Tworzenie bilansu otwarcia na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych

Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem, na liście Bilans otwarcia jest dostępna opcja ‘Dodaj na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych’. Wybór opcji spowoduje utworzenie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie nierozliczonych płatności i zapisów kasowych/bankowych.

Aby płatność została uwzględniona w pozycjach bilansu otwarcia, musi widnieć w programie jako nierozliczona lub częściowo rozliczona. Na formularzu płatności w polu ‘Konto’ należy wskazać konto księgowe rozrachunkowe z planu kont.

Pole Konto jest możliwe do uzupełnienia, w przypadku gdy data wystawienia płatności jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia okresu obrachunkowego.

Płatności o typie transakcji Przychód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Wn/Dt konta księgowego.

Płatności o typie transakcji Rozchód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Ma/Ct konta księgowego.

Kwota pozostająca do rozliczenia, numer dokumentu źródłowego, data wystawienia oraz waluta z formularza płatności są przenoszone na pozycję bilansu otwarcia.

W przypadku płatności w walucie obcej, na utworzonej pozycji BO typ kursu jest zgodny z dokumentem źródłowym, natomiast notowanie i data kursu podpowiada się na dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia płatności.

Aby zapis kasowy/bankowy został uwzględniony w pozycjach bilansu otwarcia, musi widnieć w programie jako nierozliczony lub częściowo rozliczony. Dodatkowo data wystawienia na zapisie musi być wcześniejsza niż początek okresu obrachunkowego.

Na formularzu zapisu kasowego/bankowego w polu ‘Konto’ należy wskazać konto księgowe rozrachunkowe z planu kont.

Zapisy kasowe/bankowe o typie Przychód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Ma/Ct konta księgowego.

Zapisy kasowe/bankowe o typie Rozchód tworzą pozycję BO z uzupełnioną kwotą po stronie Wn/Dt konta księgowego.

Kwota pozostająca do rozliczenia, data wystawienia oraz waluta z formularza zapisu przenoszą się na pozycję bilansu otwarcia.

W przypadku zapisów w walucie obcej, na utworzonej pozycji BO typ kursu przenosi się z dokumentu źródłowego, natomiast notowanie i data kursu podpowiada się na dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia zapisu kasowego/bankowego.

Jeżeli na płatności/zapisie kasowym/bankowym zostanie wybrane konto syntetyczne słownikowe to w trakcie tworzenia BO program zakłada konto analityczne z podmiotem (kontrahentem/pracownikiem) wybranym na płatności/zapisie (tzn. powstaje konto analityczne do konta syntetycznego uzupełnionego na formularzu płatności/ zapisu).

W celu dodania automatycznego dokumentu BO należy wybrać w menu KsięgowośćBilans otwarcia opcję 'Dodaj na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych’:

Przykład
1. Lista zapisów kasowych/bankowych

  • Zapis k/b o typie Przychód, kontrahent Comarch S. A., wartość 100 PLN, konto księgowe: 201
  • Zapis k/b o typie Rozchód, kontrahent Comarch S. A., wartość 200 PLN, konto księgowe: 202
  • Zapis k/b o typie Rozchód, kontrahent Comarch S. A., wartość 300 EUR, konto księgowe: 202

2. Tworzę BO na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych. Na formularzu bilansu otwarcia zostały uwzględnione pozycje:

  • Konto 201-Comarch S.A, Kwota Ma: 100, Waluta: PLN
  • Konto 202-Comarch S.A, Kwota Wn: 200, Waluta: PLN
  • Konto 202-Comarch S.A, Kwota Wn: 300, Waluta: EUR

Zobacz więcej:

Import bilansu otwarcia na podstawie sald kont z poprzedniego okresu obrachunkowego

Czy ten artykuł był pomocny?