Jak wyliczyć deklarację PIT-28(26) za 2023 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-28 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2023. Funkcja jest dostępna dla pakietu zawierającego moduł Księga Podatkowa i Ryczałt. Wraz z deklaracją PIT-28 dostępne są załączniki: PIT-28/B oraz PIT/O.

Deklaracja roczna PIT-28 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-28.

Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela z listy należy kliknąć przycisk Dalej.

Dla pakietu zawierającego moduł Księga Podatkowa i Ryczałt przy wybranym rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa, deklarację roczną PIT-28 można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja 'Dodaj deklarację roczną PIT-28′.

Po przejściu przez kreator otworzy się formularz deklaracji rocznej PIT-28.

Deklaracja obliczana jest na podstawie zapisów ewidencji ryczałtowej wprowadzonych w ciągu roku, danych do deklaracji zapisanych na karcie właściciela (kwoty odliczeń od przychodu i podatku, ewentualnego zwolnienia z PIT, kwoty przychodów z dodatkowej działalności oraz kwoty przychodów z najmu prywatnego), oraz listy zaliczek podatku za poszczególne miesiące/kwartały.

Formularz deklaracji PIT-28 (26)

Informacje ogólne

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Sekcja A-B

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania.

W przypadku gdy w poz. 6a Rodzaj korekty wybrano opcję 2. korekta zeznania o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienia w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 6a opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Właściciel, podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Sekcja B – zawiera dane personalne i adresowe podatnika.

Sekcja C – zawiera informacje o zwolnieniach od podatku oraz o przychodach objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy o podatku dochodowym.

W sekcji Rodzaj zwolnienia istnieje możliwość zaznaczenia zwolnienia z tytułu:

  • Ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy
  • Ulgi dla rodzin 4+, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy
  • Ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy.

W sytuacji kiedy na karcie właściciela zaznaczone jest zwolnienie z PIT na formularzu deklaracji PIT-28(26) zostanie automatycznie zaznaczone pole z wybranym rodzajem zwolnienia oraz uzupełniona kwota przychodów objętych zwolnieniem.

Jeśli właściciel miał na karcie zaznaczone zwolnienie z PIT przy naliczaniu deklaracji PIT-28(26) przychody właściciela trafią do odpowiednich poz. 20, 22 lub 24. Jeżeli właściciel miał na formularzu zaznaczone kilka zwolnień wówczas na deklaracji kwota przychodów zostanie uzupełniona w pierwszym zaznaczonym rodzaju zwolnienia. W takiej sytuacji należy ręcznie podzielić odpowiednio tę kwotę na poszczególne zwolnienia.

Suma przychodów zwolnionych nie może w roku podatkowych przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Istnieje również możliwość ręcznego zaznaczenia zwolnienia na deklaracji PIT-28.

Uwaga
Jeżeli na deklaracji PIT-28 zostanie ręcznie zmodyfikowana kwota przychodów zwolnionych, należy również zmodyfikować wartości przychodów w sekcji D.

Jeśli zaznaczona będzie Ulga dla rodzin 4+ wymagane będzie dodanie załącznika PIT/O oraz wskazanie w sekcji E danych co najmniej czworga dzieci.

Przykład
Właściciel ma na karcie zaznaczone zwolnienie z PIT z tytułu posiadania co najmniej 4 dzieci. W 2023 r. osiągnął przychody opodatkowane stawką ryczałtu 17% w wysokości 130 000 zł. Na deklaracji rocznej w sekcji C zostanie zaznaczone pole 21 a do pola 22 trafi kwota 85 528 zł (bo taki jest limit przychodów zwolnionych). Nadwyżka przychodów nad limit czyli kwota 44 472 zł zostanie przeniesiona do pola 33.

Uwaga
W sytuacji kiedy właściciel ma zwolnienie od podatku, przychody w ewidencji ryczałtowej oraz dodatkową działalność i zostanie przekroczony limit zwolnienia 85528 zł, wówczas na deklaracji PIT-28 zostanie wykazana tylko kwota przychodów objętych zwolnieniem. Przychody podatnika objęte ryczałtem wykazywane w sekcji D należy uzupełnić ręcznie.

Sekcja D zawiera zestawienie przychodów podatnika objętych ryczałtem.

Kwoty przychodów w sekcji 1. Z działalności prowadzonej na własne nazwisko są pobierane automatycznie z Ewidencji ryczałtowej, jeżeli udział właściciela wynosi 100% oraz z dodatkowej działalności dodanej na karcie właściciela, również dla udziału 100%.

Kwoty przychodów w sekcji 2. Z działalności prowadzonej w formie spółki(ek) są pobierane automatycznie z Ewidencji ryczałtowej, jeżeli udział właściciela wynosi mniej niż 100% oraz z dodatkowej działalności dodanej na karcie właściciela, również dla udziału mniejszego niż 100%.

Kwoty przychodów w sekcji 3. Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (tzw. najem prywatny) są pobierane automatycznie z Ewidencji ryczałtowej (Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne) oraz z najmu prywatnego dodanego na karcie właściciela.

