Ewidencja wyposażenia w ERP XT

W naszym programie mamy możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów osoby prowadzące księgi obowiązane są do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Za wyposażenie uznaje się rzeczowe składniki majątku, niebędące środkami trwałymi (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym), związane z wykonywaną działalnością. Ewidencja obejmuje wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1 500 zł. Ponadto podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego zaprzestali korzystania z karty podatkowej lub zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia powinni dokonać wyceny według cen zakupu albo według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji. Dodatkowo podatnik powinien dokonać zapisu w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania wyposażenia do używania.

Poszczególne elementy wyposażenia dodajemy w programie na liście wyposażenia, która jest otwierana przez wybranie Księgowość >> Wyposażenie.

Na liście znajdują się następujące informacje: Lp., Nazwa, Numer inwentarzowy, Data zakupu, Ilość, jm, Wartość zakupu. Ponadto dostępne są listy: wszystkie, w użyciu, zlikwidowane i zbyte. Wyposażenie zbyte lub zlikwidowane wyświetlane jest na liście w kolorze szarym.

Karta wyposażenia zawiera:

Lp. – numer kolejny pozycji w ewidencji wyposażenia, nadawany automatycznie przez program.

Numer inwentarzowy – unikalny numer wynikający z przyjętej przez Użytkownika numeracji, służący identyfikacji wyposażenia w programie.

Nazwa – nazwa wyposażenia.

Data zakupu – data, z jaką zakupiono wyposażenie.

Dokument zakupu – numer dokumentu potwierdzającego zakup wyposażenia.

Ilość – ilość sztuk odpowiadająca jednostce miary.

Jm – jednostka miary, np. szt, opak.

Wartość zakupu – wartość zakupu wyposażenia.

Numer zapisu księgi – numer, pod jakim wpisano do księgi zakup wyposażenia (pole jest widoczne przy wybranym rodzaju księgowości Księga podatkowa).

Pracownik/Właściciel – osoba odpowiedzialna za dane wyposażenie. Możliwość wyboru pracownika lub właściciela jest dostępna z rozwijalnej listy.

Stan – określa stan wyposażenia:

W użyciu – wyposażenie w użyciu,

Zlikwidowane – wyposażenie zostało zlikwidowane,

Zbyte – wyposażenie zostało zbyte.

Opis – dodatkowe informacje na temat danego elementu wyposażenia.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy Stan wyposażenia jako Zlikwidowane lub Zbyte pokażą się dodatkowe pola do uzupełnienia:

Data likwidacji/ zbycia – data, z jaką wyposażenie zostało zlikwidowane lub zbyte.

Przyczyna likwidacji/ zbycia – opis przyczyny likwidacji/zbycia wyposażenia.

Nr dok. likwidacji/ zbycia  – numer dokumentu, na podstawie którego wyposażenie zostało zlikwidowane/zbyte.

Czy ten artykuł był pomocny?