Jak wyliczyć deklarację PIT-36(28) za 2020 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2020. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową.

Uwaga
Dane takie jak Nazwisko, Imię, NIP, Data urodzenia przenosi się na formularz deklaracji jeżeli są uzupełnione na indywidualnej karcie właściciela.
Uwaga
W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie małżonka (współwłaściciela) zostaną przeniesione do odpowiednich pól w sekcji B.2 na deklaracji PIT-36.
Uwaga
Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych małżonka ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Deklaracja roczna PIT-36 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L.

Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela i małżonka z listy należy kliknąć przycisk Dalej.

Podczas wyliczania deklaracji PIT-36 na kreatorze została dodana możliwość uwzględnienia dokumentów do ulgi na złe długi. Domyślnie zaznaczona będzie opcja Zobowiązania.

Uwaga
W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID-19 w 2020 r. mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności.

W kolejnym etapie wyświetli się lista dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi osobno dla podatnika i małżonka:

Uwaga
Dokumenty, które można ująć w uldze na złe długi powinny dotyczyć tylko działalności gospodarczej bądź najmu.

Na liście dokumentów zakwalifikowanych do ulgi na złe długi są wykazywane pozycje:

 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach PIT-36 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • do sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności kwalifikowane są wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach PIT-36 jako niezapłacone, a następnie zapłacone i wykazane na zaliczkach w tym samym roku jako korekta powrotna.

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota dokumentu pozostająca do rozliczenia – kwota płatności z dokumentu źródłowego
 • Kwota do ulgi wg udziału właściciela – kwota do ulgi przemnożona przez udział właściciela na dzień księgowania dokumentu. Zmiana kwoty jest możliwa do wysokości kwoty dokumentu.
 • Data rozliczenia – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota rozliczona – uregulowana kwota brutto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Kwota do ulgi – uregulowana kwota netto dokumentu do korekty powrotnej. Kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności
 • Uregulowana – kolumna dla zapłaconych wierzytelności/ zobowiązań. Przyjmuje wartości: W trakcie roku lub Po roku. W przypadku dokumentów automatycznie uwzględnionych do ulgi na złe długi w zakładce Rozliczone, ustawiana jest opcja: W trakcie roku.

Istnieje możliwość dodania pozycji ręcznie przez Użytkownika. W sekcji Niezapłacone wierzytelności/zobowiązania oraz Zapłacone wierzytelności/zobowiązania jest dostępna opcja ‘Dodaj kolejną pozycję’. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota do ulgi należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie. W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym).

W przypadku gdy na dokumencie handlowym/księgowym zakwalifikowanym do ulgi na złe długi nie został uzupełniony kontrahent to należy usunąć taką pozycję i dodać ponownie ręcznie.

Po przejściu przez kreator otworzy się formularz deklaracji rocznej PIT-36.

Deklarację roczną PIT-36 można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja 'Dodaj deklarację roczną PIT-36′.

Formularz deklaracji składa się z 2 zakładek:

Zakładka 1 – [Sekcja A-W]

Sekcja A – C zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Właściciel, podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Małżonek, wyboru małżonka można dokonać poprzez wybór z listy właścicieli lub uzupełnić jego dane ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Uwaga
Jeżeli w 2019r. podczas wyliczania deklaracji PIT-36 wybrano sposób rozliczenia wspólnie z małżonkiem i małżonek został wybrany z listy właścicieli to podczas wyliczania deklaracji PIT-36 za 2020r. program zaproponuje analogiczny sposób rozliczenia (wspólnie z małżonkiem) oraz dane małżonka zostaną skopiowane z poprzedniej deklaracji.
Uwaga
W przypadku wyboru małżonka z listy właścicieli i uzupełnienia odpowiednich danych na indywidualnej karcie właściciela bądź na wyliczonych zaliczkach PIT-36, na formularzu deklaracji zostaną uzupełnione pola 134 – 138, 152 – 156, 191, 193, 263, 326 – 331, 344 – 355, 371 – 376.
Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, Użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Na formularzu deklaracji PIT-36 pola dotyczące małżonka będą aktywne do uzupełnienia tylko w przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Jeśli dla podatnika został dodany załącznik PIT/B to w polu identyfikator podatkowy zostanie wybrany NIP bez możliwości zmiany.

