Dodanie nowego zapisu do Rejestru VAT

Dodanie nowego zapisu do rejestru jest możliwe przez naciśnięcie przycisku „Dodaj zapis” na liście rejestrów VAT. Pojawi się nam formularz, na którym możemy uzupełnić wszystkie informacje.

Formularz zapisu zawiera pola:

Kontrahent – można wybrać istniejącego kontrahenta z listy lub dodać nowego.

Numer dokumentu – numer własny faktury VAT.

Opis księgowy – dodatkowy opis na potrzeby ewidencji księgowej.

Dokument wewnętrzny – zaznaczenie pola określa dokument jako wewnętrzny. Dla takiego dokumentu nie jest widoczna sekcja z płatnościami. Ustawienie pola ma także znacznie przy kwalifikacji faktur do określonych pól na deklaracji.

Korekta w momencie wprowadzania dokumentu będącego korektą innej faktury, zaznaczenie pola umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu korygowanego.

Daty – dla rejestru zakupu są to data zakupu, wpływu i wystawienia, dla rejestru sprzedaży – data wystawienia i data sprzedaży.

Uwzględniać w JPK_V7 – pole jest domyślnie zaznaczone i określa czy faktura ma być uwzględniona przy wyliczaniu pliku JPK_V7. Pole nie jest zaznaczone dla faktur zaliczkowych oraz korekt faktur zaliczkowych wystawionych na kontrahenta unijnego, gdyż faktury te nie powodują powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ obowiązek podatkowy zaistnieje z chwilą wystawienia faktury finalnej, podczas jej zapisywania program zapyta, czy przestawić datę deklaracji na fakturach zaliczkowych i wszystkich jej korektach na datę faktury finalnej.

Rozliczać w deklaracji VAT-UE – pole jest domyślnie zaznaczone dla transakcji wewnątrzunijnych i wewnątrzunijnych trójstronnych i określa czy faktura ma być uwzględniona przy wyliczaniu deklaracji VAT-UE/VAT-UEK.

Uwaga
Proponowana data rozliczenia uzupełnia się na podstawie daty wystawienia faktury sprzedaży oraz daty wpływu faktury zakupu dla dokumentów z datą sprzedaży/zakupu do 31.12.2013, natomiast dla dokumentów z datą sprzedaży/zakupu od 01.01.2014 data deklaracji jest ustawiana w zależności od statusu kontrahenta, według zasady: dla kontrahentów krajowych i poza unijnych na podstawie daty sprzedaży (Rejestr VAT Sprzedaży) lub późniejszej z dat: zakupu i wpływu (Rejestr VAT Zakupu); dla kontrahentów unijnych na podstawie daty wystawienia (Rejestr VAT Sprzedaży) lub późniejszej z dat: wystawienia i wpływu (Rejestr VAT Zakupu). Dla paragonów data rozliczenia ustawia się na podstawie daty sprzedaży.

Uwaga
Dla faktur zaliczkowych rozliczonych lub częściowo rozliczonych z datą wystawienia od 01.01.2014 data deklaracji jest ustawiana na podstawie daty zapłaty. Data deklaracji ustalana jest w momencie utworzenia zapisu w Rejestrze VAT, więc jeśli Użytkownik zatwierdzi nierozliczoną fakturę zaliczkową, a następnie ją rozliczy, to ewentualną korektę daty deklaracji powinien wykonać samodzielnie.

Uwaga
W przypadku szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego (np. transakcji z kontrahentami medialnymi) na Użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli daty deklaracji na takich dokumentach.

Transakcja – pole określające rodzaj transakcji. Jest to istotne przy kwalifikacji faktur do określonych pól na deklaracji. W przypadku wybrania w polu Kontrahent osoby o statusie wewnątrzunijny, wewnątrzunijny trójstronny lub pozaunijny, pole Transakcja przyjmie automatycznie adekwatną wartość.

Mechanizm podzielonej płatności – zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz specjalny rachunek VAT. Parametr Mechanizm podzielonej płatności zaznaczany jest na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:

  • na karcie kontrahenta jest zaznaczony parametr MPP,
  • dokument jest w walucie PLN.

Razem/VAT/Netto – pola podsumowujące wartość dokumentu z rozróżnieniem na wartości brutto, VAT i netto. Dla dokumentów walutowych prezentowana jest dodatkowo wartość w złotych, przeliczona po kursie zastosowanym na dokumencie.

Waluta – możliwość wyboru waluty dokumentu, w tym waluty obcej, na podstawie tabeli A udostępnionej przez NBP. Lista skonstruowana jest w sposób alfabetyczny, z wyjątkiem pierwszych pięciu pozycji z najczęściej wybieranymi walutami.

