JSON:
{
  "PaymentIds": [
    2692651,
    2691813
  ],
  "CustomerTIN" : "6770065406",
  "Cancelled" : false,
  "PaymentDate": "2024-01-15",
  "AmountPaid" : "450",
  "BankAccountNumber" : "76906810134600238781879677"
}
Przykładowa odpowiedź JSON:
[
  {
    "Updated": true,
    "Message": "Płatność została zaktualizowana.",
    "PaymentId": 2692651
  },
  {
    "Updated": true,
    "Message": "Płatność została zaktualizowana.",
    "PaymentId": 2691813
  }
]

W odpowiedzi JSON, mogą pojawić się następujące komunikaty błędów:

ErrorCode 0 – Płatność jest już rozliczona i nie może zostać anulowana.
ErrorCode 1 – Płatność jest już całkowicie rozliczona (jeżeli status całkowicie rozliczona)
ErrorCode 2 – Płatność nie podlega rozliczeniu (jeżeli inny status)
ErrorCode 3 – Kierunek płatności nie zgadza się z kierunkiem zapłaty
ErrorCode 4 – Waluta płatności różna od waluty zapłaty
ErrorCode 5 – W Comarch ERP XT nie ma rachunku o numerze …. Utwórz rachunek.
ErrorCode 6 – Nie można rozliczać niezatwierdzonych płatności
ErrorCode 7 – Płatność nie została rozliczona
ErrorCode 8 – Waluta przypisana do rachunku bankowego nie zgadza się z walutą aktualizowanej płatności.

Zobacz także:
API – Historia zmian

Czy ten artykuł był pomocny?