Jaki wybrać pakiet? – porównanie pakietów

W celu jak najlepszego dostosowania programu do swoich potrzeb, użytkownicy mają możliwość wybrania z jakich funkcji będą korzystać podczas pracy z Comarch ERP XT. Pakiety dostępne w ramach usługi Comarch ERP XT to:

  • Faktury
  • Faktury + Księga Podatkowa i Ryczałt
  • Faktury + Magazyn
  • Faktury + Magazyn + Księga Podatkowa i Ryczałt
  • Faktury + Księga Handlowa
  • Faktury + Magazyn + Księga Handlowa
FAKTURY FAKTURY + KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT FAKTURY + MAGAZYN FAKTURY + MAGAZYN + KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT FAKTURY + KSIĘGA HANDLOWA FAKTURY + MAGAZYN + KSIĘGA HANDLOWA
Ewidencja kontrahentów tak tak tak tak tak tak
Pobieranie danych z GUS tak tak tak tak tak tak
Należności i zobowiązania tak tak tak tak tak tak
Ewidencja produktów tak tak tak tak tak tak
Kontrola stanu magazynowego tak tak tak
Fakturowanie tak tak tak tak tak tak
Faktury korygujące tak tak tak tak tak tak
Paragony tak tak tak tak tak tak
Fiskalizacja sprzedaży tak
(komputery)
tak
(komputery)
tak (komputery) tak
(komputery)
tak
(komputery)
tak
(komputery)
Faktury zakupu tak tak tak tak tak tak
Korekty do faktur zakupu tak tak tak tak tak tak
Faktury pro-forma tak tak tak tak tak tak
Realizacja zamówień tak tak tak tak tak tak
Dokumenty w walucie tak tak tak tak tak tak
Faktury zaliczkowe tak tak tak tak tak tak
Obsługa odwrotnego obciążenia tak tak tak tak tak tak
Kopiowanie dokumentów tak tak tak tak tak tak
Historia dokumentów tak tak tak tak tak tak
Załączniki do dokumentu tak tak tak tak tak tak
Wydanie zewnętrzne tak tak tak
Przyjęcie zewnętrzne tak tak tak
Inwentaryzacja tak tak tak
Spis z natury tak tak tak
Rejestry VAT tak tak tak tak tak tak
Automatyczne księgowanie dokumentów tak tak tak tak
Księgowość KPiR / Ewidencja ryczałtowa  tak tak
Wydruk księgi podatkowej tak tak
Ustalenie dochodu tak tak
Renumeracja zapisów tak tak tak tak
Zamknięcie okresu tak tak tak tak
Zaliczki na PIT-36 PIT-36L  tak tak tak tak
Zaliczki na PIT-28   tak   tak tak tak
Deklaracje roczne PIT-36 i PIT-36L tak tak tak tak
Deklaracja roczna PIT-28   tak   tak tak tak
Deklaracje VAT-7 tak tak tak tak
Deklaracja VAT-UE tak tak tak tak
e-Deklaracje tak tak tak tak
Statystki (miesięczne zestawienie przychodów i kosztów) tak tak tak tak
Wyposażenie tak tak tak tak
Środki trwałe tak tak tak tak
Ewidencja pracowników  – tak tak tak tak
Wynagrodzenia tak tak tak tak
Kalendarz tak tak tak tak tak tak
Własny szablon maila tak tak tak tak tak tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT tak tak tak tak tak tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA tak tak tak tak tak tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_PKPIR tak tak tak tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_MAG tak tak tak tak
Jednolity Plik Kontrolny JPK_KR tak tak tak tak
Okresy obrachunkowe tak tak
Wielopoziomowy plan kont tak tak
Bilans otwarcia tak tak
Schematy księgowe tak tak
Zapisy księgowe tak tak
Zaliczki na CIT-8 tak tak
Deklaracja roczna CIT-8 tak tak
Dzienniki tak tak
Obroty i salda tak tak

Pakiet Faktury przeznaczony jest dla firm przede wszystkim usługowych, które nie potrzebują kontroli stanu towarów w magazynie. Firmy takie wykorzystują aplikacje przede wszystkim do wystawiania faktur sprzedaży oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami.

Magazyn jest rozliczany metodą FIFO. W przypadku pakietów zawierających Magazyn na karcie produktu o typie towar znajduje się dodatkowy parametr, którego zaznaczenie spowoduje, że będzie kontrolowany stan w magazynie i program zablokuje wydanie przy niewystarczającej ilości.

Księga Podatkowa i Ryczałt / Księga Handlowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się z Urzędem Skarbowym na podstawie Ewidencji ryczałtowej / Księgi podatkowej / Księgi handlowej oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT), pozwalających na obliczenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7. Oprócz podstawowych ewidencji księgowych program pozwala na prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.

Pakiet Księga Podatkowa i Ryczałt / Księga Handlowa jest integralną częścią systemu Comarch ERP XT. Księgowość współpracuje z częścią handlową, gdzie Użytkownik ma możliwość wystawienia faktur dla kontrahentów oraz rachunków, które są przenoszone odpowiednio do rejestrów VAT i rejestru rachunków oraz księgowane w Ewidencji ryczałtowej / Księdze Podatkowej / Księdze Handlowej.

Czy ten artykuł był pomocny?