Jak wyliczyć deklarację PIT-36 (27) za 2019 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2019. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księga Handlową.

Uwaga! Dane takie jak Nazwisko, Imię, NIP, Data urodzenia przenosi się na formularz deklaracji jeżeli są uzupełnione na indywidualnej karcie właściciela.

Uwaga! W przypadku wyboru sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania małżonka z listy właścicieli. Wtedy dane personalne i adresowe uzupełnione na indywidualnej karcie małżonka (współwłaściciela) zostaną przeniesione do odpowiednich pól w sekcji B.2 na deklaracji PIT-36.

Uwaga! Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych małżonka ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Deklaracja roczna PIT-36 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L.

Na wyświetlonym oknie po wybraniu właściciela i małżonka z listy należy kliknąć przycisk Dodaj.

Utworzy się nowy formularz deklaracji rocznej PIT-36.

Deklarację roczną PIT-36 można również obliczyć po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Dodaj deklarację roczną PIT-36.

Formularz deklaracji składa się z 2 zakładek:

Zakładka 1 – [Sekcja A-W]

Sekcja A – C zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Właściciel, podatnik, dla którego będzie obliczana deklaracja. Podatnika wskazujemy na oknie przy dodawaniu deklaracji poprzez wybór z listy właścicieli.

Małżonek, wyboru małżonka można dokonać poprzez wybór z listy właścicieli lub uzupełnić jego dane ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36.

Uwaga! Jeżeli w 2018r. podczas wyliczania deklaracji PIT-36 wybrano sposób rozliczenia wspólnie z małżonkiem i małżonek został wybrany z listy właścicieli to podczas wyliczania deklaracji PIT-36 za 2019r. program zaproponuje analogiczny sposób rozliczenia (wspólnie z małżonkiem) oraz dane małżonka zostaną skopiowane z poprzedniej deklaracji.

Uwaga! W przypadku wyboru małżonka z listy właścicieli i uzupełnienia odpowiednich danych na indywidualnej karcie właściciela bądź na wyliczonych zaliczkach PIT-36, na formularzu deklaracji zostaną uzupełnione pola 130 – 134, 148 – 152, 187, 189, 231, 294 – 299, 312 – 323, 339 – 344.

Na formularzu deklaracji PIT-36 pola dotyczące małżonka będą aktywne do uzupełnienia tylko w przypadku wybrania sposobu opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla wdów i wdowców.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Uwaga! Jeśli dla podatnika został dodany załącznik PIT/B to w polu identyfikator podatkowy zostanie wybrany NIP bez możliwości zmiany.

Wybór sposobu opodatkowania – podatnik może rozliczać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2), w sposób przewidziany dla wdów i wdowców lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Cel złożenia formularza – złożenie zeznania lub korekta zeznania.

W przypadku gdy w  poz. 11 Rodzaj korekty  wybrano opcję 2. korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, należy wypełnić sekcję ORD-ZU. Uzupełnienie uzasadnienie w sekcji ORD-ZU nie jest wymagane w przypadku wskazania w poz. 11 opcji 1. Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Sekcja B – zawiera dane personalne i adresowe podatnika i jego małżonka.

Sekcja C – zawiera informacje dodatkowe o przychodach i zwolnieniach, dotyczących podatnika i jego małżonka.

Uwaga! W przypadku wyliczania zaliczek kwartalnych PIT-36 należy zaznaczyć parametr w pozycji 54 (podatnik) lub 55 (małżonek). Dla podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek należy zaznaczyć parametr w pozycji 56 (podatnik) lub 57 (małżonek).

Uwaga!  Jeżeli Użytkownik zaznaczy parametr 42 i 43, wtedy aktywne do edycji będzie pole z rokiem 58.1 (podatnik) oraz 58.2  (małżonek).

Na formularzu deklaracji PIT-36 (27) nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia:

 • uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury – renty zagranicznej oraz poz. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. ust. 7a ustawy lub poz. występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 26ea ustawy (odpowiednio poz. 36 i 40 lub 44 dla podatnika oraz poz. 37 i 41 lub 45 dla małżonka),
 • wybrał metodę ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy oraz poz. rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy (odpowiednio poz. 48 i 50 dla podatnika oraz poz. 49 i 51 dla małżonka),
 • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy (odpowiednio poz. 54 i 56 dla podatnika oraz poz. 55 i 57 dla małżonka).

