Jak wyliczyć deklarację PIT-36(31) za 2023 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2023. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową.

Wskazówka
Dane takie jak Nazwisko, Imię, NIP, Data urodzenia przenosi się na formularz deklaracji jeżeli są uzupełnione na indywidualnej karcie właściciela.

W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie małżonka (współwłaściciela) zostaną przeniesione do odpowiednich pól w sekcji B.2 na deklaracji PIT-36.

Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych małżonka ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Deklaracja roczna PIT-36 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L.

Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela i małżonka z listy należy kliknąć przycisk Dalej.

Podczas wyliczania deklaracji PIT-36 na kreatorze została dodana możliwość uwzględnienia dokumentów do ulgi na złe długi. Domyślnie zaznaczona będzie opcja Zobowiązania.

W kolejnym etapie wyświetli się lista dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi osobno dla podatnika i małżonka.

Na liście dokumentów zakwalifikowanych do ulgi na złe długi są wykazywane pozycje:

 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach PIT-36 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • w sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności wykazujmy zapłatę dla dokumentów, które w poprzednich latach były wykazane na załączniku PIT/WZ i skorygowały podstawę opodatkowania (zmniejszały stratę/zwiększały podstawę opodatkowania).

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego,
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym,
 • NIP/PESEL – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym lub numer PESEL,
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego,
 • Termin – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności,
 • Kwota dokumentu pozostająca do rozliczenia – kwota płatności z dokumentu źródłowego,
 • Kwota do ulgi wg udziału właściciela – kwota do ulgi przemnożona przez udział właściciela na dzień księgowania dokumentu. Zmiana kwoty jest możliwa do wysokości kwoty dokumentu,
 • Data rozliczenia – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności,
 • Kwota rozliczona – uregulowana kwota brutto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności,
 • Kwota do ulgi – uregulowana kwota netto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności.

Istnieje możliwość dodania pozycji ręcznie przez Użytkownika. W sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania oraz Zapłacone wierzytelności/zobowiązania jest dostępna opcja ‘Dodaj kolejną pozycję’. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota do ulgi należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie. W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności). Na dokumentach ręcznie dodawanych do ulgi istnieje możliwość wskazania kontrahenta o rodzaju podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna. Wymagane jest uzupełnienie numeru NIP/PESEL kontrahenta.

W przypadku gdy na dokumencie handlowym/księgowym zakwalifikowanym do ulgi na złe długi nie został uzupełniony kontrahent to należy usunąć taką pozycję i dodać ponownie ręcznie.

Po przejściu przez kreator otworzy się formularz deklaracji rocznej PIT-36.

Deklarację roczną PIT-36 można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja 'Dodaj deklarację roczną PIT-36′.

Formularz deklaracji składa się z 2 zakładek:

Zakładka 1 – [Sekcja A-W]

Sekcja A – C zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Właściciel, podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Małżonek, wyboru małżonka można dokonać poprzez wybór z listy właścicieli lub uzupełnić jego dane ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Jeżeli w 2022r. podczas wyliczania deklaracji PIT-36 wybrano sposób rozliczenia wspólnie z małżonkiem i małżonek został wybrany z listy właścicieli to podczas wyliczania deklaracji PIT-36 za 2023r. program zaproponuje analogiczny sposób rozliczenia (wspólnie z małżonkiem) oraz dane małżonka zostaną skopiowane z poprzedniej deklaracji.

W przypadku wyboru małżonka z listy właścicieli i uzupełnienia odpowiednich danych na indywidualnej karcie właściciela bądź na wyliczonych zaliczkach PIT-36, na formularzu deklaracji zostaną uzupełnione pola 145-149, 199, 201, 352-357, 370-381, 397-402.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, Użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Na formularzu deklaracji PIT-36 pola dotyczące małżonka będą aktywne do uzupełnienia tylko w przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Jeśli dla podatnika został dodany załącznik PIT/B to w polu identyfikator podatkowy zostanie wybrany NIP bez możliwości zmiany.

Wybór sposobu opodatkowania – podatnik może rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2), w sposób przewidziany dla wdów i wdowców lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania.

W przypadku gdy w poz. 11 Rodzaj korekty wybrano opcję 2. korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienia w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 11 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Sekcja B – zawiera dane personalne i adresowe podatnika i jego małżonka.

