Jak wyliczyć deklarację PIT-36L (16) za 2019 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową.

Uwaga! Deklaracja roczna PIT-36L w wersji 16 dostępna jest do rozliczenia rocznego za rok 2019.

Deklaracja roczna PIT-36L obliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych oraz danych wprowadzonych na indywidualnej Karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku oraz informacje o wartości udziałów, kwot przychodów i kosztów uzyskanych z dodatkowej działalności gospodarczej.

Deklaracja roczna PIT-36L jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L po wybraniu opcji Dodaj deklarację PIT-36L.

Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela należy kliknąć przycisk Dodaj.

Utworzy się nowy formularz deklaracji rocznej PIT-36L.

Deklarację roczną PIT-36L można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Dodaj deklarację roczną PIT-36L.

Formularz deklaracji składa się z 2 zakładek:

Zakładka 1 – [Sekcja A-S]

Sekcja A-D zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Uwaga! Deklaracja roczna PIT-36L w wersji 16 jest dostępna do obliczenia za 2019 rok ze względu na obowiązujący w tym okresie wzór formularza deklaracji.

Właściciel – podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Sekcja A – D w części Informacje dodatkowe i Dochody/straty ze źródeł przychodów zawiera informacje o zwolnieniach i zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Uwaga! W przypadku wyliczania zaliczek kwartalnych PIT-36L należy zaznaczyć parametr w pozycji 18. Dla podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek należy zaznaczyć parametr w pozycji 19.

Sekcja E – F w części tej widoczna jest również wartość odliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na formularzu jest możliwość bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są na deklarację również pobierane z indywidualnej karty właściciela.

Uwaga! Suma kwot z poz. 38 i 39 w sekcji E nie może przekroczyć wartości wprowadzonej  w polu 36. Jeżeli wartość w polu 38 będzie niższa niż wartość w polu 37, program podpowie kwotę kosztów możliwą do odliczenia w polu 39. Użytkownik będzie miał możliwość modyfikacji wartości w polu 38 i 39.

Sekcja G – I – pozwala na wyliczenie podatku wg. stawki liniowej 19% oraz obliczenie zobowiązania podatkowego.

Sekcja J – zawiera należne zaliczki, należny podatek, zapłacony podatek oraz zapłacone zaliczki dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek (w tym kwoty wykazane na podstawie zaliczek uproszczonych na PIT-36L) przenoszone są z wyliczonych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

Sekcja K – M – to informacja o kwocie do zapłaty/nadpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz naliczonych odsetkach.

Sekcja N – S – to informacja o  załącznikach, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o Karcie Dużej Rodziny. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga! Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru Organizacji Pożytku Publicznego wspieranej kwotą z tytułu 1% podatku należnego.

Jeżeli Użytkownik usunie numer KRS wskazany w pozycji 146 to dane uzupełnione w pozycji 147, 148, 149 i 150 również zostaną usunięte.

Zakładka 2 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/BR oraz PIT/O dla podatnika.

Deklaracja roczna PIT-36L wersja 16:

  • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
  • Posiada możliwość wydrukowania deklaracji PIT-36L wraz z uzupełnionymi załącznikami. Istnieje możliwość przesłania wydruku deklaracji drogą mailową. Jeżeli na karcie właściciela został uzupełniony adres e-mail, program podpowie adres z karty. Użytkownik ma możliwość wpisania adresu e-mail ręcznie.
  • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L w zakładce Załączniki). Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/B wykazywana jest w polu 151).
  • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/BR wykazywana jest w polu 154).
  • Posiada załącznik PIT/O (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem (informacja o liczbie załączników PIT/O wykazywana jest w polu 158).
  • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. W przypadku gdy w poz. 7 Rodzaj korekty  wybrano opcję 2. korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienie w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 7 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Korektę deklaracji PIT-36L Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-36L dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj deklarację PIT-36L, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-36L w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Zatwierdzenie komunikatu poprzez wybór Tak spowoduje naliczenie korekty deklaracji rocznej PIT-36L.

Na korektę deklaracji PIT-36L nie są kopiowane kwoty wykazane w sekcji B na zał. PIT/B deklaracji pierwotnej. Kwota przychodów/kosztów w sekcji B na zał. PIT/B jest wyliczana na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych.

Na deklarację korygującą kwoty przychodów/kosztów dotyczące dodatkowej działalności gospodarczej (pobierane z karty właściciela z zakładki Inne działalności) przenoszone są z deklaracji pierwotnej.

Kwota na formularzu płatności dla deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

  • Generowanie płatności zgodnie z formą płatności oraz numerem rachunku wskazanym w menu Konfiguracji firmy/Księgowość. Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-36L”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności dla deklaracji PIT-36L do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na indywidualnej karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.
  • Eksport deklaracji rocznej PIT-36L wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR oraz PIT/O do systemu e‑Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

W przypadku wysyłania deklaracji PIT-36L do systemu e-Deklaracje kiedy do deklaracji dołączamy załączniki PIT/B, PIT/O, PIT/BR część pól na tych załącznikach jest wymagana do uzupełnienia aby deklaracja poprawnie została przetworzona przez system e-Deklaracje. Przed wysłaniem program sprawdza, czy pola te zostały uzupełnione i jeżeli nie zostały to pokazuje komunikat informujący o tym, które pole z wymaganych nie zostało uzupełnione. W przypadku poszczególnych załączników sprawdzane są następujące pola:

Załącznik PIT/B

11, 13 (w przypadku gdy zostało uzupełnione przynajmniej jedno z pól 11-21 w sekcji C.1 i C.2)

Załącznik PIT/BR

53 (w przypadku gdy zostało uzupełnione pole 52), 63, 64 i 71 – dla każdej sekcji F, jeśli uzupełniono przynajmniej jedno z pól 63 – 72.

Zobacz także:

Jak dodać załącznik PIT/B (17) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27)?

Jak dodać załącznik PIT/BR (4) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27)?

Jak dodać załącznik PIT/O (24) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27) ?

Czy ten artykuł był pomocny?