Gdzie można uwzględnić koszty badań i rozwoju (B+R)?

W programie Comarch ERP XT można zaewidencjonować koszty badań i rozwoju (B+R) z poziomu różnych dokumentów:

  • Zapis w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Na zapisie bezpośrednio wprowadzonym do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów  istnieje możliwość dodania opisu w polu (16) Opis kosztu, natomiast wartość liczbową w kolumnie (16) Koszty B+R.

W programie Comarch ERP XT istnieje możliwość wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów  wraz z kolumną odnoszącą się do kosztów badań i rozwoju – wydruk Księga podatkowa (B+R).

Dostępne jest również wydrukowanie podsumowania księgi wraz z kolumną odnoszącą się do kosztów badań i rozwoju – wydruk Podsumowanie księgi (B+R)

 

  • Formularz wynagrodzenia

W przypadku księgowania list płac Użytkownik ma możliwość wybrania jakie wartości mają trafić do kolumny (12) Wynagrodzenia, (13) Pozostałe. Domyślnie wartości przenoszone są z odpowiedniej listy/ kilku list. W sytuacji, gdy firma będzie miała pracowników prowadzących badania, Użytkownik może zaznaczyć parametr Koszty B+R (domyślnie nie będzie zaznaczony), wtedy w pozycji (16) Koszty B+R, wartość zostanie uzupełniona automatycznie łączną kwotą z pozycji (12) Wypłaty i (13) Pozostałe.

W sytuacji księgowania listy płac również do kolumny (16) Koszty B+R, opis kosztu będzie ustawiał się automatycznie „Koszty wynagrodzeń”.

 

  • Karta środka trwałego

Na karcie środka trwałego można zaznaczyć parametr Koszty B+R, który ma wpływ głównie na generowanie amortyzacji. Każdy odpis amortyzacyjny wygenerowany automatycznie jest od razu księgowany do kolumny (13) Księgi podatkowej. Dodatkowo, gdy na karcie środka trwałego został zaznaczony parametr Koszty B+R, program zaksięguje również odpowiednią wartość do pozycji (16) Koszty B+R. Natomiast do pozycji (16) Opis kosztu, trafi zapis „Koszty amortyzacji”.

  • Dokument amortyzacji

Na każdym dokumencie amortyzacji znajduje się parametr Koszty B+R. W sytuacji, gdy Użytkownik zaznaczy na karcie środka trwałego parametr Koszty B+R, na zapisie księgowym wygenerowanym do odpisu amortyzacyjnego w pozycji (16) Opis kosztu, powstanie zapis „Koszty amortyzacji”. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w chwili, gdy na dokumencie amortyzacji dodanym ręcznie zostanie zaznaczony parametr.

Czy ten artykuł był pomocny?