Naliczaj różnice kursowe od kwoty pole widoczne dla Rejestru VAT zakupów po wybraniu waluty innej niż PLN, określające, czy różnica kursowa ma być wyliczana bez uwzględnienia VAT (netto), czy razem z nim (brutto). Dla Rejestru VAT sprzedaży pole jest niewidoczne z racji wyliczania różnicy kursowej zawsze od wartości netto faktury.

Kurs na dzień pole widoczne po wybraniu waluty innej niż PLN, określające datę kursu. Podpowiadany jest dzień poprzedni, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy.

Średni kurs NBP/Kurs ręczny pole widoczne po wybraniu waluty innej niż PLN, określające typ kursu waluty. Użytkownik ma możliwość wykorzystania zaimportowanej wartości kursu średniego NBP lub wprowadzenia ręcznego. Import kursów odbywa się codziennie około godz. 12:00.

Kurs pole widoczne po wybraniu waluty innej niż PLN, określające licznik i mianownik kursu. Po wybraniu w polu typ kursu wartości Średni kurs NBP podstawia się automatycznie wartość kursu, bez możliwości modyfikacji. Po wybraniu w polu typ kursu wartości Kurs ręczny, pole kurs staje się aktywne, z możliwością wprowadzenia odpowiedniej wartości kursu.

Forma zapłaty – określa formę zapłaty za fakturę. Dostępne opcje to: gotówka, przelew i karta. Użytkownik może zdefiniować własne formy zapłaty, wpisując ich nazwy i wybierając Dodaj, a następnie uzupełniając Nazwę oraz Termin płatności.

Termin zapłaty – ustalony termin zapłaty za fakturę.

Nie zapłacono/Częściowo zapłacono/Zapłacono – przycisk określający stan zapłaty za fakturę. Po jego wciśnięciu jest możliwość rozliczenia dokumentu, rozliczenia częściowego lub usunięcia rozliczenia. Po zapisaniu dokumentu z dokonaną zapłatą po kursie innym, niż kurs zastosowany na dokumencie, utworzy się automatycznie dodatnia lub ujemna różnica kursowa, widoczna na liście Księga podatkowa (dla pakietu z Księgą Podatkową)/ Zapisy księgowe (dla pakietu z Księga Handlową) oraz na liście Różnice kursowe (Kasa i bank >>> Różnice kursowe) .

Dolna część formularza zawiera tabelę pozycji faktury. Tabela składa się z kolumn: Stawka VAT, Netto, VAT, Brutto, Kolumna księgi (dla pakietu z Księgą Podatkową)/ Konto (dla pakietu z Księga Handlową), Pole w JPK_V7 i Rodzaj. Dla dokumentów walutowych dostępne są dodatkowe kolumny: Netto PLN, VAT PLN, Brutto PLN. Kolumna księgi wskazuje pozycję w księdze podatkowej, do której zostanie zaksięgowana pozycja faktury. W kolumnie Konto wpisujemy numer konta księgowego, na który zostanie zaksięgowana pozycja faktury. Pole w JPK_V7 określa pole na deklaracji, do którego zostanie zakwalifikowana pozycja. Rodzaj określa pozycję jako towar lub usługę, co ma znaczenie m.in. do kwalifikacji w pliku JPK_V7. Po prawej stronie ostatniej kolumny dostępny jest przycisk usuwania danego elementu.

W przypadku transakcji wewnątrzunijnej/wewnątrzunijnej trójstronnej, istnieje możliwość dodania kolumny ,,Pole VAT-UE”. Pole VAT-UE określa pole na deklaracji, do którego zostanie zakwalifikowana pozycja. Aby dodać tą kolumnę należy wybrać ikonę koła zębatego widocznego po prawej stronie nagłówka kolumn i zaznaczyć kolumnę do wyświetlenia.

W przypadku transakcji procedura OSS dostępna jest domyślnie ukryta kolumna „Rodzaj stawki”, która w zależności od stawki VAT ustawionej na pozycji przyjmuje wartości: podstawowa lub obniżona. Aby dodać tą kolumnę należy wybrać ikonę koła zębatego widocznego po prawej stronie nagłówka kolumn i zaznaczyć kolumnę do wyświetlenia.

Zobacz także:

Jak wprowadzić dokument do rejestru VAT bez wykazania w KPiR ?

Jak wprowadzić dokument do rejestru VAT tak, aby nie był uwzględniany na deklaracji VAT-7?

Czy ten artykuł był pomocny?