Jak naliczane są różnice kursowe podczas rozliczania faktury sprzedaży w walucie?

Użytkownik Comarch ERP XT ma możliwość wystawiania faktur w obcych walutach. Często zdarza się tak, że ich zapłata następuje w innym kursie niż ten, po którym wystawiany był dokument. Powoduje to powstawanie różnic kursowych.

Różnica kursowa w przypadku faktur sprzedaży naliczana jest zawsze dla kwoty netto dokumentu.

Różnica kursowa naliczana jest tylko w przypadku rozliczania dokumentów zatwierdzonych. Jest widoczna jako odrębny zapis na liście Księga Podatkowa (widocznej dla Użytkowników korzystających z  pakietów zawierających księgowość).

Na zatwierdzonych fakturach, aby wprowadzić częściowo lub całość wpłaty należy:

Krok pierwszy – wybrać fakturę i kliknąć na przycisk „Nie zapłacono/Częściowo zapłacono”.

Krok drugi – pojawi się okienko, gdzie możemy wprowadzić wpłatę wg odpowiedniego kursu. Po wprowadzeniu daty zapłaty/ daty kursu proponowany jest zawsze kurs średni NBP. Natomiast w razie konieczności można go zmodyfikować, wpisując bezpośrednio w pole.

Po ponownym zapisaniu formularza, jeśli użytkownik posiada pakiet z księgowością, w Księdze Podatkowej pojawi się odpowiedni zapis. Gdy różnice są ujemne, pojawi się zapis z rozchodem. Jeśli są dodatnie – z przychodem.

Ważne! Średni kurs NBP powinien być stosowany w sytuacji zapłaty za fakturę z konta prowadzonego w walucie dokumentu, natomiast kurs ręczny (kurs zakupu/sprzedaży banku) jest wprowadzany w momencie zapłaty z konta prowadzonego w złotych.

Dodatnie różnice kursowe powstają w momencie, gdy zapłata (po przeliczeniu na złote) jest wyższa niż wynika to z faktury sprzedaży. Ujemne różnice kursowe powstają w przeciwnym wypadku. Utworzone automatycznie zapisy księgowe różnic kursowych ujmowane są w kolumnie (8) Pozostałe przychody (dla dodatnich różnic kursowych) oraz w kolumnie (13) Pozostałe wydatki (dla ujemnych różnic kursowych). Każdy taki zapis posiada w polu Uwagi numer dokumentu, z którego pochodzi różnica kursowa, wartość zapłaty w walucie i zastosowany kurs. Zapis powstaje z datą zapłaty za dokument. Jeżeli zapis KP zostanie zatwierdzony, wycofanie rozliczenia dokumentu będzie możliwe dopiero po skreśleniu zapisu różnicy kursowej.

Czy ten artykuł był pomocny?