Kwoty przychodów w sekcji 4. Ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych są pobierane automatycznie z Ewidencji produktów rolnych.

Kwoty przychodów w sekcji 6. Określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy są możliwe do ręcznego uzupełnienia.

Uwaga
W sytuacji, kiedy zostaną zmodyfikowane kwoty przychodów wykazywanych w sekcji D lub kwoty odliczeń, należy sprawdzić poprawność kolejnych pól deklaracji PIT-28.

W sekcji 7. Udział procentowy kwot z poz. od 50 do 61 w sumie kwot z poz. 62 i 73 jest wyliczany udział kwot przychodów w poszczególnych stawkach w sumie pól 62 i 73.

W sekcji 8. Udział procentowy kwot z poz. od 63 do 72 w sumie kwot z poz. 62 i 73 jest wyliczany udział kwot przychodów w poszczególnych stawkach wykazanych w sekcji 6. Określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy w sumie pól 62 i 73.

Udział procentowy zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku. Suma udziałów w poszczególnych stawkach wynosi 100 %.

Uwaga
Przy wyliczaniu udziałów procentowych mogą wystąpić groszowe różnice wynikające z zaokrągleń. Są one dodawane do największego udziału, aby suma poszczególnych udziałów wynosiła 100%.

Sekcja E zawiera informacje o odliczeniach od przychodów takie jak wartość straty z lat ubiegłych, wartość składek na ubezpieczenia społeczne oraz odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O, odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych oraz wartość składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 96 uzupełniane jest na podstawie kwoty straty uzupełnionej na karcie właściciela w polach Odliczenia straty z lat ubiegłych z działalności gospodarczej oraz Odliczenia straty z lat ubiegłych z najmu prywatnego . Aby strata została obliczona na deklaracji PIT-28 (26) w polu Rok przy kwocie straty należy wpisać 2023. Użytkownik ma również możliwość dodania na deklaracji PIT-28 kwoty straty z lat ubiegłych, która ma zostać odliczona.

Do pola 97 trafiają sumy składek społecznych uzupełnionych na karcie właściciela w sekcji Odliczenia składek społecznych i zdrowotnych.

Uwaga
W sytuacji, kiedy podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT do pola 97 trafia kwota składek społecznych, które można odliczyć od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Uwaga
W sytuacji, kiedy po wyliczeniu deklaracji PIT-28 Użytkownik dokona zmiany kwot przychodów podatnika objętych ryczałtem w sekcji D, należy również zweryfikować kwotę składek społecznych wykazanych w poz. 97.

Do pola 104 trafia 50% sumy zapłaconych składek zdrowotnych uzupełnionych na karcie właściciela w sekcji Odliczenia składek społecznych i zdrowotnych.

Sekcja F zawiera obliczenie przysługujących odliczeń od przychodów.

Sekcja F.1. zawiera obliczenie przysługujących odliczeń od przychodów wykazanych w poz. 103.

Wartości odliczeń w poszczególnych pozycjach sekcji F.1. są obliczane na podstawie kwoty z poz. 103 oraz procentowego udziału przychodów w danej stawce ryczałtu obliczonego w wierszu 7. Sekcji D.

W poz. 119 wartość odliczeń jest obliczana na podstawie kwoty z poz. 103 oraz sumy procentowych udziałów obliczonych w wierszu 8. Sekcji D.

Sekcja F.2. zawiera obliczenie przysługujących odliczeń od przychodów wykazanych w poz. 106.

Wartości odliczeń w poszczególnych pozycjach sekcji F.2. są obliczane na podstawie kwoty z poz. 106 oraz procentowego udziału przychodów z działalności w danej stawce ryczałtu w łącznej kwocie przychodów z działalności.

Sekcja G zawiera informacje o przychodach po odliczeniach.

Wartości kwot w poszczególnych polach są obliczane jako różnica przychodów uzyskanych według poszczególnych stawek oraz kwot przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części F.

Sekcja H zawiera informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach przychodów o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych.

Kwoty w poz. 144 oraz poz. 157 należy uzupełnić ręcznie.

Sekcja I zawiera informacje o przechodach po zwiększeniach i zmniejszeniach.

Kwoty przychodów po odliczeniach w poszczególnych stawkach podatku wykazane w sekcji G są korygowane o kwoty zobowiązań i wierzytelności wykazane w sekcji H podzielone według poszczególnych stawek podatku ryczałtowego.

Kwota w poz. 181. Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po zwiększeniach i zmniejszeniach jest obliczana jako suma poz. 142 i poz. 155 minus poz. 168.

Sekcja J zawiera informacje o nieodliczonych w latach poprzednich wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających przychody.

Sekcja K zawiera informacje o podstawie obliczenia ryczałtu.

Kwoty przychodów po zwiększeniach i zmniejszeniach w poszczególnych stawkach podatku wykazane w sekcji I. są korygowane o kwoty odliczeń dla poszczególnych stawek wykazane w sekcji J.2.

Kwota w poz. 207. Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po odliczeniach jest obliczana jako różnica poz. 181 i poz. 194.