Sekcja D – zawiera zestawienie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy (odpowiednio poz. 59 i 61 dla podatnika oraz poz. 60 i 62 dla małżonka) nie powinna przekroczyć kwoty 35 636,67 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi.

Sekcja E – zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich działalności gospodarczych oraz najmu, podnajmu lub dzierżawy. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Kwoty w poz. 73 i 74 zostaną uzupełnione na podstawie kwot z poz. od 30 do 33 z załącznika PIT/B. Pole 77 uzupełni się na podstawie wyliczonych zaliczek PIT-36 (suma z pól Należna zaliczka z formularza „Zaliczka na PIT-36”).

Uwaga! W przypadku gdy do deklaracji PIT-36 został dodany załącznik PIT/B to ręczna modyfikacja kwot w polu 73 i 74 nie spowoduje przeliczenia kwoty dochodu/straty w pozycji 75 lub 76.

Pole 78 zostanie uzupełnione w sytuacji kiedy Użytkownik zaznaczy parametr 40. Pole 135 zostanie uzupełnione jeśli Użytkownik zaznaczy parametr 41.

Uwaga! Jeżeli uzupełnione jest pole 40 i/lub 41 to kwota podsumowania Dochodu w wierszu RAZEM nie będzie uwzględniała kwot wyliczonych w poz. 78 i/lub 135.

W przypadku uzupełnienia kwot w poz. 177, 178, 179 i 180 wymagalne staje się pole 453 informujące o liczbie składanych załączników PIT/M. Uzupełnienie tych pól wymaga dołączenia załącznika PIT/M do deklaracji rocznej PIT-36. Użytkownik nie będzie miał możliwości wyeksportowania takiej deklaracji do systemu e-Deklaracje w programie Comarch EPR XT. Taką deklarację będzie można wydrukować.

Sekcja F – zawiera dochód zwolniony od podatku, wartość straty z lat ubiegłych oraz dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i straty.

Sekcja G – zawiera kwoty indywidualnych odliczeń podatnika od dochodu.

Kwoty w polu 194 oraz 195 będą przenoszone z załącznika PIT/O. Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Kwoty w polu 196 i 197 będą przenoszone z pola 43 z załącznika PIT/BR (podatnika, małżonka). Użytkownik nie będzie miał możliwości edytowania tych pozycji na formularzu deklaracji PIT-36.

Sekcja H – J – w części tej uwidoczniona jest wartość podatku, jak również wartość odliczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Na zakładce tej uwidocznione są również pozostałe odliczenia od podatku.

W pozycji 225 podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17,75% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 181,22 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

 • 1 420 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 420 zł – kwota obliczona według wzoru: 871,70  zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 548,30 zł – kwota obliczona według wzoru:  548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

Kwota w poz. 225 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Sekcja K – Q – zawiera informacje o należnych zaliczkach, należnym podatku, zapłaconym podatku oraz zapłaconych zaliczkach dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot.

W części tej znajdują się również informacja o kwocie podatku do zapłaty lub kwocie nadpłaty, zryczałtowany podatek, odsetki naliczone oraz należne zaliczki za poszczególne miesiące.

Sekcja R – W – to informacja o załącznikach, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP, informacja o rachunku właściwym do zwrotu nadpłaty oraz informacja o Karcie Dużej Rodziny. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga! Program Comarch ERP XT oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.

Jeżeli Użytkownik w polu 461 zaznaczy opcję 2. Małżonek to w polu 462 zostanie domyślnie zaznaczona opcja 3. PIT-37 oraz wymagalne stanie się pole 463. Pole 462 Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D będzie dostępne do edycji, tak aby Użytkownik mógł wybrać właściwą opcję.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 464 Osoba zgłaszająca rachunek opcji 2. Małżonek jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcje wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2). Sekcja V jest aktywna jeżeli z deklaracji wynika nadpłata podatku.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 468 Osoba posiadająca ważną KDR opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania zaznaczono opcję wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2).

Uwaga! Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Zakładka 2 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/BR oraz PIT/O dla podatnika i małżonka.

