Jak są księgowane faktury finalne do rejestru VAT sprzedaży?

W tym artykule został opisany sposób księgowania faktury finalnej w walucie PLN oraz w walucie obcej.

Na zapisie w rejestrze VAT sprzedaży w sekcji RAZEM widoczna kwota to wartość faktury finalnej pomniejszona o wcześniej wpłacone zaliczki. W sekcji ELEMENTY w pierwszym wierszu prezentowana jest suma wartości zaliczek i faktury finalnej. W kolejnych wierszach odejmowane są wartości wpłaconych zaliczek, przy czym każda faktura zaliczkowa jest prezentowana w osobnym wierszu.

Uwaga
Jeśli na fakturze finalnej były pozycje w różnych stawkach VAT, to analogicznie na formularzu rejestru VAT sprzedaży będą odrębne wiersze dla każdej stawki VAT. Dotyczy to wiersza na plus oraz wierszy na minus

Na zapisie rejestru VAT sprzedaży do faktury finalnej w walucie obcej prezentowane są wartości w PLN oraz w walucie obcej. W sekcji RAZEM wartość faktury finalnej pomniejszona jest o zaliczki w walucie PLN oraz w walucie obcej. W sekcji ELEMENTY pojawią się dodatkowe kolumny: Netto PLN, VAT PLN oraz Brutto PLN.

W pierwszym wierszu na zapisie wykazywana jest suma wartości faktury finalnej i zaliczkowych. Przy czym wartość w walucie PLN to suma wartości PLN faktury finalnej i zaliczkowych wyliczona wg kursu zastosowanego na poszczególnych dokumentach. Natomiast w kolejnych wierszach odejmowana jest wartość zaliczek wyliczona wg notowania z tego konkretnego dokumentu.

Ze względu na to, że wartość PLN dla poszczególnych wierszy jest wyliczana wg różnych kursów, zastosowanych na poszczególnych dokumentach, na zapisie w rejestrze VAT sprzedaży nie ma wskazanego bezpośredniego notowania (zamiast niego wykazana jest wartość faktury finalnej w walucie i PLN).

Taki sposób prezentowania wartości w sekcji ELEMENTY wynika z księgowania dokumentów. Kwoty zaliczek nie stanowią przychodu.

W przypadku Księgi podatkowej  księgowane są do kolumny Zaszłości a dopiero z faktury finalnej następuje wyksięgowanie z kolumny Zaszłości i zaksięgowanie do kolumny z przychodami.

W przypadku Ewidencji ryczałtowej wartości z faktur zaliczkowych nie są księgowane. Do ewidencji trafiają dopiero z faktury finalnej.

W przypadku Księgowości kontowej sposób księgowania uzależniony jest od utworzonego schematu księgowego.

Zobacz także:

Księgowanie faktur zafiskalizowanych w przychody

Księgowanie faktury finalnej i faktury zaliczkowej, która nie została zafiskalizowana

 

Czy ten artykuł był pomocny?