Przygotowanie danych do zaliczki na CIT-8

Przed wyliczeniem zaliczki na CIT-8 należy ustawić odpowiednie parametry, odpowiadające rodzajowi składanej zaliczki (miesięcznej/kwartalnej/uproszczonej). Ustawienie parametrów jest możliwe na formularzu okresu obrachunkowego w sekcji Zaliczki na CIT:

Użytkownik ma możliwość określenia trybu wyliczania zaliczki: miesięcznej, kwartalnej lub uproszczonej.

Kolejny krok to wybór stawki podatku CIT:

  • 9%
  • 19%

Dla 9% stawki podatku należy uzupełnić kwotę limitu przychodów. Domyślnie w tym polu podpowie się równowartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote po kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Użytkownik może zmodyfikować kwotę limitu. Powyższe przeliczenie powinno być dokonywane w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Uwaga
W 2022 r. CIT według stawki 9 proc. będą mogli płacić podatnicy, których:
• przychody za 2021 r. nie przekroczą 9 188 000 zł brutto, tj. wraz z należnym VAT (2 mln euro po kursie z 1 października br.),
• bieżące przychody w 2022 r. nie przekroczą 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (ale po kursie z 3 stycznia 2022 r.).

Ustawienie parametrów do zaliczki na CIT-8 jest również możliwe na kreatorze okresu obrachunkowego w etapie 3. Zaliczki i Deklaracje:

Zaliczki CIT-8 są dostępne w menu Księgowość – Deklaracje CIT-8. Kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych, na których zostały wybrane konta wskazane na liście Zestawienie dla CIT. Lista jest dostępna na liście Zaliczki i deklaracje roczne CIT-8 w menu kontekstowym.

Po wybraniu opcji Zestawienie dla CIT pojawi się okno, na którym należy wybrać konta, z których kwoty mają być pobierane.

Kwoty przychodów będą wyliczane na podstawie wartości zaksięgowanych po stronie Ma (Ct) kont wskazanych w Zestawieniu dla CIT w sekcji: Przychody, Przychody Kapitałowe, Przychody uzyskane poza terytorium RP oraz Przychody kapitałowe uzyskane poza terytorium RP.

Kwoty kosztów będą wyliczane na podstawie wartości zaksięgowanych po stronie Wn (Dt) kont wskazanych w Zestawieniu w sekcji Koszty firmy, Koszty kapitałowe firmy, Koszty firmy poza terytorium RP oraz Koszty kapitałowe poza terytorium RP.

Domyślnie konta łączone są ze sobą znakiem „+” (sumowanie), ale istnieje możliwość zmiany znaku na „-” (różnica).

W kreatorze okresu obrachunkowego istnieje możliwość przypisania domyślnych kont do Zestawienia dla CIT w oparciu o utworzony automatycznie wzorcowy plan kont dla danego rodzaju firmy, typu działalności oraz zespołu kont kosztowych.

Jeżeli okres obrachunkowy został już utworzony to przypisanie domyślnych kont do Zestawienia dla CIT jest możliwe podczas wyliczania pierwszej zaliczki CIT-8.

Konta przypisane na Zestawieniu dla CIT są pamiętane w kontekście okresu obrachunkowego. Przy tworzeniu kolejnego okresu obrachunkowego i kopiowaniu ustawień kopiowane są również konta wprowadzone na Zestawieniu dla CIT.

Dodatkowo, istnieje możliwość przypisania konta do Zestawienia dla CIT bezpośrednio z formularza konta w Planie kont. Dla kont o typie: Przychody, Koszty, Przychody-koszty, Pozabilansowe na formularzu konta dostępny jest parametr Uwzględniaj w CIT. Zaznaczenie parametru spowoduje dopisanie konta do Zestawienia do sekcji Przychody i/lub Koszty w zależności od typu konta.

W celach weryfikacyjnych, na Planie kont dostępne są wydruki w menu kontekstowym: Lista kont uwzględnianych w zaliczkach/deklaracjach CIT, Lista kont nieuwzględnianych w zaliczkach/deklaracjach CIT.

Na wydrukach prezentowane są konta o typach: Przychody, Koszty, Przychody-koszty, Pozabilansowe, które zostały adekwatnie uwzględnione lub nieuwzględnione na Zestawieniu dla CIT.

Zobacz więcej:

Jak wyliczyć zaliczkę na CIT-8?

Czy ten artykuł był pomocny?