Metody amortyzacji dostępne w programie

W tym artykule opisaliśmy dostępne w programie metody amortyzacji. Wprowadzając do ewidencji nowy środek trwały możemy wybrać:

  1. Amortyzację liniową – miesięczny odpis amortyzacyjny jest liczony jako wartość bieżąca środka trwałego pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona na 12 miesięcy. Przy tej metodzie amortyzacji uwzględniana jest historia odpisów amortyzacyjnych, tzn. jeżeli w jednym miesiącu nie dokonamy odpisu lub dokonamy go ręcznie z inną wartością, to różnica zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu. Przy zastosowaniu tej metody, program liczy odpis od wartości bieżącej środka trwałego.

  2. Degresywną – odpis amortyzacyjny liczony od wartości bieżącej środka trwałego pomniejszony o umorzenia za okres ubiegły. Wartość ta jest pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik i podzielona na 12 miesięcy. Przy tej metodzie amortyzacji uwzględniana jest historia odpisów amortyzacyjnych, tzn. jeżeli w jednym miesiącu nie dokonamy odpisu lub dokonamy go ręcznie z inną wartością, to różnica zostanie wyrównana w kolejnym miesiącu. Przy metodzie degresywnej począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa niż kwota odpisów wynikających z metody liniowej, program automatycznie wylicza odpisy metodą liniową. Informacja o zmianie metody jest również widoczna na karcie środka trwałego oraz wygenerowanych odpisach.

  3. Naturalną – miesięczny odpis amortyzacyjny jest liczony jako wartość bieżąca środka trwałego pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona na 12 miesięcy. Przy tej metodzie amortyzacji nie jest uwzględniana historia odpisów amortyzacyjnych czyli odpisy amortyzacyjne są zawsze stałej wielkości.

  4. Jednorazową – jednorazowy odpis odpowiadający wartości bieżącej środka. Przy wyborze tej metody, stawka amortyzacji ustawiona jest automatycznie na 100%, data rozpoczęcia amortyzacji ustawiana jest jako data przyjęcia środka do używania.

  5. Nie amortyzować – metoda wykorzystywana dla środków trwałych dla których amortyzacja nie jest liczona.

Czy ten artykuł był pomocny?