Jak wystawić dokument w walucie?

W artykule przedstawiony został sposób wystawienia faktury sprzedaży w walucie obcej.

Krok pierwszy – wybieramy Faktury następnie Faktury sprzedaży i z menu kontekstowego wybieramy opcję: Dodaj fakturę sprzedaży.

Krok drugi – pojawi się nam formularz faktury sprzedaży. Uzupełniamy dane i elementy faktury. Następnie zmieniamy walutę wystawianego dokumentu. Aby to zrobić klikamy przycisk, na którym widoczny jest aktywny skrót waluty.

Krok trzeci – należy teraz wybrać walutę, w której chcemy wystawić dokument. Rozwijamy listę z dostępnymi walutami i klikamy na odpowiedniej z nich. Na wyświetlonym oknie możemy określić, po jakim kursie ma być rozliczana faktura. Domyślnie podpowiada się średni kurs NBP za ostatni dzień roboczy. Użytkownik może również sam wybrać datę notowania oraz ustawić swój własny kurs – podany ręcznie. W tym celu zmieniamy parametr „Średni kurs NBP” na „Kurs ręczny” i wpisujemy wartość notowania. Po wpisaniu wszystkich danych wybieramy „Zapisz”.

Krok czwarty – wyświetlone zostaje okno z pytaniem, czy chcemy kontynuować przeliczanie cen. Jeśli wybierzemy „Tak” – ceny zostaną przeliczone wg wybranego notowania, jeśli „Nie” – faktura nadal będzie wystawiana w walucie PLN. Program przelicza ceny na podstawie cen wprowadzonych na karcie produktu. Jeśli któryś z produktów dodanych do faktury nie posiada zapisanej ceny na swojej karcie, to po przeliczeniu jego wartość będzie wynosić 0.

Uwaga
Elementy faktury dodawane po zmianie waluty będą automatycznie przeliczane wg. kursu z dnia wskazanego na fakturze.

Po wskazaniu waluty program automatycznie proponuje kurs średni NBP na dzień określony przez przepisy o VAT:

  • dla faktur wystawionych przed 01.01.2013 jest to dzień poprzedzający datę wystawienia faktury
  • dla faktury wystawionych od 2014 roku – w przypadku faktury wystawionych dla kontrahenta krajowego lub pozaunijnego jest to dzień poprzedzający wcześniejszą z dat: wystawienia lub sprzedaży. W przypadku faktur wystawionych dla kontrahenta wewnątrzunijnego jest to zawsze kurs na dzień poprzedzający datę wystawienia.

Czy ten artykuł był pomocny?