Deklaracja roczna PIT-36 wersja 27:

 • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
 • Posiada możliwość wydrukowania deklaracji PIT-36 wraz z uzupełnionymi załącznikami. Istnieje możliwość przesłania wydruku deklaracji drogą mailową. Jeżeli na karcie właściciela został uzupełniony adres e-mail, program podpowie adres z karty. Użytkownik ma możliwość wpisania adresu e-mail ręcznie.
 • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki). Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/B wykazywana jest w polu 445).
 • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/BR wykazywana jest w polu 446).
 • Posiada załącznik PIT/O (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 w zakładce Załączniki) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (informacja o liczbie załączników PIT/O wykazywana jest w polu 454).
 • Złożenie/korekta deklaracji. W programie jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Dodatkowo na formularzu korekty deklaracji na ostatniej zakładce pokaże się dodatkowa sekcja ORD-ZU do uzasadnienia przyczyn złożenia korekty z polem tekstowym do wpisania treści uzasadnienia.

Korektę deklaracji PIT-36 Użytkownik może dodać, jeżeli jest już obliczona deklaracja roczna PIT-36 dla wybranego właściciela za ten sam rok. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/Deklaracje PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj deklarację PIT-36, wskazać właściciela oraz właściwy rok. Dla właściciela, który ma już obliczoną deklarację roczną PIT-36 w wybranym okresie, pojawi się pytanie:

Zatwierdzenie komunikatu poprzez wybór Tak spowoduje naliczenie korekty deklaracji rocznej PIT-36.

Na korektę deklaracji PIT-36 nie są kopiowane kwoty wykazane w sekcji B na zał. PIT/B deklaracji pierwotnej. Kwota przychodów/kosztów w sekcji B na zał. PIT/B wyliczana jest na podstawie zapisów Księgi podatkowej/zapisów księgowych.

Na deklarację korygującą kwoty przychodów/kosztów dotyczące dodatkowej działalności gospodarczej, działalności w strefie oraz najmu (pobierane z karty właściciela z zakładki Inne działalności) przenoszone są z deklaracji pierwotnej.

 • Generowanie płatności zgodnie z formą płatności oraz numerem rachunku wskazanym w menu Konfiguracji firmy/Księgowość. Płatności dla deklaracji mają odpowiednio numery zaczynające się od „PIT-36”. Na formularzu takiej płatności, jako podmiot przenoszony jest wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Na płatności utworzonej do deklaracji PIT-36 do pola Rachunek bankowy podmiotu podstawiany jest także Indywidualny Rachunek Podatkowy uzupełniony na karcie właściciela (szczegółowe informacje: Indywidualny Rachunek Podatkowy) oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować.
 • Eksport deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/BR oraz PIT/O do systemu e‑Deklaracje. Użytkownik w celu wysłania deklaracji do systemu e-Deklaracje ma możliwość wyboru jednej z opcji: podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

W przypadku wysyłania deklaracji PIT-36 do systemu e-Deklaracje kiedy do deklaracji dołączamy załączniki PIT/B, PIT/O, PIT/BR część pól na tych załącznikach jest wymagana do uzupełnienia aby deklaracja poprawnie została przetworzona przez system e-Deklaracje. Przed wysłaniem program sprawdza, czy pola te zostały uzupełnione i jeżeli nie zostały to pokazuje komunikat informujący o tym, które pole z wymaganych nie zostało uzupełnione. W przypadku poszczególnych załączników sprawdzane są następujące pola:

Załącznik PIT/B

 • 11, 13 (w przypadku gdy zostało uzupełnione przynajmniej jedno z pól 11-21 w sekcji C.1, C.2)

Załącznik PIT/BR

 • 53 (w przypadku gdy zostało uzupełnione pole 52), 63, 64 i 71 – dla każdej sekcji F, jeśli uzupełniono przynajmniej jedno z pól 63 – 72.

Uwaga! Wysyłka do systemu e-Deklaracje nie będzie możliwa jeżeli użytkownik w sekcji U. Informacje o załącznikach uzupełni pola dotyczące załączników innych niż PIT/B, PIT/BR oraz PIT/O. Nie są przesyłane pozostałe wyżej nie wymienione załączniki. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

Zobacz także:

Jak dodać załącznik PIT/B (17) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27)?

Jak dodać załącznik PIT/BR (4) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27)?

Jak dodać załącznik PIT/O (24) do deklaracji rocznej PIT-36L (16) oraz PIT-36 (27) ?

Czy ten artykuł był pomocny?