Płatności

W programie jest możliwość rejestrowania płatności oraz zapłat do dokumentów. Płatności są tworzone automatycznie po zapisaniu dokumentu. Nie można ich usunąć, jednak kasują się wraz z anulowaniem lub usunięciem dokumentu źródłowego.

Lista płatności jest dostępna z poziomu Kasa i Bank/ Płatności. Na liście możemy zobaczyć m.in. Numer dokumentu, datę utworzenia, Typ (przychód/rozchód) oraz wartość dokumentu i pozostałą do zapłaty.

Po kliknięciu na wybraną płatność przechodzimy na jej formularz. Na formularzu mamy możliwość edycji rachunku bankowego podmiotu oraz opisu do banku. Opis ten jest później przenoszony na ewentualny wydruk i eksport przelewu. Z poziomu formularza płatności dostępny jest również parametr Mechanizm podzielonej płatności. Zaznaczenie go umożliwia skorzystanie z tak zwanej podzielonej płatności.

Poniżej widoczna jest lista zapłat powiązana z daną płatnością. Na tej liście możemy zobaczyć kwotę zapłaty, jej datę, a także rachunek na jaki zapłata została dokonana oraz numer powiązanego zapisu. Możemy tutaj także wyzerować płatność co spowoduje usunięcie powiązanych zapisów kasowo/bankowych i aktualizację statusu na płatności i dokumencie źródłowym.

Czy ten artykuł był pomocny?