Uwaga
Kwoty wyliczone w poszczególnych polach sekcji K. są zaokrąglone do pełnych złotych.

Sekcja L zawiera informacje o obliczonym ryczałcie po odliczeniach od przychodów.

W poz. 224 Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kwoty doliczenia do ryczałtu, a w poz. 226 wartość kwoty podatku zapłaconego za granicą – zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 12 ust. 12 ustawy.

Sekcja M zawiera informacje o odliczeniach od ryczałtu.

Sekcja N zawiera obliczenie należnego ryczałtu.

W poz. 233. Użytkownik może wprowadzić kwotę 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 6-13 ustawy oraz podać Rok w poz. 232. Wartość wprowadzona w poz. 233 powiększy kwotę ryczałtu do zapłaty.

Sekcja O zawiera informacje o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 6-13 ustawy.

Sekcja P zawiera informacje o ryczałcie do zapłaty lub nadpłacie.

Pozycja 235 Wpłacony ryczałt zawiera sumę zapłaconego podatku z poszczególnych zaliczek.

Sekcja Q zawiera informacje o ryczałcie obliczonym i wykazanym w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, a także obliczonym przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust.3 ustawy (po dokonanych odliczeniach).

Do odpowiednich pól w sekcji Q są przenoszone kwoty naliczonego do zapłaty podatku ryczałtowego za poszczególne miesiące/kwartały.

Sekcja R zawiera informację o przychodach osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Sekcja S zawiera wniosek o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Kwota 1,5 % podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1,5% należnego ryczałtu.

Sekcja T zawiera informacje uzupełniające dotyczące przekazania 1,5% na rzecz OPP.

Sekcja U zawiera informacje o załącznikach. Pola z ilością załączników PIT-28/B, PIT/O są automatycznie uzupełniane, na podstawie dodanych załączników do deklaracji PIT-28. Informacje dodatkowe o załączniku PIT/D należy uzupełnić ręcznie.

Sekcja V Karta Dużej Rodziny – użytkownik ma możliwość zaznaczenia informacji o posiadaniu przed Podatnika ważnej KDR.

Sekcja W – Użytkownik ma możliwość zaznaczenia informacji o kwartalnym sposobie opłacania ryczałtu na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy oraz możliwość zaznaczenia informacji o wyborze metody ustalania daty powstania przychodów na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym.

Sekcja X zawiera informacje o rachunku osobistym właściwym do zwrotu nadpłaty.

W polu 269 należy wprowadzić pełny numer rachunku bankowego z prefiksem kraju (w przypadku Polski do numeru rachunku bankowego należy dodać prefiks PL).

Załączniki

Załącznik PIT-28/B zawiera informacje o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek). Jeżeli właściciel ma udział w działalności podstawowej mniejszy niż 100%, wtedy do deklaracji zostanie automatycznie dodany załącznik PIT-28/B.

Uwaga
Jeżeli właściciel ma 100% udziału w działalności podstawowej oraz na karcie właściciela nie ma dodanej dodatkowej działalności, wówczas do deklaracji PIT-28 nie jest automatycznie dodawany załącznik PIT-28/B.

W przypadku, kiedy właściciel miał zmienny udział w trakcie roku wówczas na załączniku PIT-28/B zostaną wykazane przychody w oddzielnych sekcjach tyle razy, ile było różnych udziałów w trakcie roku.

Załącznik PIT/O zawiera informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Dane podatnika są uzupełniane automatycznie danymi z deklaracji PIT-28. Informacje o poszczególnych odliczeniach użytkownik ma możliwość uzupełnić w odpowiednich polach.

W przypadku wypełnienia kwot przekazanych przez podatnika darowizn należy również uzupełnić sekcję D. Informacje o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych.

W przypadku korzystania przez podatnika z ulgi dla rodzin 4+ należy wypełnić sekcję E. Informacja o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Po zapisaniu załącznika PIT/O sumy kwot z części B i C zostaną przeniesione odpowiednio na deklarację PIT-28 do poz. 98. Odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O oraz do poz. 228. Odliczenia wykazane w części C załącznika PIT/O.

Użytkownik ma możliwość wydrukowania wypełnionej deklaracji PIT-28 wraz z wypełnionymi załącznikami.

Korekta deklaracji PIT-28

Korektę deklaracji PIT-28 Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-28 dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-28 wybrać Dodaj deklarację PIT-28, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-28 w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Płatności

Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-28”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności dla deklaracji PIT-28 do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na indywidualnej karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.

Kwota na formularzu płatności dla deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

Eksport deklaracji rocznej PIT-28 do systemu e-Deklaracje

Eksport deklaracji rocznej PIT-28 wraz z załącznikami: PIT28/B oraz PIT/O do systemu e-Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia załącznika innego niż PIT28/B oraz PIT/O, wówczas należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Zobacz także:

Jak uzupełnić kartę właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu?

Jak dodać zaliczkę na PIT-28?

Jak dodać zapis do ewidencji ryczałtowej?

Czy ten artykuł był pomocny?