Mechanizm podzielonej płatności

Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do wyżej wymienionej ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. należy stosować mechanizm podzielonej płatności (kwota VAT jest automatycznie przelewana przez bank na specjalny rachunek VAT).

Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zastąpił on funkcjonujące dotychczas odwrotne obciążenie. Ma być stosowany obligatoryjnie dla faktur o jednorazowej wartości (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekraczającej 15 000 PLN – płatności do takich faktur muszą być dokonywane przelewem oraz wydruk faktury musi posiadać adnotację o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W programie Comarch ERP XT mechanizm podzielonej płatności (MPP) został zrealizowany zgodnie z poniższym opisem.

Towary podlegające MPP

Na karcie produktu istnieje możliwość zaznaczenia parametru Mechanizm podzielonej płatności.

Należy go zaznaczyć dla wszystkich towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności. Wykaz towarów objętych MPP znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (zostały tu przeniesione towary i usługi, dla których dotychczas obowiązywał mechanizm odwrotnego obciążenia, ponadto w nowym załączniku nr 15 zamieszczone zostały między innymi towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne).

W związku z tym, że mechanizm podzielonej płatności zastąpił od 01.11.2019r. odwrotne obciążenie, na wszystkich kartach produktów, które miały na swoich kartotekach ustawione odwrotne obciążenie na Tak bądź Powyżej limitu, parametr Mechanizm podzielonej płatności został zaznaczony automatycznie.

Uwaga
Na nowo dodawanych kartach parametr Mechanizm podzielonej płatności nie będzie automatycznie zaznaczany.

Kontrahenci

Na karcie kontrahenta dotychczas istniejący parametr ‘Stosuj split payment’ został zastąpiony parametrem ‘Mechanizm podzielonej płatności’.

Kontrahenci, dla których ma być stosowany mechanizm podzielonej płatności powinni mieć określony status jako krajowy oraz rodzaj podmiot gospodarczy.

Mechanizm podzielonej płatności na dokumentach

Zastosowanie podzielonej płatności na fakturze oznacza, że kwota VAT zostanie automatycznie przelana przez bank na specjalny rachunek VAT.

Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych, Faktur proforma, Faktur Zakupu oraz korekt do tych dokumentów, na formularzu dokumentu znajduje się parametr MPP – umożliwiający rozliczenie faktury za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

Od 01.11.2019 r. towary na fakturze mają naliczony podatek VAT zgodnie ze stawką VAT ustaloną na karcie produktu (do 31.10.2019 stosowane było odwrotne obciążenie, towary podlegające temu mechanizmowi na fakturze miały stawkę VAT NP). Na fakturze widoczna jest informacja o łącznej wartości brutto towarów (z uwzględnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, które podlegają Mechanizmowi podzielonej płatności:

Uwaga
W łącznej wartości brutto pozycji podlegających MPP są uwzględniane produkty, które na swoich kartach mają zaznaczony parametr ‘Mechanizm podzielonej płatności’.

Faktury, które podlegają mechanizmowi podzielonej płatności muszą mieć zaznaczony parametr Mechanizm podzielonej płatności. Płatności do takich dokumentów mają na formularzu płatności zaznaczony parametr Mechanizm podzielonej płatności oraz wyodrębnioną kwotę podatku VAT.

Uwaga
Odznaczenie parametru ‘Mechanizm podzielonej płatności’ na formularzu płatności nie wpływa na ustawienie parametru na formularzu dokumentu.

Parametr Mechanizm podzielonej płatności jest zaznaczany na dokumencie automatycznie jeśli:

  • na dokumencie wybrany jest kontrahent, który na karcie ma zaznaczony parametr Mechanizm podzielonej płatności,
  • dokument jest w walucie PLN,

lub

  • na dokumencie wszystkie daty są większe niż 31.10.2019,
  • dokument jest w walucie PLN oraz wartość dokumentu przekracza 15 000 PLN,
  • kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie krajowy,
  • przynajmniej jeden z towarów dodanych na dokument ma na karcie zaznaczony parametr Mechanizm podzielonej płatności.

Do czasu zatwierdzenia dokumentu na stałe, Użytkownik może ręcznie zmieniać ustawienie parametru MPP.

Jeśli spełnione są powyższe warunki, ale Użytkownik odznaczył parametr MPP na dokumencie, to przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: Na dokumencie są towary, które na mocy ustawy o VAT powinny być rozliczone za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/Nie)

Po wybraniu opcji Tak parametr ‘Mechanizm podzielonej płatności’ zostanie zaznaczony.

Ze względu na to, że należności za faktury, na których zastosowano mechanizm podzielonej płatności powinny być uiszczane na rachunek bankowy, jeśli na dokumencie została wybrana forma zapłaty Gotówka lub Karta, podczas zapisu dokumentu informujemy Użytkownika, że: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Dla takich dokumentów wymagane jest rozliczenie przelewem. Czy chcesz zmienić płatność? (Tak/Nie)

Po wybraniu opcji Tak widok powraca na formularz dokumentu, gdzie Użytkownik ma możliwość zmiany formy płatności. Po wybraniu opcji Nie, dokument zapisuje się z obecnymi ustawieniami.