Wybór sposobu opodatkowania – podatnik może rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2), w sposób przewidziany dla wdów i wdowców lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania.

W przypadku gdy w poz. 11 Rodzaj korekty wybrano opcję 2. korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienie w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 11 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Sekcja B – zawiera dane personalne i adresowe podatnika i jego małżonka.

Sekcja C – zawiera informacje dodatkowe o przychodach i zwolnieniach, dotyczących podatnika i jego małżonka.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy parametr 42 i 43, wtedy aktywne do edycji będzie pole z rokiem 62.1 (podatnik) oraz 62.2 (małżonek).

Na formularzu deklaracji PIT-36(28) w sekcji Informacje dodatkowe nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury – renty zagranicznej oraz poz. korzysta ze zwolnienia na podstawie art.44 ust. 7a ustawy lub poz. występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 26ea ustawy (odpowiednio poz. 36 i 40 lub 44 dla podatnika oraz poz. 37 i 41 lub 45 dla małżonka),
 • wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 48 i 50 dla podatnika oraz poz. 49 i 51 dla małżonka),
 • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 54 i 56 dla podatnika oraz poz. 55 i 57 dla małżonka).
 • poz. wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy (odpowiednio poz. 54 i 58 dla podatnika oraz poz. 55 i 59 dla małżonka.

Jeżeli dodano zaliczkę kwartalną na PIT-36 za ostatni kwartał danego roku to na deklaracji PIT-36(28) automatycznie zaznaczana jest poz. 54/55 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy.

Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone na PIT-36 to na deklaracji PIT-36(28) automatycznie zaznaczana jest poz. 56/57 wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.

Jeżeli w danym roku dodano zarówno zaliczki uproszczone, jak i zaliczki zwykłe to po na deklaracji PIT-36(28) automatycznie zaznaczany jest parametr zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy (odpowiednio poz. 58 dla podatnika i poz. 59 dla małżonka).

Sekcja D – zawiera zestawienie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (odpowiednio poz. 63 i 65 dla podatnika oraz poz. 64 i 66 dla małżonka) nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł (limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi).

Sekcja E – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych oraz najmu, podnajmu lub dzierżawy. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Kwoty w poz. 77 i 78 zostaną uzupełnione na podstawie kwot z poz. od 30 do 33 z załącznika PIT/B. Pole 81 uzupełni się na podstawie wyliczonych zaliczek PIT-36 (suma z pól Należna zaliczka z formularza „Zaliczka na PIT-36”).

Uwaga
W przypadku gdy do deklaracji PIT-36 został dodany załącznik PIT/B to ręczna modyfikacja kwot w polu 77 i 78 nie spowoduje przeliczenia kwoty dochodu/straty w pozycji 79 lub 80.

Pole 82 zostanie uzupełnione w sytuacji kiedy Użytkownik zaznaczy parametr 40. Pole 139 zostanie uzupełnione jeśli Użytkownik zaznaczy parametr 41.

Jeżeli uzupełnione jest pole 40 i/lub 41 to kwota podsumowania Dochodu w wierszu RAZEM nie będzie uwzględniała kwot wyliczonych w poz. 82 i/lub 139.

W przypadku uzupełnienia kwot w poz. 181-184 wymagalne staje się pole 491 informujące o liczbie składanych załączników PIT/M. Uzupełnienie tych pól wymaga dołączenia załącznika PIT/M do deklaracji rocznej PIT-36. Użytkownik nie będzie miał możliwości wyeksportowania takiej deklaracji do systemu e-Deklaracje w programie Comarch EPR XT. Taką deklarację będzie można wydrukować.

Sekcja F – zawiera dochód zwolniony od podatku, wartość straty z lat ubiegłych oraz dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i straty.

Sekcja G – zawiera kwoty indywidualnych odliczeń podatnika od dochodu.

Kwoty w polu 198 oraz 199 będą przenoszone z załącznika PIT/O. Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Kwoty w polu 200 i 201 będą przenoszone z pola 43 z załącznika PIT/BR (podatnika, małżonka). Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Sekcja H – zawiera sekcje dotyczące zwiększenia podstawy opodatkowania/ zmniejszenia straty oraz zmniejszenia podstawy opodatkowania/ zwiększenia straty.

Kwota straty z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazana w poz. 80 (w przypadku podatnika) oraz 137 (w przypadku małżonka) jest automatycznie przenoszona do poz. 221 (w przypadku podatnika) i 222 (w przypadku małżonka).