Sekcja C – zawiera informacje dodatkowe dotyczące podatnika i jego małżonka.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy parametr 38 i 39, wtedy aktywne do edycji będzie pole z rokiem 58.1 (podatnik) oraz 58.2 (małżonek).

Na formularzu deklaracji PIT-36(31) w sekcji Informacje dodatkowe nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • korzystał, w roku podatkowym wykazanym w poz. 5, ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy oraz poz. korzystał, w jednym z pięciu lat poprzedzających rok wykazany w poz. 5, ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy i w roku podatkowym wykazanym w poz. 5 dokonuje doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy (odpowiednio poz. 36 i 38 dla podatnika oraz poz. 37 i 39 dla małżonka),
 • wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 46 i 48 dla podatnika oraz poz. 47 i 49 dla małżonka),
 • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 52 i 54 dla podatnika oraz poz. 53 i 55 dla małżonka).

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36 za ostatni kwartał danego roku to na deklaracji PIT-36(31) automatycznie zaznaczana jest poz. 52/53 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy.

Sekcja D – zawiera zestawienie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy.

W sekcji Rodzaj zwolnienia istnieje możliwość zaznaczenia zwolnienia z tytułu:

 • Ulgi dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy,
 • Ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy,
 • Ulgi dla rodzin 4+, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy,
 • Ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy.

W sytuacji kiedy na karcie właściciela zaznaczone jest zwolnienie z PIT na formularzu deklaracji PIT-36(31) zostanie automatycznie zaznaczone pole z wybranym rodzajem zwolnienia.

Istnieje możliwość ręcznego zaznaczenia rodzaju zwolnienia. W takiej sytuacji wyświetlony zostanie komunikat o konieczności uzupełnienia kwot przychodów zwolnionych oraz zaktualizowania kwot na załączniku PIT/B. Kwota z załącznika PIT/B powinna zostać skorygowana o kwoty przychodów podlegających zwolnieniu.

Jeśli zaznaczona będzie Ulga dla rodzin 4+ wymagane będzie dodanie załącznika PIT/O oraz wskazanie w sekcji E danych co najmniej czworga dzieci.

Jeśli właściciel miał na karcie zaznaczone zwolnienie z PIT przy naliczaniu deklaracji PIT-36(31) przychody właściciela trafią do Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pole 75 dla podatnika oraz pole 76 dla małżonka.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, Przychody z zasiłku macierzyńskiego oraz Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (odpowiednio poz. 67, 69, 71, 73 i 75 dla podatnika oraz poz. 68, 70, 72, 74 i 76 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi. Nadwyżka kwoty z pól 71/72 nad limitem powinna być wykazana w polach 129 i 187 a nadwyżka kwoty z pól 73/74 w polach 130 i 188 . Natomiast nadwyżka kwoty przychodów z pozarolniczej działalności z pól 75 i 76 trafia do pól 87 i 145 w sekcji z przychodami podlegającymi opodatkowaniu.

Przykład
Właściciel ma na karcie zaznaczone zwolnienie z PIT z tytułu posiadania co najmniej 4 dzieci. W 2023 r. osiągnął przychody w wysokości 110 000zł oraz koszty 22 000 zł.

Na deklaracji rocznej w sekcji D zostanie zaznaczone pole 63 a do pola 75 trafi kwota 85 528 zł (bo taki jest limit przychodów zwolnionych). Nadwyżka przychodów nad limit czyli kwota 24 472 zł zostanie przeniesiona do pola 87.

Sekcja E – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Kwoty w poz. 87 i 88 zostaną uzupełnione na podstawie kwot z poz. od 30 do 33 z załącznika PIT/B. Pole 91 uzupełni się na podstawie wyliczonych zaliczek PIT-36 (suma z pól Należna zaliczka z formularza „Zaliczka na PIT-36”).

W przypadku, gdy do deklaracji PIT-36 został dodany załącznik PIT/B, ręczna modyfikacja kwot w polu 87 i 88 nie spowoduje przeliczenia kwoty dochodu/straty w pozycji 89 lub 90.

Pole 92 zostanie uzupełnione w sytuacji kiedy Użytkownik zaznaczy parametr 36. Pole 150 zostanie uzupełnione jeśli Użytkownik zaznaczy parametr 37.

