API – Faktura sprzedaży wersja 1.2

POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PaymentStatus
Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo)
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false)
PurchasingPartyId
Id kontrahenta na dokumencie
ReceivingPartyId
Id odbiorcy na dokumencie
PaymentTypeId
Id formy płatności
BankAccountId
Id rachunku bankowego
SalesDate
Data sprzedaży
InvoiceType
Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od brutto)
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży
       ProductDescription
Opis produktu
       VatRateId
Id stawki VAT – do pobrania ze słownika unijnych stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą OSS
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych
Description Opis dokumentu
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu (0 – dokument w buforze / 1 – dokument zatwierdzony na stałe)
Id Id dokumentu w bazie danych

Przykładowa odpowiedź JSON:

Przykładowa odpowiedź JSON dla faktury w procedurze VAT OSS:

 

Możliwe jest także pobranie danych dotyczących określonego dokumentu faktury sprzedaży:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu proforma w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/2901096

 

Dostępna jest możliwość pobrania dokumentu o konkretnym numerze:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/invoices?number={number}

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices?number=FS/21/7/1

 

Wskazówka
W API obsługiwane są faktury sprzedaży w buforze. Dodatkowo można pobrać dane i wydruki dla faktur zatwierdzonych na stałe. Nie są obsługiwane faktury zaliczkowe, faktury finalne, dokumenty anulowane oraz korekty.
Wskazówka
W API obsługiwane są faktury w walucie PLN. Nie są obsługiwane faktury w walutach obcych.

 

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY SPRZEDAŻY

Dodawanie faktury sprzedaży: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie1
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS Nie6
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
Id formy płatności Tak
BankAccountId
Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
Data sprzedaży Nie2
InvoiceType
Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od brutto) Nie3
Items Pozycje dokumentu Nie4
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
Opis produktu Nie
       VatRateId
Id stawki VAT Nie6
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie5

1) Status zapłaty podczas dodawania faktury sprzedaży może przyjmować jedynie wartość: 0 – niezapłacona lub wartość: 1 – zapłacona całkowicie. Status 2 – zapłacona częściowo jest możliwy do odnotowania jedynie z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. W przypadku braku oznaczenia statusu płatności, domyślnie dokument zostanie oznaczony jako brak zapłaty (0).

2) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca.

3) W przypadku braku wartości w tym polu, zostanie zastosowany algorytm od netto.

4) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji „Items”, wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe.

5) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca.

6) Parametry należy określić w przypadku wskazania kontrahenta o statusie „Procedura OSS”.

 

Przykładowe zapytanie JSON:

W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury sprzedaży.

EDYCJA FAKTURY SPRZEDAŻY

Edycja faktury sprzedaży: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PaymentStatus
Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) Nie
OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury VAT OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE tutaj Nie
IsOSSProcedure Oznaczenie procedury VAT OSS (true / false) Nie
PurchasingPartyId
Id kontrahenta na dokumencie Tak
ReceivingPartyId
Id odbiorcy na dokumencie Nie
PaymentTypeId
Id formy płatności Tak
BankAccountId
Id rachunku bankowego Nie
SalesDate
Data sprzedaży Nie
InvoiceType
Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od brutto) Nie2
Items Pozycje dokumentu Nie1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyPrice Cena sprzedaży Tak
       ProductDescription
Opis produktu Nie
       VatRateId
Id stawki VAT – do pobrania ze słownika stawek VAT tutaj, pole jest powiązane z procedurą VAT OSS Nie
       Id Id pozycji dokumentu w bazie danych Nie3
Description Opis dokumentu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak

1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje.

2) W przypadku braku wartości w tym polu podstawiona będzie wartość domyślna dla dokumentu

3) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.

Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury zapisane do bufora.

 

W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi.

Przykładowe zapytanie JSON (zmiana ilości sztuk i ceny na fakturze o Id=2901095):

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem.

 

USUWANIE FAKTURY PROFORMA

Usuwanie faktury proforma: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury proforma w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices/2901095

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem.

Wskazówka
Opcja usuwania faktury sprzedaży jest dostępna tylko dla dokumentów będących w buforze.

 

Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury sprzedaży poprzez API – kliknij tutaj.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?