API – Kontrahenci (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE KONTRAHENTÓW

Pobieranie kontrahentów: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
Name Nazwa kontrahenta
CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL – w zależności od pola CustomerType
CustomerCode Kod kontrahenta
Mail Adres e-mail kontrahenta
PhoneNumber
Nr telefonu kontrahenta
CustomerType Rodzaj kontrahenta (0 – osoba fizyczna / 1 – podmiot gospodarczy)
Address Sekcja z adresem kontrahenta
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       Street Ulica
       BuildingNumber Numer budynku
       FlatNumber Lokal
       PostalCode Kod pocztowy
       City Poczta
       Id ID adresu w bazie danych
Id ID kontrahenta w bazie danych

Przykładowa odpowiedź JSON:

Możliwe jest także pobranie karty określonego kontrahenta.

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/XXX (gdzie XXX to Id kontrahenta w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/1

Pobranie danych kontrahenta o określonym NIP.

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/nip/XXX (gdzie XXX to numer NIP kontrahenta)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/nip/6770065406

Dostępne jest również filtrowanie listy kontrahentów:

  • wg nazwy: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/?$filter=Name eq {nazwa}
  • wg adresu e-mail: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/?$filter=Mail eq {adres_email}
Wskazówka
Filtrować można z użyciem kilku kryteriów wykorzystując wspierane operatory logiczne: or, and, not oraz operatory do porównań: eq (równość), ne (nierówność), gt (większe od), ge (większe lub równe), lt (mniejsze od), le (mniejsze lub równe)
Przykład
https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/?$filter=Name eq 'Comarch'
https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/?$filter=Mail eq 'demo@comarch.pl'

DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA

Dodawanie kontrahenta: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
Name Nazwa kontrahenta Tak
CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL Nie
CustomerCode Kod kontrahenta Nie1
Mail Adres e-mail kontrahenta Nie
PhoneNumber
Nr telefonu kontrahenta Nie
CustomerType Rodzaj kontrahenta (0 – osoba fizyczna / 1 – podmiot gospodarczy) Nie2
Address Sekcja z adresem kontrahenta
       Street Ulica Nie
       BuildingNumber Numer domu Nie
       FlatNumber Lokal Nie
       PostalCode Kod pocztowy Nie
       City Poczta Nie

1) W przypadku braku kodu zostanie on nadany poprzez serwer.

2) W przypadku braku rodzaju zostanie zastosowane ustawienie domyślne (podmiot gospodarczy).

Przykładowe zapytanie JSON:

W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego kontrahenta.

Przykładowa odpowiedź:

EDYCJA KONTRAHENTA

Edycja kontrahenta: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
Name Nazwa kontrahenta Tak
CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL Nie
CustomerCode Kod kontrahenta Nie
Mail Adres e-mail kontrahenta Nie
PhoneNumber
Nr telefonu kontrahenta Nie
CustomerType Rodzaj kontrahenta (0 – osoba fizyczna / 1 – podmiot gospodarczy) Nie
Address Sekcja z adresem kontrahenta
       Street Ulica Nie
       BuildingNumber Numer domu Nie
       FlatNumber Lokal Nie
       PostalCode Kod pocztowy Nie
       City Poczta Nie
       Id Id adresu Nie
Id Id kontrahenta Tak
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.

W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi:

Przykładowe zapytanie JSON (dodanie adresu e-mail dla kontrahenta o Id=2):

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem:

USUWANIE KARTY KONTRAHENTA

Usuwanie kontrahenta: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/XXX (gdzie XXX to Id kontrahenta w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers/3

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem:

Czy ten artykuł był pomocny?