Jak dodać załącznik PIT/BR do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS?

PIT/BR to załącznik do deklaracji PIT-36L/PIT-36LS (dostępny w zakładce Załączniki na formularzu PIT-36L/PIT-36LS) – wraz z możliwością wydruku.

Na PIT/BR sekcje wyświetlane na formularzu są dostępne do wypełnienia przez użytkownika. W sekcji B- D wykazywane są koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane) stanowiące podstawę do dokonania odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych w danym roku.

Uwaga! Parametr 9 sekcji A załącznika PIT/BR warunkuje aktywność pól sekcji B.2 i C.1. Jeżeli w polu 9 zostanie wybrana opcja ”tak” pola sekcji B.2 i C.1 będą aktywne. W przeciwnym wypadku pola wyżej wymienionych sekcji będą niedostępne do edycji. Dodatkową możliwością jest uzupełnienie danych sekcji D.1 wtedy użytkownik będzie mógł uzupełnić pola sekcji B.2.

W sekcji E znajdują się informacje o rodzaju działalności badawczo-rozwojowej, w ramach której są ponoszone koszty kwalifikowane. Użytkownik ma możliwość wskazania, czy są to badania naukowe, czy też prace rozwojowe oraz wyszczególnienia ich rodzaju: badania podstawowe i/lub badania aplikacyjne.

Uwaga! Aktywność pól 61 i 62 sekcji E uzależniona jest od pola 9 z sekcji A. Jeśli w polu 9 została wybrana opcja ”nie”, pola 61 i 62 będą aktywne, jeśli ”tak”, pola 61 i 62 będą nieaktywne.

W sekcji F wyświetlane są dane jednostek naukowych, z którymi została zawarta umowa lub porozumienie, na podstawie której(ego) są przeprowadzane badania podstawowe. Użytkownik uzupełnia informacje takie jak: pełna nazwa i adres siedziby danej jednostki naukowej. Na jednym formularzu załącznika PIT/BR istnieje możliwość uzupełnienia danych 3 jednostek naukowych. Wprowadzenie danych identyfikujących kolejne jednostki jest możliwe po dodaniu kolejnego załącznika PIT/BR. 

Uwaga! Sekcja F pojawia się po zaznaczeniu pola 61 sekcji E. 

Uwaga! Jeżeli użytkownik na pierwszym załączniku PIT/BR nie zaznaczy pola 61 nie będzie miał możliwości dodawania kolejnych załączników PIT/BR do deklaracji. 

Uwaga! Jeśli użytkownik doda dwa lub więcej załączników PIT/BR, a następnie zmieni wartość  pola 9 na ”tak” na pierwszym dodanym załączniku PIT/BR to program usunie z listy kolejne załączniki PIT/BR.

Zobacz także:

Jak wyliczyć deklarację PIT-36L/PIT-36LS (15)?

Jak dodać załącznik PIT/B do deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS?

Czy ten artykuł był pomocny?