Faktura proforma, zaliczkowa i finalna

Faktura finalna, niezależnie od daty wystawienia, przejmuje ustawienia dotyczące odwrotnego obciążenia/mechanizmu podzielonej płatności z faktury zaliczkowej, tzn. jeżeli na fakturze zaliczkowej parametr ‘Mechanizm podzielonej płatności’ był zaznaczony to również na fakturze finalnej przeniesie się zaznaczony. Dodatkowo jeśli na fakturze proforma został zaznaczony parametr ‘Mechanizm podzielonej płatności’, to dokumenty (faktury zaliczkowe i finalne) powstałe na podstawie tej faktury proforma dostaną odpowiednie oznaczenie.

Korekty

Korekty (ilości/wartości/stawki VAT), niezależnie od daty wystawienia, przejmują ustawienia dotyczące odwrotnego obciążenia/ mechanizmu podzielonej płatności z korygowanego dokumentu, tzn. jeśli na korygowanej fakturze wystawionej przed 01.11.2019 r. zastosowano dla towarów odwrotne obciążenie, to na korekcie, mimo, że zostanie ona wystawiona po 31.10.2019 r., również będzie zastosowane odwrotne obciążenie. Analogicznie, na korekcie dotyczącej dokumentu objętego mechanizmem podzielonej płatności, automatycznie zaznaczany jest parametr Mechanizm podzielonej płatności i na wydruku widnieje adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.

Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany ustawienia parametru Mechanizm podzielonej płatności na korekcie.

Wydruki

Na wydrukach Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów, Faktur proform, dla których zastosowano MPP, widoczna jest adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.

Uwaga
W przypadku istniejących już w bazie wydruków Użytkownika adnotacja MPP nie będzie wydrukowana. Należy na nowo stworzyć szablon wydruku dokumentu.

Dokumenty wystawiane w okresie przejściowym (przełom października i listopada 2019r.)

W przypadku przekształcania dokumentów: faktura proforma, oferta oraz zamówienie u dostawcy z datą wystawienia wcześniejszą niż 01.11.2019, na których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia, do dokumentów handlowych (Faktura sprzedaży/Faktura zaliczkowa/Faktura Zakupu), w sytuacji kiedy:

– jedna z dat (wystawienia, sprzedaży/zakupu) na dokumencie wynikowym jest z października 2019, to na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.

– obydwie daty (wystawienia, sprzedaży/zakupu) na dokumencie wynikowym są z listopada 2019, to do pozycji zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na karcie produktu) oraz na dokumencie zostanie zaznaczony parametr ‘Mechanizm podzielonej płatności’ w sytuacji, kiedy wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN oraz na towarze jest zaznaczony parametr MPP. Na fakturze będzie dostępna informacja o łącznej wartości brutto towarów (z uwzględnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, które podlegają Mechanizmowi podzielonej płatności.

Uwaga
Jeżeli przed udostępnieniem wersji zostały wystawione dokumenty z datą z listopada, na których zostało zastosowane odwrotne obciążenie to do pozycji nie zostanie doliczony podatek VAT. Na dokumencie nie zostanie zaznaczony parametr ‘Mechanizm podzielonej płatności’. Należy na nowo dodać pozycje, jeżeli dokument nie został zatwierdzony na stałe.
Uwaga
W przypadku faktur dodanych przed udostępnieniem wersji, sekcja z Mechanizmem podzielonej płatności na formularzu dokumentu nie jest widoczna.
Uwaga
W przypadku zmiany daty na dokumencie z październikowej na listopadową lub z listopadowej na październikową, stawki dla towarów z odwrotnym obciążeniem nie zostaną automatycznie przeliczone

Mechanizm podzielonej płatności w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu

Dla zapisu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu, na formularzu dokumentu znajduje się parametr Mechanizm podzielonej płatności umożliwiający rozliczenie dokumentu za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

Parametr Mechanizm podzielonej płatności jest zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:

  • na karcie kontrahenta jest zaznaczony parametr MPP,
  • dokument jest w walucie PLN.

Parametr MPP jest możliwy do zaznaczenia również na dokumentach zaksięgowanych. W przypadku kiedy płatność do dokumentu została rozliczona (częściowo lub całkowicie) bądź wyeksportowana do banku, parametr Mechanizm podzielonej płatności jest niedostępny do edycji. Nie będzie możliwości odznaczenia/zaznaczenia parametru.

Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, które zostały utworzone automatycznie do dokumentów handlowych, parametr MPP nie będzie widoczny. Parametr MPP nie jest również widoczny na dokumentach wewnętrznych.

Czy ten artykuł był pomocny?