Jakie dane przenoszone są z szablonu faktury cyklicznej na wystawiony dokument?

Podczas wystawiania faktur weryfikowane są dane wprowadzone na szablonie. Jeśli program natrafi na jakieś nieprawidłowości poinformuje o tym w oknie widocznym po zakończeniu operacji.

Podczas wystawiania faktur dla każdego kontrahenta tworzona jest jedna faktura, na którą przenoszone są informacje z szablonu:

 • Schemat numeracji

-Na faktury pobierany jest schemat numeracji przypisany na szablonie i na tej podstawie nadawany jest każdej fakturze numer kolejny.

-Jeśli schemat zawiera serię to na poszczególne faktury pobierana jest seria wg zasad obowiązujących podczas wystawiana dokumentów. Seria podstawiana jest wg priorytetu:

  • seria wskazana na szablonie,
  • seria operatora,
  • seria domyślna,
  • pierwsza seria wspólna zdefiniowana na koncie,
  • jeśli wskazana seria nie istnieje lub na koncie nie ma żadnej zdefiniowanej serii operacja zostanie przerwana.
 • Kontrahent / Nabywca

-Dane adresowe kontrahenta są pobierane na fakturę z jego karty.

-Program weryfikuje, czy ustalony dla kontrahenta status Podatnik VAT czynny jest zgodny z aktualnym statusem w Białej Księdze. Jeśli status nie jest zgodny zostanie automatycznie zaktualizowany na karcie kontrahenta i faktury będą wystawione z aktualnym statusem Podatnika VAT.

-Informacja o tym, czy na fakturze powinien być zastosowany Mechanizm podzielonej płatności jest pobierana zawsze z szablonu faktury cyklicznej.

-Program sprawdza, jaki jest status kontrahenta na jego karcie. Jeśli przypisany status to Procedura OSS faktura nie zostanie wystawiona. Faktury cykliczne można wystawiać dla kontrahentów o statusie krajowy, wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny lub pozaunijny.

-Jeśli na fakturze nie ma przypisanych żadnych kontrahentów operacja zostanie przerwana.

 • Kontrahent / Odbiorca 

-Dane adresowe kontrahenta są pobierane na fakturę z jego karty.

-Program weryfikuje, czy ustalony dla kontrahenta status Podatnik VAT czynny jest zgodny z aktualnym statusem w Białej Księdze. Jeśli status nie jest zgodny zostanie automatycznie zaktualizowany na karcie kontrahenta i faktury będą wystawione z aktualnym statusem Podatnika VAT.

-Program sprawdza, jaki jest status kontrahenta na jego karcie. Jeśli przypisany status to Procedura OSS faktura nie zostanie wystawiona. Faktury cykliczne można wystawiać dla kontrahentów o statusie krajowy, wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny lub pozaunijny.

 • Data i forma zapłaty

-Jako data wystawienia i sprzedaży na fakturze ustawiana jest zawsze data bieżąca.

-Termin płatności na fakturze jest wyliczany zgodnie z zasadą: data wystawienia faktury + ilość dni wskazana na szablonie.

-Jeśli forma zapłaty jest o typie gotówka to na faktury podstawiany jest rachunek: Kasa gotówkowa.

-Jeśli forma zapłaty jest o typie karta płatnicza to na faktury podstawiany jest rachunek: Karta płatnicza.

-Jeśli forma zapłaty jest o typie przelew to na faktury podstawiany jest rachunek bankowy wskazany na szablonie dokumentu.

-Jeśli na szablonie nie wskazano rachunku bankowego na fakturze podstawiana jest kasa gotówkowa.

 • Waluta

-Z szablonu na fakturę przenoszona jest waluta i typ kursu.

-W przypadku średniego kursu NBP notowanie ustawiane jest na dzień poprzedzający datę wystawienia lub sprzedaży na fakturze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-W przypadku kursu ręcznego notowanie przenoszone jest z szablonu.

 • Algorytm netto/brutto

-W jakich cenach będzie wystawiany dokument

 • Pozycje

-Informacje o ilości i jednostce miary pobierane są z szablonu

-W zależności od rodzaju i statusu kontrahenta na produktach ustawiane są odpowiednie stawki VAT: dla kontrahentów krajowych stawki pobrane z szablonu, dla pozostałych – stawka 0% lub nie podlega, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

-Ceny produktu przenoszone są z szablonu, przy czym w zależności od ustawienia parametru Rabat:

  • jeśli rabat jest pobierany z szablonu – zostaną przeniesione wartości rabatu ustalone na pozycjach,
  • jeśli rabat jest pobierany z kontrahenta – ceny zostaną ponownie przeliczone na wystawianej fakturze zgodnie z rabatem handlowym ustalonym na kartach poszczególnych kontrahentów.

-Jeśli na fakturze nie ma wprowadzonych żadnych pozycji operacja zostanie przerwana.

 • Dodatkowe informacje przenoszone zgodnie z ustawieniem na szablonie:

-Jeśli ustawiono parametr Pobieraj informacje dodatkowe z szablonu faktury cyklicznej – na fakturę zostanie przepisany opis z pola na szablonie.

-Jeśli ustawiono parametr Pobieraj informacje dodatkowe z karty kontrahenta – na fakturę zostanie przeniesiony opis wprowadzony na karcie kontrahenta w polu Dodatkowe informacje, pod warunkiem, że zaznaczony jest tam również parametr Kopiuj dodatkowe informacje na dokument.

Wystawione faktury są zapisywane do bufora.

 

Czy ten artykuł był pomocny?