Jak utworzyć automatycznie dokumenty wewnętrzne?

W tym artykule opisaliśmy możliwość automatycznego tworzenia dowodów wewnętrznych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów i usług.

W Konfiguracji w zakładce Schematy numeracji Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego schematu numeracji dla faktury wewnętrznej sprzedaży oraz faktury wewnętrznej zakupu.

Dodatkowo w Konfiguracji w zakładce Faktury został dodany parametr „Przenoś numer z dokumentu pierwotnego na dowody wewnętrzne”. Parametr będzie domyślnie zaznaczony. Jeżeli Użytkownik zaznaczy parametr to na dowody wewnętrzne będzie przenoszony numer z dokumentu pierwotnego.

Automatyczne tworzenie faktury wewnętrznej zakupu oraz faktury wewnętrznej sprzedaży jest możliwe w następujący sposób:

  • Na formularzu faktury zakupu w momencie zatwierdzania dokumentu z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów czy importem towarów i usług pojawi się pytanie:

Wybór opcji Tak spowoduje utworzenie dowodu wewnętrznego w rejestrze VAT zakupów i w rejestrze VAT sprzedaży ze stawką 23% oraz ustawionym odpowiednim polem w JPK_V7 (według standardowego mechanizmu kwalifikowania według stawki VAT oraz rodzaju transakcji). Po wyborze opcji Nie dowody wewnętrzne nie utworzą się, a zapis w rejestrze VAT zakupów zostanie zapisany i zaksięgowany.

  • W rejestrze VAT zakupów po wskazaniu kontrahenta krajowego (podatnik VAT czynny), wewnątrzunijnego lub pozaunijnego, stawki VAT nie podlega lub stawki 0% oraz w kolumnie Pole w JPK_V7 opcji Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7, podczas zapisu dokumentu pojawi się analogiczne pytanie dotyczące utworzenia dowodów wewnętrznych.

Uwaga
Jeżeli Użytkownik wprowadzi dokument na kwotę 0,00 zł to komunikat dotyczący utworzenia dowodów wewnętrznych nie będzie się pokazywał.

Na liście w Rejestrze VAT sprzedaży oraz w Rejestrze VAT zakupów została dodana dodatkowa opcja w filtrze Status: Bez dowodów wewnętrznych, która będzie pokazywała te dokumenty, które kwalifikują się do wystawienia automatycznych dowodów wewnętrznych, ale nie mają ich utworzonych.

W przypadku zaznaczenia na liście dokumentu, który kwalifikuje się do utworzenia automatycznych dowodów wewnętrznych, a takich dowodów nie ma utworzonych, w menu kontekstowym do tego dokumentu jest możliwość utworzenia takich dowodów.

  • Utwórz automatyczne dowody wewnętrzne, która utworzy zarówno dowód wewnętrzny sprzedaży jak również zakupu – jeżeli dla danego dokumentu nie ma utworzonego zarówno dowodu wewnętrznego sprzedaży jak również zakupu.
  • Utwórz automatyczny dowód wewnętrzny zakupu – jeżeli dla danego dokumentu będzie już utworzony automatyczny dowód wewnętrzny sprzedaży, a nie ma utworzonego automatycznego dowodu wewnętrznego zakupu.

Przy próbie usunięcia automatycznego dowodu wewnętrznego sprzedaży, do którego został utworzony automatyczny dowód wewnętrzny zakupu pojawi się komunikat:

Wybór opcji Usuń spowoduje, że usunięty zostanie również dowód wewnętrzny zakupu. Po wybraniu opcji Anuluj widok powróci na listę dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży.

Uwaga
Usunięcie dowodu wewnętrznego zakupu nie powoduje automatycznego usunięcia dowodu wewnętrznego sprzedaży.

W przypadku edycji automatycznego dowodu wewnętrznego sprzedaży, do którego istnieje wewnętrzny dowód zakupu podczas zapisu pojawi się komunikat:

Wybór opcji TAK spowoduje zapis zmian również na dowodzie wewnętrznym zakupu. Analogiczna sytuacja wystąpi podczas edycji i zapisu dowodu wewnętrznego zakupu.

W programie istnieje możliwość wydrukowania dowodów wewnętrznych z poziomu formularza dokumentu oraz z listy dokumentów w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży, po zaznaczeniu i wybraniu opcji Drukuj w prawym górnym rogu.

Uwaga
Dowody wewnętrzne zakupu i sprzedaży nie podlegają księgowaniu do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtowej.

Uwaga
Dowody wewnętrzne nie powodują powstania płatności.

Zobacz także:

Jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Jak wystawić fakturę dla kontrahenta pozaunijnego?

Czy ten artykuł był pomocny?