Jak wyliczyć zaliczki i deklaracje roczne w KH?

Zaliczki i deklaracje roczne są dostępne w menu Księgowość – Deklaracje PIT-36/PIT-36L. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych oraz uzupełnionych na karcie Właściciela dodatkowych działalności. Dodatkowo, jeśli na karcie właściciela zostały uzupełnione dane: kwota straty z lat ubiegłych, wartość składek społecznych, wartość składek zdrowotnych, zostaną one przeniesiona na zaliczkę/deklarację.

Kwoty przychodów i kosztów pobierane są z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla PIT. Lista jest dostępna na liście Deklaracje PIT-36/PIT-36L w menu kontekstowym.

Po wybraniu opcji Zestawienie dla PIT pojawi się okno, na którym należy wybrać konta, z których kwoty mają być pobierane.

Kwoty przychodów będą wyliczane na podstawie wartości zaksięgowanych po stronie Ma (Ct) kont wskazanych w Zestawieniu dla PIT w sekcji Przychody. Kwoty kosztów będą wyliczane na podstawie wartości zaksięgowanych po stronie Wn (Dt) kont wskazanych w Zestawieniu w sekcji Koszty. Domyślnie konta łączone są ze sobą znakiem „+” (sumowanie), ale istnieje możliwość zmiany znaku na „-” (różnica).

W kreatorze okresu obrachunkowego istnieje możliwość przypisania domyślnych kont do Zestawienia dla PIT w oparciu o utworzony automatycznie wzorcowy plan kont dla danego rodzaju firmy, typu działalności oraz zespołu kont kosztowych.

Jeżeli w kreatorze okresu obrachunkowego w etapie 2. Konfiguracja wybrano opcję „Nie twórz planu kont, dodam go później” to etap 3. Zaliczki i deklaracje PIT nie pojawi się.

Konta przypisane na Zestawieniu dla PIT są pamiętane w kontekście okresu obrachunkowego. Przy tworzeniu kolejnego okresu obrachunkowego i kopiowaniu ustawień kopiowane są również konta wprowadzone na Zestawieniu.

Dodatkowo, istnieje możliwość przypisania konta do Zestawienia dla PIT bezpośrednio z formularza konta w Planie kont. Dla kont o typach: Przychody, Koszty, Przychody-koszty, na formularzu konta dostępny jest parametr Uwzględniaj w PIT. Zaznaczenie parametru spowoduje dopisanie konta do Zestawienia do sekcji Przychody i/lub Koszty w zależności od typu konta:

  • Przychody – zostanie dopisane do sekcji Przychody na Zestawieniu
  • Koszty – zostanie dopisane do sekcji Koszty na Zestawieniu
  • Przychody-koszty – zostanie dopisane do sekcji Przychody i do sekcji Koszty na Zestawieniu.

W celach weryfikacyjnych, na Planie kont dostępne są wydruki w menu kontekstowym: Lista kont uwzględnianych w zaliczkach/deklaracjach PIT, Lista kont nieuwzględnianych w zaliczkach/deklaracjach PIT.

Na wydrukach prezentowane są konta o typach: Przychody, Koszty, Przychody-koszty, które zostały adekwatnie uwzględnione lub nieuwzględnione na Zestawieniu dla PIT.

 

Zobacz także:

Jak uzupełnić kartę właściciela?

Jak dodać plan kont?

Jak dodać zapis księgowy w KH?

Jak utworzyć schemat księgowy?

 

Czy ten artykuł był pomocny?