Jak dodać załącznik na deklarację VAT-7?

Do deklaracji VAT-7 istnieje możliwość dodania formularzy: VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD, po zaznaczeniu odpowiednich pól w sekcji G. W programie można dodać załącznik w odpowiednim polu, wybierając opcję TAK.

Ważne! Załączniki VAT-ZT i VAT-ZZ można załączać do deklaracji do wersji 18 formularza.

Wydruk formularzy odbywa się wraz w wydrukiem deklaracji VAT-7.

VAT-ZZ – zostaje dołączony w przypadku chęci zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Różnica może zostać zwrócona na rachunek bankowy w terminie 60 dni, po podaniu powodu zwrotu, wnioskowanej kwoty oraz uzasadnienia.

VAT-ZT – zostaje dołączony w przypadku jeżeli termin zwrotu nadwyżki podatku miałby być krótszy niż 25 dni

VAT-ZD – zostaje dołączony w przypadku, gdy informujemy o korekcie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (upłynął termin 150 dni od terminu płatności). Na formularzu zawiadomienia znajdują się pola dotyczące danych wierzyciela oraz danych dłużnika wraz z podaniem numeru faktury, daty jej wystawienia i upływu terminu płatności oraz kwot korekt podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Czy ten artykuł był pomocny?