Jeżeli uzupełnione jest pole 36 i/lub 37 to kwota podsumowania Dochodu w wierszu RAZEM nie będzie uwzględniała kwot wyliczonych w poz. 92 i/lub 150.

W przypadku uzupełnienia kwot w poz. 193-196 wymagalne staje się pole 513 informujące o liczbie składanych załączników PIT/M. Uzupełnienie tych pól wymaga dołączenia załącznika PIT/M do deklaracji rocznej PIT-36. Użytkownik nie będzie miał możliwości wyeksportowania takiej deklaracji do systemu e-Deklaracje w programie Comarch EPR XT. Taką deklarację będzie można wydrukować.

Sekcja F – zawiera wartość straty z lat ubiegłych, wartość składek na ubezpieczenia społeczne oraz dochód po odliczeniu strat i składek na ubezpieczenia społeczne.

Pola 198 i 199 uzupełniane są na podstawie kwoty straty uzupełnionej na karcie właściciela w polu Odliczenia straty z lat ubiegłych z działalności gospodarczej. Aby strata została obliczona na deklaracji PIT-36 (31) w polu Rok przy kwocie straty należy wpisać 2023.

Do pól 200 i 201 trafiają sumy składek społecznych uzupełnionych na karcie właściciela w sekcji Odliczenia składek społecznych i zdrowotnych.

Uwaga
W sytuacji, kiedy podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT do pól 200 i 201 trafia kwota składek społecznych, które można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Sekcja G – zawiera kwoty indywidualnych odliczeń podatnika od dochodu.

Kwoty w polu 204 oraz 205 będą przenoszone z załącznika PIT/O. Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Pozostałe pola odliczeń są aktywne do zmiany, Użytkownik może ręcznie wprowadzić odpowiednie kwoty.

Sekcja H – zawiera sekcje dotyczące zwiększenia podstawy obliczenia podatku/ zmniejszenia straty oraz zmniejszenia podstawy obliczenia podatku/ zwiększenia straty.

Kwota straty z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazana w poz. 90 (w przypadku podatnika) oraz 148 (w przypadku małżonka) jest automatycznie przenoszona do poz. 236 (w przypadku podatnika) i 237 (w przypadku małżonka). Jeśli Użytkownik uzupełni ręcznie kwotę w polach 232 i 233 konieczne będzie ręczne przeliczenie kwoty w polach 236 i 237.

Kwota straty z działów specjalnych produkcji rolnej wykazana w poz. 96 (w przypadku podatnika) oraz 154 (w przypadku małżonka) jest automatycznie przenoszona do poz. 238 (w przypadku podatnika) i 239 (w przypadku małżonka). Jeśli Użytkownik uzupełni ręcznie kwotę zmniejszenia strat w polach 234 i 235 konieczne będzie ręczne przeliczenie kwoty w polach 238 i 239.

Kwoty z załącznika Korekta podatku przenoszone są na formularz PIT-36(31) do sekcji H.2, H.3., H.4., H.6.1 oraz H.6.2.

Użytkownik powinien sprawdzić w sekcji H.2, H.3., H.4., H.6.1 oraz H.6.2 te pola, które są wyliczane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego skorygowania.

Jeżeli do deklaracji PIT-36(31) dodano załącznik Korekta podatku to uzupełniane są odpowiednia pola w sekcjach:

Sekcja H.2:

 • Zwiększenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 240 dla podatnika i poz. 241 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 236 > 0 (dla podatnika) i w poz. 237 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta oraz poz. Zapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane z załącznika Korekta podatku.
 • Zmniejszenia straty na podstawie artykułu 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 244 dla podatnika i poz. 245 dla małżonka) – Jeżeli kwota w poz. 236 > 0 (dla podatnika) i w poz. 237 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane oraz poz. Zapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta z załącznika Korekta podatku.

Sekcja H.3:

 • Zwiększenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 250 dla podatnika i poz. 251 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 238 > 0 (dla podatnika) i w poz. 239 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta oraz poz. Zapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane z załącznika Korekta podatku.
 • Zmniejszenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 254 dla podatnika i poz. 255 dla małżonka) – Jeżeli kwota w poz. 238 > 0 (dla podatnika) i w poz. 239 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane oraz poz. Zapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta z załącznika Korekta podatku.

