W jaki sposób uwzględniane są faktury zafiskalizowane w pliku JPK_V7?

Nowa struktura pliku JPK_VAT nakłada na podatników obowiązek oznaczania faktur sprzedaży, które zostały wystawione do paragonów fiskalnych. Dokumenty te należy oznaczać kodem FP – ,,faktura do paragonu”.

Faktury sprzedaży wystawione do paragonu ujmowane są w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży i kwoty podatku należnego za ten okres. Równowartość tej sprzedaży jest ewidencjonowana w kasie fiskalnej i ujmowana w raporcie fiskalnym (odpowiednio dobowym/miesięcznym), w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym w programie Comarch ERP XT faktury sprzedaży wystawione do paragonu ujmowane są w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zgodnie z datą wystawienia dokumentu, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż paragonowa została ujęta w raporcie fiskalnym. Faktura do paragonu nie jest uwzględniana w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 (tzn. nie sumuje się do łącznej wartości sprzedaży opodatkowanej oraz wartości podatku należnego).

Po zatwierdzeniu i fiskalizacji faktury sprzedaży, automatycznie powstają dwa zapisy w rejestrze VAT sprzedaży:

  1. Zapis utworzony do Faktury sprzedaży z kodem JPK_V7: FP
  2. Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 z kodem JPK_V7: RO

W programie Comarch ERP XT zapis techniczny tworzony jest na potrzeby prawidłowego rozliczenia transakcji w pliki JPK_V7.

Uwaga
Po zatwierdzeniu i fiskalizacji faktury sprzedaży wystawionej do paragonu, nie tworzy się zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 z kodem JPK_V7: RO.

Zapis techniczny stanowi odzwierciedlenie faktury. Na formularzu zapisu technicznego w polu Opis księgowy umieszczana jest informacja: Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7. Na takim dokumencie domyślne oznaczany jest kod: RO. Zapis techniczny nie podlega księgowaniu.

Faktura sprzedaży do paragonu fiskalnego uwzględniana jest wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Faktury oznaczane „FP” nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji.

Zapisy techniczne utworzone do faktury sprzedaży uwzględniane są w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej pliku JPK_V7. W przypadku części ewidencyjnej wartość wynikająca z zapisu technicznego uwzględniana jest w zbiorczym raporcie dotyczącym sprzedaży detalicznej.

W przypadku faktury korygującej wystawionej do faktury oznaczonej kodem FP istnieją dwa alternatywne sposoby prezentowania takich dokumentów w pliku JPK_V7:

  1. prezentowanie faktury korygującej ze znacznikiem „FP”. Należy pamiętać, że faktury oznaczane „FP” nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) musi być uwzględniana, np. w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej – odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym. W przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku,
  2. prezentowanie faktury korygującej bez znacznika „FP”. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w innym wierszu, np. dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany. Sposób ten jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione.

W programie Comarch ERP XT faktura korygująca prezentowana jest bez znacznika „FP” (patrz pkt. 2).

Zobacz więcej:

Pliki JPK_V7

Sprzedaż paragonowa w pliku JPK_V7

Czy ten artykuł był pomocny?