Kwoty z załącznika PIT/WZ(1) przenoszone są na formularz PIT-36(28) do sekcji H.3.1, H.3.2, H.3.3. Kwota niezapłaconych wierzytelności przenoszona jest na formularz PIT-36(28) do poz. 226/227 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania pod warunkiem, że cała kwota dokumentu do korekty mieści się w poz. 225 Dochód do opodatkowania. Dokumenty są korygowane chronologicznie według terminu płatności. Jeśli dany dokument nie może zostać skorygowany ze względu na niewystarczającą kwotę dochodu do opodatkowania, to pod uwagę brane są kolejne dokumenty. Wartość dokumentu, który nie mieści się w kwocie dochodu do opodatkowania przenoszona jest do poz. 228/229 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach. Kwoty w poz. 226 i 228 oraz 227 i 229 podlegają edycji.

Przykład
 • Poz. 225 Dochód do opodatkowania na formularzu PIT-36(28): 5000.
 • Na formularzu PIT/WZ Faktura sprzedaży 1 z kwotą: 1000, Faktura sprzedaży 2 z kwotą: 3000, Faktura sprzedaży 3 z kwotą: 4000.
 • Do poz. 226 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania automatycznie przeniesiona zostanie kwota w wysokości 4000 (suma kwot z Faktury sprzedaży 1 i Faktury sprzedaży 2), ponieważ Faktura sprzedaży 3 nie mieści się w całości w poz. 225 Dochód do opodatkowania.
 • Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty w poz. 226.
Uwaga
Dokumenty, które można ująć w uldze na złe długi powinny dotyczyć tylko działalności gospodarczej bądź najmu. Użytkownik powinien sprawdzić w sekcji H.3.1, H.3.2, H.3.3 te pola, które są wyliczane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego skorygowania.

Suma kwot w poz. 226, 228 i 230 (w przypadku podatnika) oraz 227, 229 i 231 (w przypadku małżonka) ograniczana jest do wysokości kwoty z pola 13 na formularzu PIT/WZ(1).

Kwoty w poz. 232-239 nie podlegają edycji. Suma kwot w poz. 232 i 234 (w przypadku podatnika) oraz 233 i 235 (w przypadku małżonka) jest ograniczana do wysokości kwoty z pola 20 na formularzu PIT/WZ(1). Suma kwot w poz. 236 i 238 (w przypadku podatnika) oraz 237 i 239 (w przypadku małżonka) jest ograniczana do wysokości kwoty z pola 29 na formularzu PIT/WZ(1).

Sekcja I – J – w części tej uwidoczniona jest wartość podatku, jak również wartość odliczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Na zakładce tej uwidocznione są również pozostałe odliczenia od podatku.

Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

Kwota w poz. 257 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Sekcja K – Q – zawiera informacje o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

W części tej znajdują się również informacja o kwocie podatku do zapłaty lub kwocie nadpłaty, zryczałtowany podatek, odsetki naliczone oraz należne zaliczki za poszczególne miesiące.

Sekcja R – W – to informacja o załącznikach, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o Karcie Dużej Rodziny. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

W przypadku gdy pole 499. Kraj siedziby banku (oddziału) nie zostało uzupełnione, a w polu 500.1 Pełny numer rachunku wprowadzono numer rachunku bankowego bez prefiksu, to podczas wysyłki do e-Deklaracji do numeru rachunku bankowego dodawany jest prefiks PL.

Uwaga
Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.

Jeżeli Użytkownik w polu 494 zaznaczy opcję 2. Małżonek to w polu 495 zostanie domyślnie zaznaczona opcja 3. PIT-37 oraz wymagalne stanie się pole 496. Pole 495 Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D będzie dostępne do edycji, tak aby Użytkownik mógł wybrać właściwą opcję.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 497 Osoba zgłaszająca rachunek opcji 2. Małżonek jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcje wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2). Sekcja V jest aktywna jeżeli z deklaracji wynika nadpłata podatku.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 501 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2).

Zakładka 2 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ dla podatnika i małżonka.

Uwaga
W przypadku deklaracji PIT-36 załącznik PIT/WZ(1) dla podatnika/małżonka jest dodawany automatycznie i nie podlega modyfikacji. Na załączniku PIT/WZ(1) wykazywane są dokumenty uwzględnione w zakładce Nierozliczone wierzytelności lub zobowiązania oraz Rozliczone wierzytelności lub zobowiązania przy dodawaniu deklaracji PIT-36.