Sekcja H.4:

 • Zwiększenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 8 ustawy (odpowiednio poz. 260 dla podatnika i poz. 261 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 123> 0 (dla podatnika) i w poz. 181 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta oraz poz. Zapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane z załącznika Korekta podatku.
 • Zmniejszenia straty na podstawie art. 26i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy (odpowiednio poz. 264 dla podatnika i poz. 265 dla małżonka) – jeżeli kwota w poz. 123 > 0 (dla podatnika) i w poz. 181 > 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane oraz poz. Zapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta z załącznika Korekta podatku.

Sekcja H.6.1 i H.6.2:

 • Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 272 dla podatnika i poz. 273 dla małżonka) .

Jeżeli kwota w poz. 236 = 0 (dla podatnika) i w poz. 237 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane oraz poz. Zapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta z załącznika Korekta podatku.

Jeżeli kwota w poz. 238 = 0 (dla podatnika) i poz. 239 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane oraz poz. Zapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta z załącznika Korekta podatku.

Jeśli kwota w poz. 123 = 0 (dla podatnika) i poz. 181 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane oraz poz. Zapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta z załącznika Korekta podatku.

 • Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających podstawę obliczenia podatku (odpowiednio poz. 274 dla podatnika i poz. 275 dla małżonka).

Jeżeli kwota w poz. 236 = 0 (dla podatnika) i w poz. 237 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta oraz poz. Zapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane z załącznika Korekta podatku.

Jeżeli kwota w poz. 238 = 0 (dla podatnika) i w poz. 239 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są Niezapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta oraz poz. Zapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane z załącznika Korekta podatku.

Jeśli kwota w poz. 123 = 0 (dla podatnika) i w poz. 181 = 0 (dla małżonka) to przenoszone są poz. Niezapłacone wierzytelności z sekcji Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta oraz poz. Zapłacone zobowiązania z sekcji Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane z załącznika Korekta podatku.

Kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań przenoszona jest na formularz PIT-36(31) do poz. 274 (podatnik) i 275 (małżonek). W przypadku niezapłaconych wierzytelności uwzględniana jest pełna kwota dokumentu, która w całości mieści się w poz. 270 Podstawa obliczenia podatku (podatnik) i w poz. 271 Podstawa obliczenia podatku (małżonek).

Sekcja I – K – w części tej uwidoczniona jest wartość podatku, odliczenia od podatku oraz obliczenie zobowiązania podatkowego.

Gdy kwota w poz. 149 zostanie uzupełniona ręcznie to kwota wykazana w poz. 192 jest automatycznie przenoszona do poz. 409 Suma wpłaconych zaliczek, zaliczek pobranych przez płatników lub przekazanych płatnikom (spółkom nieruchomościowym) oraz wpłaconego podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy.

Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – kwota zmniejszająca podatek,
 • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800,00 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł.

Kwota w poz. 286 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Sekcja L – Q – zawiera informacje o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

W sekcjach N-Q znajdują się informacja o kwocie podatku do zapłaty lub kwocie nadpłaty, zryczałtowany podatek, odsetki naliczone oraz należne zaliczki za poszczególne miesiące.

Sekcja R – W – to informacja o załącznikach, wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o Karcie Dużej Rodziny. Kwota 1,5% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
W polu 528 należy wprowadzić pełny numer rachunku bankowego z prefiksem kraju (w przypadku Polski do numeru rachunku bankowego należy dodać prefiks PL).

Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1,5% podatku należnego.

Jeżeli Użytkownik w polu 521 zaznaczy opcję 2. Małżonek to w polu 522 zostanie domyślnie zaznaczona opcja 3. PIT-37 oraz wymagalne stanie się pole 523. Pole 522 Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D będzie dostępne do edycji, tak aby Użytkownik mógł wybrać właściwą opcję.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 524 Osoba zgłaszająca rachunek opcji 2. Małżonek jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu rozliczenia podatku zaznaczono opcje wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2). Sekcja V jest aktywna jeżeli z deklaracji wynika nadpłata podatku.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 529 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu rozliczenia podatku zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2).

Zakładka 2 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz Korekta podatku dla podatnika i małżonka.

W przypadku deklaracji PIT-36 załącznik Korekta podatku jest dodawany automatycznie.

Poniższe sekcje na załączniku Korekta podatku nie podlegają modyfikacji:

 • Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta,
 • Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane,
 • Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta,
 • Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej zawartej w ramach działalności gospodarczej, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane.

W pozostałych sekcjach należy dodać dokumenty ręcznie. Na załączniku Korekta podatku wykazywane są dokumenty uwzględnione w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub zobowiązania oraz Rozliczone wierzytelności lub zobowiązania przy dodawaniu deklaracji PIT-36.

Uwaga
Dokumenty dodane ręcznie na załączniku Korekta podatku nie są automatycznie przenoszone na korektę deklaracji PIT-36.

W przypadku zaznaczenia na liście deklaracji PIT-36 w menu kontekstowym do tego dokumentu jest możliwość podglądu oraz wydruku dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi oraz listy dokumentów usuniętych z ulgi na złe długi dla podatnika i małżonka.

Deklaracja roczna PIT-36 wersja 31:

 • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza,
 • Posiada możliwość wydrukowania deklaracji PIT-36 wraz z uzupełnionymi załącznikami. Istnieje możliwość przesłania wydruku deklaracji drogą mailową. Jeżeli na karcie właściciela został uzupełniony adres e-mail, program podpowie adres z karty. Użytkownik ma możliwość wpisania adresu e-mail ręcznie,
 • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki). Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/B wykazywana jest w polu 505).
 • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/BR wykazywana jest w polu 506).
 • Posiada załącznik PIT/O (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/O wykazywana jest w polu 514).
 • Posiada załącznik Korekta podatku (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki).
 • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej.

Korektę deklaracji PIT-36 Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-36 dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj deklarację PIT-36, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-36 w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Na korektę deklaracji PIT-36 nie są kopiowane kwoty wykazane w sekcji B na zał. PIT/B deklaracji pierwotnej. Kwota przychodów/kosztów w sekcji B na zał. PIT/B wyliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych.

Na deklarację korygującą kwoty przychodów/kosztów dotyczące dodatkowej działalności gospodarczej oraz działalności w strefie (pobierane z karty właściciela z zakładki Inne działalności) przenoszone są z deklaracji pierwotnej.

Płatności

Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-36”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności dla deklaracji PIT-36 do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na indywidualnej karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.

Kwota na formularzu płatności dla deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 do systemu e-Deklaracje

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 do systemu e-Deklaracje odbywa się wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/O. Załącznik Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

W przypadku wysyłki deklaracji PIT-36 do systemu e-Deklaracje kiedy do deklaracji dołączamy załączniki PIT/B, PIT/BR oraz PIT/O część pól na tych załącznikach jest wymagana do uzupełnienia aby deklaracja poprawnie została przetworzona przez system e-Deklaracje. Przed wysłaniem program sprawdza, czy pola te zostały uzupełnione i jeżeli nie zostały to pokazuje komunikat informujący o tym, które pole z wymaganych nie zostało uzupełnione.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje nie będzie możliwa jeżeli użytkownik w sekcji U. Informacje o załącznikach uzupełni pola dotyczące załączników innych niż PIT/B, PIT/BR oraz PIT/O. Nie są przesyłane pozostałe wyżej nie wymienione załączniki. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Księgowanie deklaracji PIT-36

W przypadku księgowości kontowej na liście deklaracji PIT-36/PIT-36L w menu kontekstowym dostępna jest opcja Księguj służąca do zaksięgowania kwoty do zapłaty/kwoty do zwrotu z deklaracji PIT-36, za pomocą schematu księgowego. W menu Księgowość – Plan kont – Schematy księgowe nie został przygotowany domyślny schemat księgowy, który umożliwia księgowanie deklaracji PIT-36. Należy utworzyć własny schemat księgowy do księgowania deklaracji. (Dowiedz się więcej: Jak utworzyć schemat księgowy?)

Zobacz także:

Jak dodać załącznik PIT/B(21) do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

Jak dodać załącznik PIT/O(28) do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

Jak dodać załącznik PIT/BR(7) do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

Jak dodać załącznik Korekta podatku do deklaracji rocznej PIT-36L(20) oraz PIT-36(31)?

Czy ten artykuł był pomocny?