W przypadku zaznaczenia na liście deklaracji PIT-36 w menu kontekstowym do tego dokumentu jest możliwość podglądu dokumentów wierzytelności/zobowiązań zakwalifikowanych do ulgi na złe długi oraz listy dokumentów usuniętych z ulgi na złe długi dla podatnika i małżonka.

Deklaracja roczna PIT-36 wersja 28:

 • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
 • Posiada możliwość wydrukowania deklaracji PIT-36 wraz z uzupełnionymi załącznikami. Istnieje możliwość przesłania wydruku deklaracji drogą mailową. Jeżeli na karcie właściciela został uzupełniony adres e-mail, program podpowie adres z karty. Użytkownik ma możliwość wpisania adresu e-mail ręcznie.
 • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki). Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/B wykazywana jest w polu 477).
 • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/BR wykazywana jest w polu 478).
 • Posiada załącznik PIT/O (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/O wykazywana jest w polu 486).
 • Posiada załącznik PIT/WZ (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/WZ wykazywana jest w polu 490).
 • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej.

Korektę deklaracji PIT-36 Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-36 dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj deklarację PIT-36, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-36 w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Na korektę deklaracji PIT-36 nie są kopiowane kwoty wykazane w sekcji B na zał. PIT/B deklaracji pierwotnej. Kwota przychodów/kosztów w sekcji B na zał. PIT/B wyliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych.

Na deklarację korygującą kwoty przychodów/kosztów dotyczące dodatkowej działalności gospodarczej, działalności w strefie oraz najmu (pobierane z karty właściciela z zakładki Inne działalności) przenoszone są z deklaracji pierwotnej.

Płatności

Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-36”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności dla deklaracji PIT-36 do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na indywidualnej karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.

Kwota na formularzu płatności dla deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 do systemu e-Deklaracje

Eksport deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ do systemu e-Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

W przypadku wysyłania deklaracji PIT-36 do systemu e-Deklaracje kiedy do deklaracji dołączamy załączniki PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ część pól na tych załącznikach jest wymagana do uzupełnienia aby deklaracja poprawnie została przetworzona przez system e-Deklaracje. Przed wysłaniem program sprawdza, czy pola te zostały uzupełnione i jeżeli nie zostały to pokazuje komunikat informujący o tym, które pole z wymaganych nie zostało uzupełnione. W przypadku poszczególnych załączników sprawdzane są następujące pola:

Załącznik PIT/B:

11, 13 (w przypadku gdy zostało uzupełnione przynajmniej jedno z pól 11-21 w sekcji C.1 i C.2)

Załącznik PIT/BR:

53 (w przypadku gdy zostało uzupełnione pole 52), 63, 64 i 71 – dla każdej sekcji F, jeśli uzupełniono przynajmniej jedno z pól 63 – 72.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje nie będzie możliwa jeżeli użytkownik w sekcji U. Informacje o załącznikach uzupełni pola dotyczące załączników innych niż PIT/B, PIT/BR, PIT/O oraz PIT/WZ. Nie są przesyłane pozostałe wyżej nie wymienione załączniki. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Księgowanie deklaracji PIT-36

W przypadku księgowości kontowej na liście deklaracji PIT-36/PIT-36L w menu kontekstowym dostępna jest opcja Księguj służąca do zaksięgowania kwoty do zapłaty/kwoty do zwrotu z deklaracji PIT-36, za pomocą schematu księgowego. W menu Księgowość – Plan kont – Schematy księgowe nie został przygotowany domyślny schemat księgowy, który umożliwia księgowanie deklaracji PIT-36. Należy utworzyć własny schemat księgowy do księgowania deklaracji. (Dowiedz się więcej: Jak utworzyć schemat księgowy?)

Zobacz także:

Jak dodać załącznik PIT/B(18) do deklaracji rocznej PIT-36L(17) oraz PIT-36(28)?

Jak dodać załącznik PIT/BR(4) do deklaracji rocznej PIT-36L(17) oraz PIT-36(28)?

Jak dodać załącznik PIT/O(25) do deklaracji rocznej PIT-36L(17) oraz PIT-36(28)?

Czy ten artykuł był pomocny?